Danes je 28.9.2023

Input:

Informacije, ki jih je treba navesti v obvestilu o javnem naročilu po Direktivi 2014/25

24.5.2016, Vir: Uradni list EUČas branja: 11 minut

Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES vsebuje v prilogi XI Informacije, ki jih je treba navesti v obvestilu o javnem naročilu.

Prilogo XI navajamo v celoti:

»PRILOGA XI

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI V OBVESTILU O JAVNEM NAROČILU

(iz člena 69)

A.   ODPRTI POSTOPKI

1.

Ime, identifikacijska številka (kadar je določena z nacionalno zakonodajo), naslov, vključno s kodo NUTS, telefonska številka, številka faksa, elektronski in spletni naslov naročnika in po potrebi druge službe, pri kateri je mogoče dobiti dodatne informacije.

 

2.

Glavna dejavnost, ki se izvaja.

 

3.

Kadar je primerno, navedba, ali je javno naročilo pridržano za invalidska podjetja oziroma izvedbo v okviru programov zaščitnega zaposlovanja.

 

4.

Vrsta naročila (blago, gradnja ali storitev, kjer je primerno, navedba, ali gre za okvirni sporazum ali za dinamični nabavni sistem), opis (kode CPV). Kjer je primerno, navedba, ali se ponudbe zahtevajo za nakup, zakup, najem ali nakup s pridržanim lastništvom ali kakršno koli njihovo kombinacijo.

 

5.

Koda NUTS za glavno lokacijo gradnje v primeru naročila gradnje ali koda NUTS za glavni kraj dobave oziroma izvedbe v primeru naročila blaga oziroma storitev.

 

6.

Za blago in gradnje:

(a)

vrsta in količina blaga, ki se bo dobavljalo (kode CPV), vključno s kakršnimi koli opcijami za poznejše dobave in po možnosti tudi oceno časa, ki je na voljo za izvajanje teh opcij, kakor tudi število morebitnih podaljšanj. V primeru ponavljajočih se naročil tudi, če je to mogoče, predvideni časovni razpored nadaljnjih javnih razpisov za blago, ki se bo dobavljalo, ali vrsta in obseg storitev, ki se bodo izvajale, ter splošne značilnosti gradnje (kode CPV);

 

(b)

navedba, ali dobavitelji lahko predložijo ponudbo za del in/ali za vse zahtevano blago.

Če je pri javnih naročilih gradenj gradnja ali naročilo razdeljeno na več sklopov, obseg različnih sklopov in možnost predložitve ponudbe za en sklop, za več sklopov ali za vse sklope;

 

(c)

za javna naročila gradenj: informacije glede namena gradnje ali naročila, če slednje vključuje tudi izdelavo projektov.

 

7.

Za storitve:

(a)

vrsta in količina blaga, ki se bo dobavljalo, vključno s kakršnimi koli opcijami za poznejše dobave in po možnosti tudi oceno časa, ki je na voljo za izvajanje teh opcij, kakor tudi število morebitnih podaljšanj. V primeru ponavljajočih se naročil tudi, če je to mogoče, predvideni časovni razpored nadaljnjih javnih razpisov za storitve, ki se bodo izvajale;

 

(b)

po potrebi navedba, ali je izvedba storitve po zakonu ali drugem predpisu pridržana za določeno stroko;

 

(c)

napotilo na zakon ali drug predpis;

 

(d)

navedba, ali pravne osebe navedejo imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve;

 

(e)

navedba, ali lahko ponudniki storitev predložijo ponudbo za del zadevnih storitev.

 

8.

Če je znano, navedba, ali je predložitev variantnih ponudb dovoljena ali ne.

 

9.

Roki za dobavo ali dokončanje ali trajanje naročila storitev in, če je to mogoče, datum začetka.

 

10.

Elektronski ali spletni naslov, na katerem bo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila brezplačno, neomejeno, v celoti in neposredno na voljo.

Če dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila iz razlogov, navedenih v tretjem in četrtem pododstavku člena 73(1), ni brezplačno, neomejeno, v celoti in neposredno na voljo, navedba, kako je mogoče vpogledati v dokumentacijo o javnem naročilu.

 

11.

(a)

Zadnji dan za prejem ponudb ali okvirnih ponudb pri vzpostavitvi dinamičnega nabavnega sistema;

 

(b)

naslov, na katerega se pošljejo;

 

(c)

jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene.

 

12.

(a)

Kadar je primerno, osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb;

 

(b)

datum, čas in kraj odpiranja ponudb.

 

13.

Kadar je primerno, kakršni koli zahtevani pologi in garancije.

 

14.

Glavni pogoji v zvezi s financiranjem in plačilom in/ali napotila na predpise, ki te vsebujejo.