Danes je 24.5.2024

Input:

018-411/2011 Univerzitetni klinični center Ljubljana

23.12.2011, Vir: DKOMČas branja: 33 minut

Odločitev državnega organa navajamo v celoti:

"Številka: 018-411/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 41. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maji Bilbija, kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Higiena prostorov in opreme v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika CELOVITE STORITVE trgovina in storitve d.o.o., Puhova ulica 15, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.12.2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi v delu, ki se nanaša na čas trajanja predmeta javnega naročila, in sicer tako, da se razveljavi razpisna dokumentacija v 3., 5., 6. členu vzorca pogodbe in 19. točki pogojev za priznanje sposobnosti v Obrazcu 1. V preostalem delu se zahtevek za revizijo zavrne.

2. Zahtevi za povrnitev stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 1.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

3. Naročnik je dolžan Državni revizijski komisiji v roku 2 (dveh) mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega "Higiena prostorov in opreme v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana", v delu, ki je bil razveljavljen s tem sklepom. Poročilo mora vsebovati: navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, navedbo odločitve Državne revizijske komisije, opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala in opis načina odprave nepravilnosti.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.06.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo po odprtem postopku objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 7197/2011, z dne 29.06.2011.

Vlagatelj je dne 07.10.2011 vložil zahtevek za revizijo zoper določila razpisne dokumentacije in primarno predlagal razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila, podredno pa, da se razveljavijo objave in razpisna dokumentacija v delih, ki se nanaša na razdelitev v sklope, pogoj glede referenc in v delu, ki ureja čas trajanja pogodbe in diskrecijo naročnika pri odločanju o podaljševanju obdobja trajanja.

V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da so sklopi 1, 2 in 3 nesmotrno oblikovani, saj zmanjšujejo možnost dostopa do javnega naročila večjemu številu ponudnikov. V posameznem sklopu so lokacije, ki so med seboj relativno precej oddaljene, oziroma so bolj oddaljene kot so razdalje med posameznimi lokacijami in nekaterimi drugimi objekti, ki so razvrščeni v druge sklope. Vlagatelj meni, da bi bilo mogoče sklope oblikovati tako, da bi bil vsak sklop opredeljen v posebnem sklopu (navedeno ne bi smelo predstavljati ovire, saj je naročnik v sklopu 3 določil le 1 objekt). Vlagatelj zatrjuje, da so lokacije v sklopu 1 in sklopu 2 povsem nekritično oblikovane, saj je v sklop 2 umeščena tudi bolnica dr. Petra Deržaja v šiški, ki je oddaljena od ostalih lokacij. Vlagatelj naročniku očita, da z oblikovanjem sklopov favorizira obstoječega izvajalca in bi z drugačnim oblikovanjem sklopov, še posebej sklopa 2 omogočil dostop do javnega naročila trem ponudnikom.

Nadalje vlagatelj navaja, da so zahteve po referencah nesorazmerne s predmetom javnega naročila. Vlagatelj navaja, da je naročnik na Portalu javnih naročil dne 25.7.2011 objavil spremembo zahtev v zvezi z referencami tako, da je potrebno za sklop 1 predložiti dve potrdili bolnišnice in eno potrdilo druge zdravstvene ustanove, za 2. sklop dve referenci bolnišnice in eno potrdilo druge zdravstvene ustanove, za 3. sklop pa zahteva ostane nespremenjena, tri reference bolnišnic. Vendar je naročnik kasneje, v objavi zadnje spremembe razpisne dokumentacije (dne 27.9.2011), zahteve v zvezi z referencami vezal na prvotno določeno zahtevo, da ponudnik predloži referenco o izvajanju storitve dnevnega čiščenja prostorov, kjer se odvija bolnišnična oz. ambulantna ali druga dejavnost v okviru posamezne lokacije v najmanj treh bolnišnicah.

Vlagatelj naročniku očita, da je namenoma želel "zmesti" ponudnike in spremeniti razpisno dokumentacijo ter zožiti krog potencialnih ponudnikov. Vlagatelj navaja, da je za sklop 1 - čiščenje v dveh bolnišnicah in eni zdravstveni ustanovi še vedno pretirana, saj nimajo vključenih bolnih ljudi, kar zahteva posebno pozornost glede preprečevanja bolnišničnih okužb. Po mnenju vlagatelja so reference, ki se tičejo ostalih lokacij tudi nesorazmerne in pretirane, saj je potrebno predložiti 3 potrdila o čiščenju različnih objektov za obdobje 2 let. Nenazadnje ima naročnik na voljo vrsto vzvodov za prekinitev pogodbe oziroma uveljavitev finančnih zavarovanj, v kolikor izvajanje storitve ni kvalitetno. Vlagatelj še izpostavlja, da se izvajanje zagotavlja od 9-12 mesecev (za daljše obdobje pa si naročnik pridržuje diskrecijo glede podaljševanja), zato je nesorazmerno zahtevati referenco za izvajanje čiščenja v obdobju 2 let. Referenčne zahteve se vlagatelju zdijo previsoke tudi glede števila referenc. Zahteve glede reference ne upoštevajo površine, ki jo bo potrebno očistiti v vsakem sklopu in s postavljenim pogojem naročnik daje prednost ponudnikom, ki npr. izkažejo čiščenje 3 objektov, v površini vsaj 10.000 m2, pred ponudniki, ki izkažejo čiščenje enega objekta v površini 100.000 m2. Naročnik nima argumentiranega razloga, da ne omili zahteve v zvezi z referencami za 2. in 3. sklop, še navaja vlagatelj, saj je tudi pogoj po dveh bolnišnicah in eni zdravstveni ustanovi pretiran in nesorazmeren, saj je usposobljenost mogoče ugotoviti že na podlagi ene ustrezne reference, s katero se izkaže čiščenje najzahtevnejših površin.

Kot sporno vlagatelj izpostavlja tudi določilo vzorca pogodbe, kjer je določen čas trajanja pogodbe. Vlagatelj navaja, da objava in vsebina razpisne dokumentacije glede trajanja javnega naročila nista enaki (pogodbo je možno podaljšati za dobo 12 mesecev z možnostjo podaljšanja za 4 kratno obdobje, pod pogojem, da ima naročnik sprejet s finančnim načrtom podprt plan storitev). Vlagatelj izpostavlja, da si naročnik nedopustno ustvarja popolno diskrecijo pri nadaljnjem podaljševanju pogodbe o izvajanju storitev za naslednja 12 mesečna obdobja. Ker je naročnik v vzorcu pogodbe zapisal "možno", to predstavlja, da podaljševanje zanj ne bo obveznost, ampak opcija, za katero se bo odločil glede na dejstvo, ali mu bo posamezni ponudnik "všeč".

Kot ključno nezakonitost v zvezi s trajanjem javnega naročila vlagatelj izpostavlja, da se pogodba za prvo obdobje sklepa pod odložim pogojem, da je izvedena uspešna primopredaja med dosedanjim izvajalcem in novim izvajalcem, kar predstavlja nedopustne možnosti, ker:
- dosedanji izvajalec pozna vsebino pogodbe (saj je bila objavljena) in lahko onemogoči uspešno primopredajo, s tem pa pogodba sploh ne začne veljati - pogodba namreč določa obveznost tretjega, ki ni nujno podpisnik te pogodbe;
- dosedanji izvajalec lahko sam regulira tempo primopredaje in bo zavlačeval primopredajo do konca v okviru 90 dni - to pa lahko pomeni, da bo pogodba sklenjena za 12 mesecev, obdobje dejanskega izvajanja pa je lahko skrajšano celo na približno 9 mesecev.

Vlagatelj navaja, da je dosedanji izvajalec v privilegiranem položaju, saj mu ni potrebno narediti primopredaje in ni odvisen od volje tretjega in so mu, v primeru izbora, povsem jasni trajanje izvajanja, njegov začetek in konec.

Naročnik je dne 24.11.2011 sprejel sklep, kjer je v izreku zapisal:
"1. Zahtevek za revizijo z dne 10.10.2011 se v točkah 2.1.-nepravilno oblikovani sklopi in 2.3. čas trajanja javnega naročila ZAVRNE kot neutemeljen.
2. Zahtevku za revizijo se v točki 2.2.-reference UGODI.
3. ZAVRNE se zahteva za povrnitev stroškov nastalih z revizijo po priloženem stroškovniku."

V obrazložitvi sklepa je naročnik zapisal, da vlagatelj ni uspel dokazati nezakonitosti oblikovanih sklopov. Naročnik pojasnjuje, da so v posameznem sklopu združene lokacije, ki imajo v okviru svojih dejavnosti higiensko primerljiva področja dela, ali pa so lokacijsko in vsebinsko ocenjena po dosedanjih izkušnjah kot optimalno obvladljiva skupina lokacij. V razpisni dokumentaciji je naročnik postavil pogoje, ki bodo njemu in izbranemu ponudniku omogočili obvladovanje tveganj za bolnišnične okužbe, saj je naročnik dolžan organizirati tudi sledenje procesom in občasno izvesti tudi strokovne nadzore nad zunanjimi izvajalci čiščenja z razpoložljivimi notranjimi kadri na področju bolnišnične higiene v UKCL. Naročnik še dodaja, da je vlagatelj v prvem roku za oddajo ponudb oddal ponudbo, kljub temu, da so bile v razpisni dokumentaciji vsebovane domnevne kršitve naročnika, ki pa vlagatelja očitno niso motile.

V zvezi z referencami je naročnik vlagateljevemu predlogu ugodil in v izreku sklepa zapisal "Zahtevku za revizijo se v točki 2.2- reference UGODI.". Naročnik pa v obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo navaja, da spreminja pogoj 11, tako da je potrebno za sklop 1 predložiti dve potrdili bolnišnice in eno potrdilo druge zdravstvene ustanove, za 2. sklop dve referenci bolnišnice in eno potrdilo druge zdravstvene ustanove, za 3. sklop pa zahteva ostane nespremenjena, tri reference bolnišnic. Naročnik še izpostavlja, da so izkušnje v minimalno dveh drugih bolnišnicah vstopni pogoj, ki zagotavlja, da se je ponudnik že verificiral v praksi čiščenja v bolnišnici. Posledično se spremeni tudi pogoj na strani 33 razpisne dokumentacije, da ponudnik izvaja čiščenje minimalno dve leti skupaj v zadnjih petih letih (in ne tri leta, kot vlagatelj napačno navaja v zahtevku za revizijo).

Kot neutemeljno je naročnik označil navedbo vlagatelja glede trajanja javnega naročila. Naročnik navaja, da je ponudba transparentna in je jasno, da v javnih zavodih sprejemajo finančni načrt za eno leto vnaprej, zato je pogodba oblikovana na sistem podaljševanja za vsako naslednje leto vnaprej, v kolikor bo imel naročnik zagotovljena sredstva. Tudi v objavi je naročnik kot rok navedel maksimalno 5 let in ne, kot trdi vlagatelj, da ni mogoče iz objave razbrati dolžine pogodbe. Naročnik poskuša z objavo javnega naročila optimizirati trenutno najnižjo ceno, kar je z vidika gospodarnosti gotovo zelo pomembno. Naročnik zavrača tudi trditve vlagatelja, da je dosedanji izvajalec v privilegiranem položaju glede na besedilo pogodbe, saj ima naročnik proti njemu ustrezne mehanizme, ki jih lahko sproži v primeru nesodelovanja z naročnikom oziroma morebitnim novim izvajalcem.

Vlagatelj je dne 01.12.2011 vložil predlog za začetek revizijskega postopka. Vlagatelj ponovno navaja, da je naročnik pogoj v zvezi z referencami za sklop 1 sprva omilil, te spremembe pa ni vključil v novo razpisno dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil dne 27.9.2011. Vlagatelj vztraja, da so reference za vse tri sklope pretirane in nesorazmerne predmetu javnega naročila, saj je usposobljenost ponudnika mogoče ugotoviti že na podlagi ene same ustrezne reference, s katero se dokaže čiščenje najzahtevnejših površin.

Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo v celoti ugodi in razveljavi vse objave in razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila za sklop 1, 2 in 3 ter vsa nadaljnja ravnanja naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Vlagatelj še navaja, da je dne 26.10.2011