Danes je 3.10.2023

Input:

Ur. l. RS 1716/2016, Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja, z dne 4.6.2016

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja
1. člen
Ta pravilnik določa način vzpostavitve, upravljanja in vzdrževanja enotnega informacijskega sistema iz devetega, desetega in enajstega odstavka 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah, način, nabor in dinamiko prevzemanja podatkov iz uradnih evidenc, način in nabor predložitve drugih dokazil s strani kandidata ali ponudnika, način zavarovanja osebnih podatkov ter način določanja pooblaščenosti za vpogled ali prenos podatkov.
2. člen
(1)  Podatki iz zbirke podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah se uporabljajo izključno za preveritev ponudb v skladu z 89. členom ZJN-3 in 72. členom Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14 - ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: ZJNPOV). V zbirki lahko naročnik vpogleda le v tiste podatke iz uradne evidence, ki so potrebni za preverjanje ponudbe v posameznem postopku javnega naročanja, če je za ta postopek javnega naročanja ponudnik privolil v takšen način pridobitve podatkov. Kadar namerava ponudnik javno naročilo izvesti z uporabo zmogljivosti drugega subjekta ali s podizvajalcem (v nadaljnjem besedilu: sodelujoči izvajalec), lahko naročnik v zbirki podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah vpogleda tudi v podatke iz uradne evidence, ki so potrebni za preveritev, ali za sodelujočega izvajalca obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, če je za ta postopek javnega naročanja sodelujoči izvajalec privolil v takšen način pridobitve podatkov.
(2)  Zbirka podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah je umeščena v nacionalni osnovni funkcionalni sistem za elektronsko javno naročanje in jo sestavljata dva dela:
-  orodje za elektronsko pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc, vpogled vanje in razkritje s prenosom pridobljenih podatkov ter
-  zbirka podatkov, v katero ponudnik deponira dokazila, znake, potrdila in druge dokumente, potrebne za njegovo preveritev ali preveritev njegove ponudbe.
(3)  Podatki o ponudniku in njegovi ponudbi, ki se v enotni informacijski sistem pridobijo iz uradnih evidenc, se v njem vodijo po naročniku in številki objave obvestila o javnem naročilu na portalu javnih naročil. Če naročnik ni objavil obvestila o javnem naročilu, se vodi po naročniku in referenčni številki javnega naročila, ki jo je določil naročnik. Podatki o ponudniku in njegovi ponudbi, ki jih je v enotni informacijski sistem deponiral ponudnik, se vodijo po firmi in matični številki ponudnika.
3. člen
(1)  Podatki v enotnem informacijskem sistemu se pridobijo iz naslednjih uradnih evidenc:
1.  poslovni register,
2.  register transakcijskih računov,
3.  evidenca zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti,
4.