Danes je 28.9.2023

Input:

Stališče glede načina preverjanja sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti pri javnem naročanju gradenj in storitvah, povezanih z njimi

10.7.2014, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 6 minut

Stališče številka 007-509/2014/3 navajamo v celoti:

"Ministrstvo za finance je bilo s strani Evropske komisije obveščeno o pogosti uporabi diskriminatornega pogoja naročnika za ugotavljanje sposobnosti inženirjev, odgovornih za izvedbo del. V skladu z navedenim Ministrstvo za finance v nadaljevanju podaja stališče o uporabi pogojev za ugotavljanje sposobnosti inženirjev, odgovornih za izvedbo del, in drugih podobnih poklicev, reguliranih po nacionalni zakonodaji, pri oddaji prihodnjih javnih naročil.

Namen zahtev, ki jih naročniki vključijo v postopek javnega naročanja bodisi kot tehnične specifikacije ali pogoje za ugotavljanje sposobnosti bodisi kot zahteve glede finančnih zavarovanj ali pogodbene kazni, je zmanjšati tveganje za nepravočasno in nekakovostno izvedbo naročila. Pri storitvah se ta tveganja pomembno omejijo s preverjanjem poklicne in tehnične/kadrovske usposobljenosti za izvedbo javnega naročila, med katero sodi tudi preverjanje poklicne usposobljenosti gospodarskih subjektov in posameznikov, ki bodo pri ponudniku opravljale določene naloge, potrebne za izvedbo naročila.

V skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13; v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) so v Sloveniji regulirani poklici: odgovorni projektant, odgovorni vodja del, odgovorni vodja posameznih del, odgovorni nadzornik, odgovorni nadzornik posameznih del, odgovorni revident, odgovorni projektant arhitekture, odgovorni projektant, odgovorni prostorski načrtovalec. Za izvajanje nalog v zvezi z opravljanjem teh reguliranih poklicev za tuje državljane pa sta pristojni Inženirska zbornica Slovenije ali Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.

V zvezi s preverjanjem sposobnosti ponudnika za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma kadrov, ki bodo zanj opravljali dela,