Danes je 24.5.2024

Input:

Revizijski postopek kot postopek pred državno revizijsko komisijo

18.12.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

7.5.3.2 Revizijski postopek kot postopek pred državno revizijsko komisijo

dr. Andreja Primec

Začetek revizijskega postopka

Če predrevizijski postopek ni bil pravnomočno zaključen, se postopek pravnega varstva lahko nadaljuje v revizijskem postopku pred DKOM. Do nadaljevanja postopka pred DKOM lahko pride na 3 možne načine:

1. Če naročnik zahtevek za revizijo zavrne, mora v skladu s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN v 3 delovnih dneh od prejema odločitve na DKOM posredovati zahtevek za revizijo, vso dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku. Zahteva vlagatelja za nadaljevanje postopka pred DKOM v takem primeru ni potrebna – postopek se začne samodejno!

Vlagatelj zahtevka ima možnost vložitve pripravljalne vloge v postopku, v kateri se v roku 3 delovnih dni od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo opredeli do navedb naročnika, vendar ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku. Vlagatelj takšno pripravljalno vlogo posreduje DKOM in naročniku.

2. Če naročnik zahtevku za revizijo delno ugodi tako, da le delno razveljavi postopek javnega naročanja – v takem primeru mora vlagatelj, če želi postopek nadaljevati pred DKOM, v 3 delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo vložiti predlog za začetek revizijskega postopka. Predlog se vloži pri naročniku, rok je prekluziven, kar pomeni, da vlagatelj po preteku tega roka izgubi pravico do pravnega varstva! Tudi v tem primeru ima vlagatelj pravico izreči se do navedb naročnika, vendar ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku. Omejen je z rokom 3 delovnih dni od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, opredelitev do naročnikovih navedb posreduje tudi DKOM in naročniku.

3. Če gre za molk organa – v tem primeru mora vlagatelj v 25 delovnih dneh od dneva, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek, pri naročniku vložiti predlog za začetek revizijskega postopka, kopijo predloga pa mora posredovati DKOM in Ministrstvu za javno upravo RS.

Če pa vlagatelj ne želi nadaljevati postopka, mora pri DKOM vložiti izjavo, da zahtevek umika (vendar bo v takem primeru moral naročniku in izbranemu ponudniku na njuno zahtevo povrniti stroške postopka, ki so jima nastali).

V vseh naštetih primerih se šteje, da se revizijski postopek začne, ko DKOM prejme zahtevek za revizijo.

Dokumentacija mora biti odstopljena v celoti in opremljena s popisom dokumentov, sicer Državna revizijska komisija v treh delovnih dneh od prejema dokumentacije od naročnika zahteva njeno dopolnitev. Naročnik mora dokumentacijo dopolniti v treh delovnih dneh od prejema poziva Državne revizijske komisije.

Prednostna obravnava zahtevkov za revizijo, ki se nanašajo na postopke javnih naročil, sofinanciranih s sredstvi EU

Zahtevki za revizijo, s katerimi vlagatelji naročnikom očitajo kršitve v postopkih oddaje javnih naročil, ki so sofinancirana iz evropskih sredstev, DKOM obravnava in o njih odloča prednostno.

Predhodni preizkus zahtevka za revizijo

DKOM bo zahtevek za revizijo zavrgla, če bo ugotovila, da je bil vložen prepozno, da vlagatelj zahtevka ni upravičen za vložitev zahtevka za revizijo, da obstajajo zakonske omejitve iz 16. člena ZPVPJN, da zahtevek ni dopusten ali če zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin po določbah ZPVPJN, čeprav je naročnik vlagatelja zahtevka pozval, naj te pomanjkljivosti odpravi, vlagatelj