Danes je 16.7.2024

Input:

018-248/2016 Univerza v Mariboru

10.1.2017, Vir: DKOMČas branja: 26 minut

Odločitev številka 018-248/2016-5 navajamo v celoti:

"SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij, št. 302/13-SFMK/2016«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 1. 2017

odločila

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 15.11.2016 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila »Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij, št. 302/13-SFMK/2016« kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 302/13-SFMK/2016 z dne 3. 11. 2016. 

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 7.472,94 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Obrazložitev

Naročnik je dne 8. 8. 2016 sprejel sklep, št. 302/2016/S261/653-DJ, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 9. 8. 2016, pod št. objave JN004526/2016-B01 ter dne 10. 8. 2016, pod št. objave 2016/S 153-277108 tudi v Uradnem listu Evropske unije. Dne 5. 9. 2016 in 7. 9. 2016 je bil na Portalu javnih naročil objavljen popravek obvestila, dne 6. 9. 2016 in 8. 9. 2016 pa je bil objavljen popravek obvestila tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik je dne 3. 11. 2016 sprejel dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 302/13-SFMK/2016, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 3. 11. 2016, pod objavo št. JN004526/2016-ODL01 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da je za izvedbo predmetnega javnega naročila izbral ponudnika Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Nadalje iz dokumenta izhaja, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe ter da se je dopustna ponudba izbranega ponudnika glede na največje doseženo število točk, upoštevaje merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, uvrstila na prvo mesto, medtem ko se je vlagateljeva ponudba, katere dopustnosti naročnik ni preverjal, uvrstila na drugo mesto glede na doseženo število točk. 

Po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je vlagatelj zoper odločitev o oddaji naročila, dne 15. 11. 2016, vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga njeno razveljavitev ter povrnitev stroškov revizijskega postopka. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, saj ne izpolnjuje referenčnega pogoja za priznanje sposobnosti iz točke e.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Navaja, da je izbrani ponudnik predložil dve referenčni potrdili, iz katerih izhaja, da sta bili vzpostavljena dva delujoča sistema IP telefonije, prvi v letu 2010, drugi pa v letu 2011, kar pomeni, da ne ustrezata zahtevi naročnika, saj se predloženi referenci ne nanašata na obdobje zadnjih treh (3) let pred objavo naročila na Portalu javnih naročil. Nadalje navaja, da iz pojasnila izbranega ponudnika o referenčnem potrdilu naročnika Krka d.d. izhaja, da je bila v letu 2014 izvedena zgolj vzpostavitev dveh oddaljenih lokacij, kar predstavlja sestavljeno referenco, ki se delno nanaša na postavitev sistema IP telefonije izvedene v letu 2010, delno pa na postavitev, najmanj 2 oddaljenih lokacij podjetja z vsaj 50 uporabniki na vsaki lokaciji, ki je bila izvedena leta 2014, kot taka pa ne ustreza opredelitvi referenčnega posla, kot ga je postavil naročnik, ki je zahteval enotno referenco za en posel. Nadalje očita naročniku, da je kršil Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), ko je izbranemu ponudniku omogočil, da dvakrat dopolni vsebino njegove ponudbe s predložitvijo istovrstnega dokazila (referenčnega potrdila) glede izpolnjevanje istega pogoja iz točke e.2. Očitno naročnik predloženih dokazil ni ocenil kot ustreznih in je zato večkrat pozival izbranega ponudnika na dopolnitev, čeprav bi moral njegovo ponudbo kot nedopustno izključiti, s tem pa je kršil načelo transparentnosti in enake obravnave ponudnikov. V zaključku vlagatelj navaja, da časovna veljavnost predloženega obrazca BON-2 izbranega ponudnika z dne 26. 9. 2016, predloženega na poziv naročnika, ni ustrezna in skladna z vsebino pogoja e.1, ker je rok za oddajo ponudbe potekel dne 19. 9. 2016 in ker je namen pogojev za priznanje sposobnosti ponudnikov preverjanje izpolnjevanja pogojev na datum, ko poteče rok za oddajo ponudb oz. drug relevanten datum, ki pa mora biti skladno z načelom enakopravne obravnave za vse ponudnike enak. Zato je vlagatelj mnenja, da je ponudba izbranega ponudnika tudi v tem delu nedopustna.

Izbrani ponudnik se je v dokumentu »Opredelitev do navedb neizbranega ponudnika«, št. 1140/2016-TS z dne 22. 11. 2016, opredelil do revizijskih navedb vlagatelja. Uvodoma navaja, da je zahtevek za revizijo vložila neupravičena oseba, ki za zastopanje v revizijskem postopku nima pooblastila, zato predlaga, da se zahtevek za revizijo kot nedopusten zavrže. Zatrjuje, da so njegove reference v skladu z zahtevami razpisa glede časovne oddaljenosti, saj je naročnik dne 25. 3. 2016 ob 11:24 uri na portalu javnih naročil objavil odgovor št. 7, iz katerega izhaja, da bo priznal referenčni posel, ki je bil sklenjen pred več kot tremi leti in se storitev še vedno opravlja. Nadalje navaja, da so neutemeljene navedbe vlagatelja glede nedopustnega dopolnjevanja referenc in časovne veljavnosti BON-2 obrazca, saj gre za predložitev potrdil, ki jih je s pozivom zahteval naročnik, iz razloga, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi izbranega ponudnika ter da jih je v skladu s pozivi tudi predložil.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo«, št. 302/13-SFMK/2016 z dne 6. 12. 2016 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Uvodoma navaja, da je v skladu z Zakonom o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in sprem.; v nadaljevanju ZPP) in prakso sodišča vlagatelja pozval na predložitev ustreznega pooblastila za zastopanje v revizijskem postopku, ki ga je vlagatelj pravočasno predložil. Nadalje pojasnjuje, da je že predhodno izvedel isti postopek javnega naročila, ki se je končal brez izbire najugodnejšega ponudnika. V prejšnjem postopku javnega naročila je objavil na portalu odgovor in vprašanje, št. 7, dne 25. 3. 2016, glede časovne ustreznosti referenčnega pogoja. Ob dejstvu, da so vsi sedanji ponudniki, med njimi tudi vlagatelj, predložili reference s časovno veljavnostjo upoštevajoč vprašanje in odgovor št. 7 (kar je razvidno iz predloženih ESPD obrazcev), je potrebno šteti, da so vsi ponudniki razumeli jasne navedbe in pričakovanja naročnika vezane na reference. Glede reference izbranega ponudnika, ki naj bi predstavljala sestavljen posel, navaja, da iz predložene reference izhaja, da je izbrani ponudnik leta 2010 vzpostavil sistem IP telefonije, ki izpolnjuje oba zahtevana pogoja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in je nato še dodatno leta 2014 izvedel manjši del zahtevanega pogoja (dve dodatni oddaljeni lokaciji z več kot 50 uporabniki), zato je taka referenca ustrezna. Glede dopolnjevanja referenc navaja, da ni pozival k dopolnitvi ponudbe, kot zatrjuje vlagatelj, temveč se je prvi poziv nanašal na predložitev dokazil, ki so bili predvideni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za preveritev vsebine podatkov iz ESPD obrazca. Z drugim pozivom je izbranega ponudnika pozval na pojasnilo predloženih dokazil ter na soglasje za odpravo računskih napak, tretjič pa ga je pozival na dodatno pojasnilo predloženih dokazil. Zato je potrebno upoštevaje prakso Državne revizijske komisije in Direktivo 2004/18/ES, razumeti naročnikovo pozivanje ponudnika k podaji dodatnih pojasnil k predloženim dokumentom, v smislu ugotovitve dejanskega stanja oz. izpolnjevanja referenčnega pogoja, v skladu z določilom 2. odstavka 89. člena ZJN-3 (preverjanje obstoja in vsebine podatkov), ne pa kot večkratno dopolnjevanje istih formalnih pomanjkljivosti. Glede BON-2 obrazca naročnik zatrjuje, da je njegova časovna veljavnost določena v skladu z določili ZJN-3 in zanj ni potrebno, da velja na dan roka za oddajo ponudb. Z obrazcem BON-2 se preverja blokada računov za obdobje 6 mesecev ter neporavnane obveznosti, kar je bilo zahtevano kot dokazilo le od tistega ponudnika, ki mu bo naročnik oddal javno naročilo. Predloženi obrazec je izpolnjeval tudi zahtevano časovno veljavnost, to je, da dokazilo ni starejše od 30 dni od