Danes je 24.3.2023

Input:

Gradbena pogodba, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec)

7.5.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

18.6 Gradbena pogodba, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

GRADBENA POGODBA s »skupaj določeno ceno« za (navedba gradnje)

PREDMET POGODBE

člen:

Predmet te pogodbe je izvedba del v skladu z zahtevami naročnika ter ponudbo izvajalca, ki je razvidna iz priloge št. x, ter je podrobno opredeljen v dokumentaciji (navedba prilog), ki je sestavni del te pogodbe

Izvajalec del se zaveže dela opraviti skladno s projektno dokumentacijo, ki se jo zaveže priskrbeti investitor.

Izvajalec se s to pogodbo zaveže izvesti vsa dela, ki so potrebna za izpolnitev pogodbenih obveznosti, naročnik pa se zavezuje tako opravljena dela plačati.

OPCIJA ZA JAVNO NAROČILO

2. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da (da je naročnik dne ............ objavil javno naročilo ............................................, št. objave na portalu javnih naročil JN............ z dne ............), da je naročnik dne ............ izvajalcu poslal povabilo k oddaji ponudbe;- da je izvajalec dne ............ naročniku poslal ponudbo št. ............ ter dne ............ še dopolnitev/pojasnilo ponudbe, št. ............, da je naročnik dne ............ z dokumentom ............................................ sprejel izvajalčevo ponudbo, da je odločitev naročnika postala pravnomočna dne ............, da pogodbeni stranki to pogodbo sklepata z namenom realizacije pravnega posla, ki je bil predmet ponudbe in povpraševanja.

RAVNANJE V SKLADU Z ZAKONOM O JAVNEM NAROČANJU

3. člen

Naročnik je dolžan ravnati v skladu skrbno in v skladu z načeli javnega naročanja ves čas izvajanja naročila, in sicer po načelu ravnanja dobrega gospodarja kot v svojih lastnih zadevah. Naročnik mora zagotoviti strokoven in učinkovit nadzor nad izvedbo posla in izvajanjem pogodbe. V vsakem primeru pa morajo kontrolirati izvajanje gradnje, vključno z njenim nadzorom, tako tujim kakor lastnim. Tudi če naročnik sam ni strokovnjak za predmet naročila, kljub temu lahko deluje z največjo skrbnostjo in gradnjo aktivno spremlja.

ROKI ZA IZVEDBO DEL

4. člen:

Izvajalec se zaveže opraviti s to pogodbo določena dela do dne (dan), z deli pa se zaveže začeti (dan)

Če izvajalec ne začne z deli v roku, ki je določen v prejšnjem odstavku, mu mora naročnik pustiti primeren rok za začetek del.

Če izvajalec ne začne z deli niti v dodatno