Danes je 24.5.2024

Input:

Ugotavljanje sposobnosti (razlogi za izključitev)

30.3.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 4 minute

Pojasnilo državnega organa 430-77/2016/5 navajamo v celoti:

"Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) v 75. členu opredeljuje razloge za izključitev gospodarskih subjektov. Nekateri so enako kot doslej opredeljeni kot obvezni, drugi pa izbirni.

 V postopkih javnega naročanja bodo morali naročniki obvezno izključevati gospodarske subjekte:

 – če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente določenih kaznivih dejanj po kazenskem zakoniku, ki so našteta tudi v ZJN-3 (zlasti kazniva dejanja zoper človečnost, volilno pravico in volitve, premoženje, pravni promet, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva ter javni red in mir);

 – če ugotovi, da ne izpolnjujejo obveznih dajatev in po novem tudi drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira davčni organ, če je skupna vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave 50 eurov ali več (tudi nepredložitev t.im. REK obrazcev);

 – če so na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in

 – po novem tudi, če jim je bila v zadnjih treh letih