Danes je 30.11.2023

Input:

Ustavno sodišče odločilo o ustavnosti določb ZJN-3

13.6.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

14.34 Ustavno sodišče odločilo o ustavnosti določb ZJN-3

Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

Ustavno sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: US) je dne 5. 5. 2022 v zadevi U-I-180/19 odločilo o ustavnosti določb Zakona o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). Glede točke b) četrtega odstavka 5. člena in točke c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena je US ugotovilo, da določbi v delih, ki se nanašajo na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom, nista skladni z Ustavo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Ustava).

Najprej za osvežitev spomina, saj je od same spremembe zakonskega ureditve (govorimo o ureditvi po noveli 3A!) in posledično tudi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti preteklo že kar nekaj časa – dve leti in pol.

Zakonodajalec je

  • - v drugem odstavku 67.a člena določil: »Pri izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma v primerih iz prvega odstavka tega člena naročnik periodično, po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma preveri, ali je na dan tega preverjanja izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin: …. c) je v zadnjih treh letih pred dnevom tega preverjanja pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.« ter
  • - v petem odstavku: »(5) Pogodba o