Danes je 28.9.2023

Input:

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/7 z dne 5. januarja 2016 o določitvi standardnega obrazca za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (Besedilo velja za EGP)

5.7.2016, Vir: Uradni list EUČas branja: 19 minut

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/7

z dne 5. januarja 2016

o določitvi standardnega obrazca za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (1), zlasti člena 59(2) Direktive, in Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (2), zlasti člena 80(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Eden glavnih ciljev Direktive 2014/24/EU in Direktive 2014/25/EU je zmanjšanje upravnih bremen za javne naročnike, naročnike in gospodarske subjekte, zlasti za mala in srednja podjetja. Ključen del teh prizadevanj je enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila. Standardni obrazec za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila bi bilo zato treba oblikovati tako, da ne bi bilo treba predložiti velikega števila potrdil ali drugih dokumentov v zvezi z razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje. Iz istega razloga bi moral standardni obrazec zagotoviti tudi ustrezne informacije o subjektih, katerih zmogljivosti gospodarski subjekt uporablja, tako da bi se preverjanje informacij v zvezi s temi subjekti lahko izvedlo istočasno in pod enakimi pogoji kot preverjanje v zvezi z glavnim gospodarskim subjektom.

(2)

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila bi moral biti na razpolago tudi naročnikom, za katere veljajo določbe Direktive 2014/25/EU in ki morajo ob uporabi razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje iz Direktive 2014/24/EU ravnati enako in pod enakimi pogoji kot javni naročniki.

(3)

Da bi se izognili upravnim bremenom za javne naročnike in naročnike ter morebitnim nasprotujočim si navedbam v različnih dokumentih v zvezi z oddajo javnega naročila, bi morali javni naročniki in naročniki informacije, ki jih morajo gospodarski subjekti podati v enotnem evropskem dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila, jasno navesti vnaprej v javnem razpisu ali s sklici v njem na druge dele dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih morajo gospodarski subjekti v vsakem primeru pazljivo preučiti z vidika sodelovanja in morebitne oddaje ponudb.

(4)

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila bi moral še poenostaviti javno naročanje za gospodarske subjekte, javne naročnike in naročnike, saj bi bile različne nacionalne lastne izjave nadomeščene z enim standardnim obrazcem, pripravljenim na evropski ravni. To bi moralo prispevati tudi k zmanjšanju težav, povezanih z natančno pripravo uradnih izjav in izjav o soglasju, ter jezikovnih težav, saj bodo standardni obrazci na voljo v uradnih jezikih. Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila bi moral tako spodbujati vse večjo čezmejno udeležbo v postopkih javnega naročanja.

(5)

Kakršno koli obdelavo in izmenjavo podatkov v zvezi z enotnim evropskim dokumentom v zvezi z oddajo javnega naročila bi bilo treba izvajati v skladu z nacionalnimi pravili, s katerimi je bila prenesena Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3), ter zlasti z nacionalnimi pravili, ki se uporabljajo za obdelavo podatkov v zvezi s prekrški, kazenskimi obsodbami ali varnostnimi ukrepi na podlagi člena 8(5) navedene direktive.

(6)

Opozoriti je treba, da Komisija pregleda uporabo enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila v praksi ob upoštevanju tehničnega razvoja baz podatkov v državah članicah ter o tem poroča Evropskemu parlamentu in Svetu do 18. aprila 2017. Pri tem Komisija lahko preuči tudi morebitne predloge za izboljšanje njegove funkcionalnosti z vidika večjih možnosti za čezmejno udeležbo pri javnih naročilih, zlasti za mala in srednja podjetja, ali za morebitne poenostavitve v okviru Direktive 2014/24/EU; preuči lahko tudi morebitna vprašanja v zvezi s praksami sistematičnega zahtevanja potrdil ali drugih oblik listinskih dokazov od vseh udeležencev v določenem postopku oddaje javnega naročila ali praksami diskriminatornega določanja gospodarskih subjektov, od katerih se taka dokumentacija zahteva.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za javna naročila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Od trenutka, ko začnejo veljati nacionalni ukrepi za izvajanje Direktive 2014/24/EU, najkasneje pa od 18. aprila 2016, se za namene priprave enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila iz člena 59 Direktive 2014/24/EU uporablja standardni obrazec iz Priloge 2 k tej uredbi. Navodila za njegovo uporabo so podana v Prilogi 1 k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. januarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 94, 28.3.2014, str. 65.

(2)  UL L 94, 28.3.2014, str. 243.

(3)  Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).


PRILOGA 1

Navodila

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila je lastna izjava gospodarskih subjektov, ki velja kot predhodni dokaz in nadomešča potrdila, ki jih izdajo javni organi ali tretje osebe. V skladu s členom 59 Direktive 2014/24/EU je to uradna izjava gospodarskega subjekta, da se ne nahaja v nobenem izmed položajev, v katerih so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni, da izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje in, če je primerno, izpolnjuje objektivna pravila in merila, določena z namenom omejitve števila sicer ustreznih kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju. Cilj tega dokumenta je zmanjšati upravno breme, ki nastaja z zahtevo po pripravi precejšnjega števila potrdil ali drugih dokumentov, povezanih z razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje.

Da bi se gospodarskim subjektom olajšalo izpolnjevanje enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko države članice izdajo smernice za uporabo enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila, v katerih npr. pojasnijo, katere določbe nacionalnega prava so pomembne v zvezi z oddelkom A dela III (1), da se v dani državi članici morda ne oblikujejo uradni seznami potrjenih gospodarskih subjektov