Danes je 21.9.2023

Input:

018-247/2014 Mestna občina Maribor

3.11.2014, Vir: DKOMČas branja: 12 minut

Odločitev številka: 018-247/2014-4 navajamo v celoti:

"SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Sonje Drozdek Šinko, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba vročevoda po Valvasorjevi ulici - II. etapa« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba OBNOVA - GRADNJE d.o.o., Šišenska cesta 15, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Klara Kunavar, Šmartinska cesta 53, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.11.2014

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti št. 35401-47/2014-24, z dne 28.08.2014.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške pravnega varstva v znesku 5.434,42 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 01.08.2014, pod št. objave NMV 2845//2014. Z Odločitvijo o oddaji naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti št. 35401-47/2014-24, z dne 28.08.2014, je naročnik predmetno javno naročilo oddal v izvedbo skupnima ponudnikoma, in sicer družbi MOLLIER d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje in družbi HERINGRAD d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je navedel, da je bila najugodnejša ponudba izločena kot nepopolna. Ker je ponudba izbranega ponudnika, ki je bila uvrščena na drugo mesto, popolna, je bila izbrana kot najugodnejša.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 11.09.2014 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, zahteva pa tudi povračilo stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navaja, da naročnik predmetno javno naročilo oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami.; v nadaljevanju: ZJN-2). ZJN-2 v drugem odstavku istega člena določa, da lahko naročnik v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja, če je to možnost napovedal v objavi obvestila o naročilu male vrednosti ali v razpisni dokumentaciji. V obravnavanem primeru je naročnik na 3. strani razpisne dokumentacije napovedal, da (skladno z drugim odstavkom 30.a člena ZJN-2) v postopek vključuje tudi pogajanja. Naročnik je torej jasno in nedvoumno napovedal, da bo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila izvedel pogajanja. S tem je neposredno vplival na pričakovanja in postopanje ponudnikov pri oddaji ponudbe, oziroma ponudbene cene. Ponudniki so tako upravičeno pričakovali, da bodo pozvani k pogajanjem. Ne glede na navedeno pa naročnik (po izvedenem postopku odpiranja ponudb) pogajanj ni izvedel, temveč je izdal izpodbijano odločitev. Z opisanim ravnanjem je naročnik kršil določilo drugega odstavka 30.a člena ZJN-2 v povezavi s tretjim odstavkom 71. člena ZJN-2, saj je na ta način spremenil razpisno dokumentacijo po roku za oddajo ponudb. Naročnik je z navedenim ravnanjem kršil tudi načelo transparentnosti (8. člen ZJN-2), saj ponudnik ni bil izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. Ravnanje naročnika pomeni tudi kršitev načela enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2) in kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (7. člen ZJN-2), saj je naročnik na ta način privilegiral izbranega ponudnika, preostalim ponudnikom pa je odvzel upravičeno pričakovanje, da bodo izvedena pogajanja. Nenazadnje je naročnik kršil tudi načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (6. člen ZJN-2), saj z opustitvijo