Danes je 19.6.2024

Input:

Uresničevanje načela kratkih verig

7.7.2017, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 6 minut

Tolmačenje javno-naročniške zakonodaje 430-34/2017/6, z dne 5.7.2017, navajamo v celoti:

"Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 65) dopušča, da naročnik pri oddaji javnega naročila blaga, storitev ali gradenj ne upošteva pravil za objave v Uradnem listu EU za največ 20 % vsega istovrstnega blaga (npr. živil), storitev ali gradenj. Pri tem lahko to izjemo upošteva pri enem ali več posameznih sklopov blaga, storitev ali gradenj, če je vrednost posameznega sklopa (npr. sadja in zelenjave) brez DDV nižja od 80.000 EUR, v primeru gradenj pa nižja od 1 mio EUR.

Ta izjema je deloma vključena tudi v Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), in sicer za javna naročila blaga in storitev, za javna naročila gradenj pa ne. V skladu s petim odstavkom 73. člena ZJN-3 naročniku za del blaga ali storitev ni treba upoštevati pravil za objave v Uradnem listu EU in prav tako ne pravil za objave na portalu javnih naročil. V tem delu ZJN-3 torej omogoča, da naročnik del naročila blaga ali storitev izloči iz postopka javnega naročanja in ga odda neposredno, tj. ne da bi ga vključil v postopek javnega naročanja, v katerem se naročnikovo povpraševanje praviloma objavi na portalu javnih naročil, v primeru večje vrednosti naročila pa tudi v Uradnem listu EU. Iz obrazložitve 73. člena ZJN-3 pa izhaja, da se del naročila blaga ali storitev izloči iz postopka javnega naročanja z namenom uveljavitve načela kratkih verig in spodbujanja lokalne samooskrbe in slovenskega gospodarstva preko javnih naročil.

Ob upoštevanju petega odstavka 73. člena ZJN-3 lahko naročnik načelo kratkih verig uresničuje tako, da iz postopka javnega naročanja izloči enega ali več sklopov, vsakega v