Danes je 24.4.2024

Input:

018-296/2011 Dom starejših Logatec

13.10.2011, Vir: DKOMČas branja: 16 minut

Odločitev državnega organa navajamo v celoti:

»Številka: 018-296/2011-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Sukcesivna dobava materiala za potrebe zdravstveno negovalne enote Doma starejših Logatec", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Matjaža Kavnika s.p., Vosek 3E, Pernica, ki ga zastopa Odvetniška družba Križanec&Potočnik op., d.o.o., Dalmatinova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper naročnika Dom starejših Logatec, Gubčeva 8a, 1370 Logatec (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 13.10.2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.08.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je dne 11.08.2011 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 9145/2011, objavil javno naročilo "Sukcesivna dobava materiala za potrebe zdravstveno negovalne enote Doma starejših Logatec".

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo (vloga, z dne 05.09.2011), v katerem predlaga, da se predmetno naročilo v celoti razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka po priloženem stroškovniku. Vlagatelj meni, da je naročnik neupravičeno združil predmet javnega naročila v celovit razpis, namesto da bi ga razdelil v sklope, kakor je to običajno za podobna javna naročila in kakor je bilo to običajno pri istem naročniku v preteklih letih. Iz objave naročila, iz točke 2 (predmet javnega naročila) Navodil ponudnikom za oddajo ponudbe in iz Ponudbenega predračuna izhaja, da naročnik oddaja celoten obseg materiala za potrebe zdravstvene nege in da morajo ponudniki ponuditi prav vse artikle iz predložene specifikacije. V obravnavanem primeru gre za standardno blago, ki je že prisotno na trgu, in vključuje različni potrošni sanitetni in medicinski material, rokavice, sredstva za dezinfekcijo obloge in sredstva za osebno nego. Vse navedeno kaže na raznovrstnost posameznih skupin artiklov znotraj razpisa, zato bi jih moral naročnik po vlagateljevem mnenju razdeliti na posamezne sklope tako, kot je to storil v prejšnjem razpisnem obdobju, ko je enak predmet oblikoval v sedem ločenih sklopov. Tudi Državna revizijska komisija je v svoji odločitvi 018-70/2009 zapisala, da je potrebno pri oblikovanju sklopov upoštevati običajno poslovno prakso pri naročniku. Na dolžnost formiranja sklopov kaže tudi dejstvo, da je naročnik predmet naročila v objavi opisal s pomočjo dveh različnih CPV kod. Po vlagateljevem mnenju je naročnik s celovitostjo naročila kršil načeli zagotavljanja konkurence in enakopravnosti ponudnikov iz 7. in 9. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2), saj lahko takšno celovito naročilo izvede le ponudnik S., ki je že na predhodnem razpisu edini oddal ponudbo za vseh sedem razpisanih sklopov. Naročnik je prekršil tudi 64. člen Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 in spremembe; v nadaljevanju: ZPOmK-1), ki prepoveduje omejevanje trga z oblastnimi akti ali dejanji, saj je razpisna dokumentacija akt, s katerim naročnik določa ponudnikom pravila ravnanja v zvezi z javnim naročilom. Naročnik je ravnal tudi v nasprotju z načelom gospodarnosti iz 6. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik oblikovati razpisno dokumentacijo tako, da je mogoče ponudbo oddati po sklopih. Vlagatelj sicer razume naročnikovo željo po čim manjši stopnji birokracije, vendar pa cilj določb o oblikovanju sklopov ni v tem, da olajša delo naročnikov, temveč v tem, da se zagotovi gospodarnost porabe javnih sredstev. Če bi naročnik predmet naročila oblikoval po sklopih, bi lahko vlagatelj ponudil cenovno bolj konkurenčno ponudbo od predvidene ponudbe ponudnika S., ki lahko odda ponudbo za celoten sklop. Na navedeno kaže tudi cenovna primerjava s preteklim razpisom, na katerem je skupna vrednost ponudnika S. za vseh sedem sklopov znašala 39.899,96 EUR, medtem ko je skupna vrednost dejansko izbranih ponudb (različnih) ponudnikov za posamezni sklop znašala 33.587,49 EUR.

Naročnik je dne 05.09.2011 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi naročnik opozarja na različno dejansko stanje v zadevi 018-70/2009, na katero se sklicuje vlagatelj. Predmet naročila v takratni zadevi je bil namreč sestavljen iz 535 artiklov, kar je 5,7-krat več kot v tokratnem razpisu, zato je tudi razlika v ceni (primerjava celovitega javnega naročila in cen z delitvijo na sklope) več kot 4-krat večja. Poleg tega je od navedene zadeve preteklo več kot dve leti in predpostavka vlagatelja, da lahko ponudbo za celotno naročilo odda edino ponudnik S., ne drži več, saj je naročnik (v času dopustov) prejel več kot eno ponudbo, po dodatnem preverjanju pa še izjavo manjšega gospodarskega subjekta na trgu, da bi ponudbo lahko oddal. Glede vlagateljevih očitkov o domnevni kršitvi načela zagotavljanja konkurence in