Danes je 22.7.2024

Input:

ESPD in podizvajalci

23.8.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

10.6 ESPD in podizvajalci

mag. Nataša Jeršič

Direktorat za javno naročanje v pojasnilu o podizvajalcih navaja: »V ZJN-3 je v 94. členu pojem podizvajalca še vedno opredeljen kot gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Tudi dobavitelj blaga, ki za ponudnika dobavlja blago, je torej po ZJN-3 še vedno podizvajalec. ZJN-3 torej dopušča, da ponudniki del javnega naročila oddajo v podizvajanje. Pravila v zvezi s podizvajalci so določena v 94. členu (tudi v 3. členu) ZJN-3, pri tem pa ZJN-3 ta pravila kot obvezujoča določa samo za primer javnih naročil storitev ter gradenj in ne, kot je to doslej določala stara ureditev, tudi za javna naročila blaga. Vendar pa lahko naročnik po lastni diskreciji ta pravila razširi tudi na javna naročila blaga, vendar mora to izrecno navesti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Pojem podizvajalca glede na staro ureditev ostaja nespremenjen, pri čemer ZJN-3 ne vsebuje več določbe, ki bi iz pojmovanja podizvajalca izključevala gospodarske subjekte, ki glede na svoje razmerje z izbranim ponudnikom v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezano družbo.

Po novem morajo torej podizvajalci pri izvajanju javnih naročil tako kot glavni izvajalec upoštevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava. ZJN-3 pomen te določbe nakazuje že z njeno umestitvijo med načela, na katerih temelji javno naročanje (drugi odstavek 3. člena), kot izvedbeno določilo tega načela pa opredeljuje ZJN-3 tudi obvezo, da se v pogodbe o