Danes je 29.9.2022

Input:

100. člen ZJN-3 (uporaba zakona pri natečaju)

22.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2.6.1 100. člen ZJN-3 (uporaba zakona pri natečaju)

Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav.

100. člen

(uporaba zakona pri natečaju)

(1) Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo za:

a) projektne natečaje, ki se organizirajo kot del postopka za oddajo javnega naročila storitev ali del postopka javnega naročila gradnje, kadar gre za projektiranje in izvedbo gradnje;

b) projektne natečaje z nagradami ali plačili udeležencem.

(2) V primerih iz a) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost iz 21. člena tega zakona nanaša na ocenjeno vrednost javnega naročila storitev brez DDV, vključno z vsemi morebitnimi nagradami ali plačili udeležencem. V primerih iz b) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost iz 21. člena tega zakona nanaša na skupni znesek nagrad in plačil, vključno z ocenjeno vrednostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila storitev brez DDV, ki se lahko pozneje odda v skladu s četrtim odstavkom 46. člena tega zakona, če je naročnik v obvestilu o natečaju napovedal