Danes je 28.9.2023

Input:

Uporaba PGU za naročnike glede na javnonaročniško zakonodajo

12.9.2021, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

14.29 Uporaba PGU za naročnike glede na javnonaročniško zakonodajo

mag. Boštjan J. Turk

Splošno o PGU

PGU ali Posebne gradbene uzance 2020 so izšle lanskega novembra in so stopile v veljavo 1. decembra 2020. Uzance delujejo kot subjekt razlaganja zapovedi gradbenega prava in interpretiranja natančnejših in enostavnejših pojasnil, ki so načeloma urejena v pravnih pravilih, na ravni visoke abstrakcije.

Bogato vsebinsko posodobitev je pripravila Delovna skupina za spremembo posebnih gradbenih uzanc pri Zbornici gradbeništva in industriji gradbenega materiala pri GZS, z namenom napredka in razširitve gradbeniške zakonodaje. Veljajo za prvi nacionalni dokument na tem področju, ki obsega natančen pregled pravil za ravnanje pogodbenih partnerjev pri izvedbi del na gradbenih objektih, kot so določena v Obligacijskem zakoniku ter v zakonih in predpisih, ki se navezujejo na gradnjo.

Do njenega sprejema, so v Sloveniji veljale štiri desetletja stare jugoslovanske posebne gradbene uzance, ki jih je sprejela Skupščina Gospodarske zbornice Jugoslavije leta 1976 (t.i. PGU 1977). PGU 1977 je v prakso uvedel jugoslovanski Zakon o obligacijskih razmerjih, sprejet leta 1978, nato pa še slovenski Obligacijski zakonik, sprejet leta 2002.

V procese gradenj so prinesle več urejenosti in predvidljivosti. Slednje bo v veliki meri koristilo tako izvajalcem, kot tudi naročnikom.

ZJN-3B

Novela Zakona o javnem naročanju ZJN-3B je bila sprejeta 13. julija 2021 in bo stopila v veljavo 1. januarja 2022. Gre za obsežnejšo spremembo ZJN-3, ki spreminja nekaj že uveljavljenih institutov, zaradi česar jo morajo poznati naročniki in ponudniki, saj bo vplivala tako na pripravo razpisnih dokumentacij ter vodenje postopkov javnega naročanja, kakor na oddajo ponudb.

Novela nekoliko spreminja različna področja, med njimi tudi odpravlja nekatere administrativne obveznosti na strani naročnikov (npr. poenostavljeno poročanje pri okvirnih sporazumih) in dopušča večje prožnosti ter uvaja spremembe glede diskrecijske pravice naročnika.

SPREMEMBE NA PODROČJU NAROČNIKOV – PGU 2020:

  • Spremembe projektne dokumentacije v 14. uzanci PGU 2020. Dopolnjena je s pravico naročnika predložitve spremenjene projektne dokumentacije, na osnovi katere se dela izvaja, oziroma terjati spremembo projektne dokumentacije, kadar je le - ta pogodbena obveznost, izvajalca, izvajalec pa dotične pravice nima.

  • Spremembe, ki jih prizadeja naročnik. To so npr. sprememba organizacije dela oziroma gradbišča, sprememba tehnologije izvedbe del, itd.

  • Stroške v zamudi nosi naročnik. V zvezi z novo določbo 39. uzance PGU 2020, ki se nanaša na plačila za pospešitev del. Zapoveduje, da stroške, povezane z ukrepi za pospešitev del, nosi tisti pogodbenik, zaradi katerega je treba uvesti ukrepe