Danes je 21.9.2023

Input:

21. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

13.9.2021, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

3.21 21. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

21. člen

(mejne vrednosti za uporabo zakona)

(1) Ta zakon se uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) je enaka ali višja od naslednjih mejnih vrednosti:

a) na splošnem področju:

• 40.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj;

• 80.000 eurov za javno naročilo gradenj;

• 750.000 eurov za javno naročilo storitev, ki jih določata Priloga XIV Direktive 2014/24/EU in Priloga XVII Direktive 2014/25/EU (v nadaljnjem besedilu: socialne in druge posebne storitve), razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5, 79100000-5, 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2, 79112100-3 in 79140000-7.

b) na infrastrukturnem področju:

• 50.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj;

• 100.000 eurov za javno naročilo gradenj;

• 1.000.000 eurov za javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev, razen storitev, ki so zajete s kodo

CPV 79713000-5, 79100000-5, 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2, 79112100-3 in 79140000-7.

(2) Za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka in javna naročila, ki se oddajo kot posamezni izločeni sklopi v skladu s petim odstavkom 73. člena tega zakona, ter javna naročila iz 15., 16., 17. in 18. točke prvega odstavka 27. člena tega zakona, je naročnik dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti