Danes je 19.6.2024

Input:

Izvajanje javnih naročil s podizvajalci

30.3.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 9 minut

Pojasnilo državnega organa 430-77/2016/7 navajamo v celoti:

"Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) ureja izvajanje javnih naročil s podizvajalci v 94. členu, pri čemer je to področje po novem urejeno drugače.

 Prenovljena pravila (op. ZJN-3 za razliko od dosedanje ureditve opredeljuje pravila za javno naročanje na splošnem in infrastrukturnem področju enotno – v enem zakonu), podobno kot doslej, še vedno opredeljujejo pojem »podizvajalca«, in sicer kot gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Pojem podizvajalca v odnosu na staro ureditev ostaja nespremenjen, pri čemer ZJN-3 ne vsebuje več določbe, ki bi iz pojmovanja podizvajalca izključevala gospodarske subjekte, ki glede na svoje razmerje z izbranim ponudnikom v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezano družbo.

 Po novem bodo morali podizvajalci pri izvajanju javnih naročil tako kot glavni izvajalec upoštevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava. ZJN-3 pomen te določbe nakazuje že z njeno umestitvijo med načela, na katerih temelji javno naročanje (drugi odstavek 3. člena), kot izvedbeno določilo tega načela pa opredeljuje ZJN-3 tudi obvezo, da se v pogodbe o izvedbi javnega naročila obvezno vključi t. i. »socialna klavzula« določilo, da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca (tretja alineja četrtega odstavka 67. člena ZJN-3).

 Z izjemo omenjene obveznosti so vsa pravila v zvezi z izvajanjem javnih naročil s podizvajalci opredeljena v 94. členu ZJN-3. Pri tem ZJN-3 ta pravila kot obvezujoča določa samo za primer javnih naročil storitev in gradenj (op. in ne kot je to doslej določala stara ureditev tudi za javna naročila blaga), naročniki pa lahko kljub temu po lastni diskreciji ta pravila razširijo tudi na javna naročila blaga, vendar morajo to izrecno navesti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

 ZJN-3 torej dopušča, da ponudniki del javnega naročila oddajo v podizvajanje. V skladu z drugim odstavkom 94. člena ZJN-3 pa morajo ponudniki, če nameravajo javno naročilo storitev in gradenj izvesti s podizvajalci (op. če naročnik pravila razširi tudi na javna naročila blaga, pa tudi pri teh naročilih) že v ponudbi:

 - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

 - navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

 - priložiti izpolnjene ESPD (opomba 1) teh podizvajalcev v skladu z 79. členom tega zakona ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec le-to zahteva.

 ZJN-3 pojma »del« javnega naročila izrecno ne definira, iz jezikovne razlage celotne določbe 94. člena pa