Danes je 28.9.2023

Input:

018-223/2016 Center za upravljanje z dediščino živega srebra

30.11.2016, Vir: DKOMČas branja: 20 minut

Odločitev številka 018-223/2016-8 navajamo v celoti:

»SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Tadeje Pušnar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje naročila »Konservatorsko-restavratorski posegi na strehah na objektih Vojsko-Idrijske Klavže (EŠD 189), Idrijska Bela-Putrihove Klavže (EŠD 593) in Idrijska Bela-Belčne Klavže (EŠD 12)-zamenjava lesene kritine« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SKODLARSTVO KOŽELJ, d. o. o., Ljubljanska cesta 15C, Kamnik (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa odvetnik Jorg Sladič, Kersnikova ulica 7, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika CENTER ZA UPRAVLJANJE Z DEDIŠČINO ŽIVEGA SREBRA IDRIJA, Bazoviška ulica 2, Idrija (v nadaljevanju: naročnik), dne 30. 11. 2016

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, številka 09/0004, 9/0005 CuDJN-1/2016 z dne 3. 10. 2016, se ugodi in se postopek oddaje zadevnega naročila razveljavi v celoti.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 2.781,26 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 24. 8. 2016 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za konservatorsko-restavratorske posege »na strehah na objektih Vojsko-Idrijske Klavže (EŠD 189), Idrijska Bela-Putrihove Klavže (EŠD 593) in Idrijska Bela-Belčne Klavže (EŠD 12) – zamenjava lesene kritine (v nadaljevanju: naročilo), predhodno informativno obvestilo za oddajo predmetnega naročila pa je bilo dne 9. 9. 2016 (s številko objave JN005376/2016-R01) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 29. 9. 2016 sprejel »OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 09/0005 (v nadaljevanju: obvestilo o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da se zadevno naročilo odda ponudniku »SKODLARSTVO BOHINJ, Nejc Dijak, s. p., Zoisova ulica 30a, 4264 Bohinjska Bistrica«, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo.

Obvestilo o oddaji zadevnega naročila je bilo vlagatelju po elektronski pošti poslano dne 29. 9. 2016, naročnik pa je dne 3. 10. 2016 prejel vlagateljev »ZAHTEVEK ZA REVIZIJO«, številka 09/0004, 9/0005 CuDJN-1/2016, z dne 3. 10. 2016 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj v naslovih »Bistvene kršitve določb postopka: obvestilo o izbiri ne vsebuje pravnega pouka«, »Zapisnik o odpiranju in netransparentno odpiranje ponudb«, »Sklep o izbiri (obvestilo o izbiri) ne vsebuje presoje izpolnjevanja pogojev udeležbe na javnem razpisu«, »Nepopolna ponudba izbranega ponudnika«, »Neobičajno nizka cena izbranega ponudnika« in »Nejasna izbira postopka javnega naročanja« zatrjuje več kršitev naročnika, ki naj bi jih storil v postopku oddaje zadevnega naročila, v posledici pa (primarno) predlaga razveljavitev celotnega postopka oddaje naročila oziroma (podredno) razveljavitev »faz[e] predložitve in odiranja ponudb ter vsaj nadaljnjih ravnanj v postopku oddaje javnega naročila«. Vlagatelj od naročnika obenem zahteva tudi povrnitev stroškov postopka, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred.

Naročnik je dne 5. 10. 2016 sprejel »OBVESTILO O ZAVRŽENJU ZAHTEVKA ZA REVIZIJO«, številka 09/0006, zoper katerega je vlagatelj vložil pritožbo, z dne 6. 10. 2016, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: pritožba), kateri je Državna revizijska komisija s sklepom številka 018-197/2016-5, z dne 26. 10. 2016, ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev, kot izhaja iz dokumenta »OBVESTILO O ZAVRŽENJU ZAHTEVKA ZA REVIZIJO«, številka 09/0006, z dne 5. 10. 2016, naročniku pa je obenem naložila, da mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN. Odločitev o stroških postopka s pritožbo je Državna revizijska komisija pridržala za končno odločitev o zahtevku za revizijo.

Naročnik je dne 28. 10. 2016 prejel vlagateljevo »PRIPRAVLJALN[O] VLOG[O]«, številka 09/0006, z dne 27. 10. 2016, skupaj s prilogama (v nadaljevanju: pripravljalna vloga), v kateri se vlagatelj odziva na »sklep Državne revizijske komisije« […] »št. 018-197/2016-5 z dne 25. 10. 2016«.

Naročnik je dne 7. 11. 2016 sprejel »ODLOČITEV O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO«, številka 09/0011, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen v celoti zavrnil, obenem pa je zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov postopka (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik vlagateljeva zatrjevanja v zahtevku za revizijo v celoti zavrača in ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti neutemeljen.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 8. 11. 2016, naročnik pa je z dopisom, z dne 10. 11. 2016, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 14. 11. 2016, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 10. 11. 2016 prejela vlagateljevo »OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA«, z dne 9. 11. 2016 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). V tej vlogi se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, pri čemer »vztraja pri vseh svojih dosedanjih navedbah« in »prereka vse navedbe naročnika kot neutemeljene«.

Državna revizijska komisija je na podlagi 11. in 27. člena ZPVPJN izbranemu ponudniku z dopisom, z dne 23. 11. 2016, v izjasnitev posredovala vlagateljev zahtevek za revizijo, s čimer mu je zagotovila možnost, da se o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo izreče najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu dopisa.

Državna revizijska komisija je dne 30. 11. 2016 prejela »IZJASNITEV GLEDE ZAHTEVKA ZA REVIZIJO«, z dne 28. 11. 2016. V omenjeni vlogi se izbrani ponudnik izjasnjuje o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo).

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje tega naročila, po proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je v postopku oddaje zadevnega naročila naročnik pravočasno prejel dve ponudbi. Omenjeno dejstvo izhaja iz dokumenta »EVIDENCA PRISPELIH PONUDB«, z dne 21. 9. 2016, iz obvestila o oddaji naročila in iz pregleda dokumentacije, ki jo je Državni revizijski komisiji odstopil naročnik.

Upoštevaje izpostavljeno uvodno ugotovitev je Državna revizijska komisija