Danes je 19.6.2024

Input:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo naročila – ESPD

1.7.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 6 minut

Tolmačenje javnonaročniške zakonodaje (ZJN-3) številka 430-77/2016/15 navajamo v celoti:

"Spoštovani!

 Pri pregledu javnih naročil oziroma razpisnih dokumentacij, objavljenih na Portalu javnih naročil, smo ugotovili, da naročniki pogosto ne uporabljajo Enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo naročila (v nadaljevanju: ESPD) v skladu z določili 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3), ali le-tega uporabljajo neustrezno.

 V tej zvezi smo vas želeli opozoriti, da je uporaba oziroma sprejem obrazca ESPD s strani naročnika obvezna. Oblika in vsebina ESPD sta predpisani z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/7 z dne 5. januarja 2016 o določitvi standardnega obrazca za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (UL L št. 3 z dne 6. 1. 2016, str. 16), ki v državah članicah EU velja neposredno. ESPD predstavlja lastno izjavo in se uporablja kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje, ki jih ureja 76. člen ZJN-3 in da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, ki jih ureja 75. člen ZJN-3. Naročnik zato zahteva, da kandidati oziroma ponudniki (v nadaljevanju: ponudnik) v postopku javnega naročanja predložijo izpolnjen in podpisan ESPD. Po odpiranju ponudb pa zgolj od ponudnika, ki je glede na merila za oddajo naročila najugodnejši in mu naročnik namerava oddati javno naročilo, zahteva, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje oziroma o neobstoju razlogov za izključitev. V primerih, ko narava postopka (npr. omejeni postopek) oziroma način oddaje javnega naročila (npr. elektronska dražba) terjata drugače, pa lahko naročnik k predložitvi dokazil pozove vse ponudnike. Če je to potrebno za pravilno izvedbo postopka javnega naročanja, lahko naročnik v skladu s šestim odstavkom 79. člena ZJN-3, ne