Danes je 10.6.2023

Input:

75. člen ZJN-3 (razlogi za izključitev)

22.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2.3.4.2.1 75. člen ZJN-3 (razlogi za izključitev)

Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav.

75. člen ZJN-3

(razlogi za izključitev)

(1) Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

(2) Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena pa naročniku izjemoma iz sodelovanja v postopku javnega naročanja ni treba izključiti gospodarskega subjekta, če oddajo javnega naročila temu ponudniku upravičujejo tako pomembni razlogi, povezani z javnim interesom, kot so javno zdravje, življenje ljudi ali varstvo okolja.

(4) Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt:

a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

b) če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

(5) Ne glede na prvi, drugi in četrti odstavek tega člena naročniku iz č) ali d) točke prvega odstavka 9. člena tega zakona v postopek javnega naročanja ni treba vključiti razlogov za izključitev iz prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena. Če katerega od teh razlogov vključi, pa ga mora navesti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali obvestilu, ki se uporabi kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju.

(6) Naročnik lahko iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi