Danes je 9.8.2020

Input:

Aktualni razpisi za september 2019

5.9.2019, Vir: MK projekt d.o.o.

Razpisi za podjetja

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019 (v nadaljevanju: razpis) je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

4.629.753,35 EUR

Do 16. 12. 2019

Tukaj

 

Javni razpis semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019)

Predmet produkta je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

1.250.000,00 EUR

Roki za predložitev vlog so 31. 8. 2019, 30. 9. 2019, 31. 12. 2019, 31. 3. 2020, 30. 6. 2020, 30. 9. 2020 in 31. 12. 2020

Tukaj

 

Javni razpis semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2019)

Predmet produkta je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja. Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).

najmanj 750.000 EUR

Do vključno 27. 9. 2019

Tukaj

 

Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oziroma rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les, decimirani elementi ipd.

8.369.659,68 EUR

Roki za predložitev vlog so 29. 8. 2019, 23. 10. 2019, 15. 1. 2020 in 6. 4. 2020

Tukaj

 

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev, v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.

2.800.000,00 EUR

do 5. 10. 2019

Tukaj

 

Javni poziv 76FS-PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

"Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki- nepovratnih sredstev in/ali- kredita s subvencionirano obrestno mero (v nadaljevanju: kredit),dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije."

7.000.000,00 EUR

Do objave zaključka

Tukaj

 

Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3

Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. Razpis spodbuja razvojno investicijske projekte v gospodarstvu s sledečimi pozitivnimi učinki na: – konkurenčnost, – zaposlitvene možnosti

11.529.735,99 EUR

1. rok do 19. 7. 2019, 2. rok do 30. 8. 2019, 3. rok do 15. 10. 2019, 4. rok do 29. 11. 2019

Tukaj