Danes je 28.9.2023

Input:

Prostovoljno gasilsko društvo in uporaba ZJN-3

25.7.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 5 minut

Tolmačenje javno naročniške zakonodaje (ZJN-3) številka 430-77/2016/17 navajamo v celoti:

 Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje v nadaljevanju podaja tolmačenje, kdaj je prostovoljno gasilsko društvo (v nadaljevanju: PGD) zavezano uporabljati Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3).

 ZJN-3 naročnike, ki so zavezanci za uporabo pravil javnega naročanja oz. ZJN-3 določa v 9. členu tega zakona.

 Med naročnike sodijo tudi druge osebe javnega prava (c) točka prvega odstavka 9. člena). Definicija druge osebe javnega prava pa je opredeljena v tretjem odstavku 9. člena ZJN-3 in določa, da mora biti oseba ustanovljena s posebnim namenom, da zadovoljuje potrebe splošnega interesa, ki niso industrijske ali poslovne narave, pri čemer se šteje, da gre za industrijsko ali poslovno naravo, če subjekt, ki deluje v pogojih proste konkurence na trgu z drugimi subjekti, izvaja gospodarske dejavnosti, katerih namen je dobava blaga ali storitev zasebnim ali javnim gospodarskim subjektom, je pravna oseba in jo v več kot 50 odstotkih financirajo državni ali lokalni organi ali druge osebe javnega prava ali so pod upravljavskim nadzorom teh organov ali oseb ali imajo upravni, vodstveni ali nadzorni organ, v katerega več kot polovico članov imenujejo državni ali lokalni organi ali druge osebe javnega prava. Iz 1. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2: v nadaljnjem besedilu: ZDru-1) izhaja, da je društvo samostojno in nepridobitno združenje, ki se ustanovi zaradi uresničevanja skupnih interesov in da namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Na podlagi 30. člena ZDru-1 se lahko društvu