Danes je 1.10.2023

Input:

112. člen (kazenske določbe za ponudnika, kandidata in podizvajalca)

11.4.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

8.2 112. člen (kazenske določbe za ponudnika, kandidata in podizvajalca)

Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

112. člen

(kazenske določbe za ponudnika, kandidata in podizvajalca)

(1) Pravna oseba, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke, ki presegajo 8.800.000 eurov, ali pravna oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska družba, se kaznuje za prekršek z globo od 25.000 do 100.000 eurov, če kot ponudnik ali kandidat:

1. v primeru javnega naročila storitev ali gradenj med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena);

2. naročniku na njegov poziv ne posreduje izjave v skladu s šestim odstavkom 94. člena tega zakona;

3. izvaja pogodbo o izvedbi javnega naročila s podizvajalcem, ki ga je naročnik zavrnil v skladu z določbo 94. člena tega zakona,

4. kljub naročnikovemu pozivu in čeprav za to niso podani objektivni razlogi z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati,