Danes je 3.10.2023

Input:

018-216/2016 Občina Juršinci

28.11.2016, Vir: Verlag DashöferČas branja: 15 minut

Odločitev številka 018-216/2016-8 navajamo v celoti:

»SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Juršinci za šolski leti 2016/2017 in 2017/2018«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja VECTORIUS d. o. o., Mlinska ulica 22, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa ODVETNIŠKA DRUŽBA MAROVT IN PARTNERJI, d.o.o., Rozmanova ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Juršinci, Juršinci 3B, Juršinci (v nadaljevanju: naročnik), dne 28. 11. 2016

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila »Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Juršinci za šolski leti 2016/2017 in 2017/2018«, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »Odločitev o izbiri ponudnika«, št. 430-0012/2016-10, z dne 7. 10. 2016.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 2.687,76 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30. 8. 2016 sprejel sklep o začetku postopka javnega naročanja. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 5. 9. 2016, pod št. objave JN005194/2016-W01.

Naročnik je dne 7. 10. 2016 sprejel in na portalu javnih naročil (pod št. objave JN005194/2016-ODL01) objavil dokument »Odločitev o izbiri ponudnika«, št. 430-0012/2016-10, s katerim je javno naročilo oddal ponudniku ARRIVA ŠTAJERSKA d.d., Meljska cesta 97, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ponudbo vlagatelja pa izključil. Pri tem je naročnik navedel, da vlagatelj ni predložil obrazca ESPD ter da je pri pregledu pogodbe o zaposlitvi voznika ugotovil nejasnosti: iz pogodbe ni izhajalo jasno, na katerem delovnem mestu je delavec zaposlen, manjkala je ena od sestavin pogodbe o zaposlitvi (navedba naziva delovnega mesta oziroma vrsta dela s kratkim opisom dela), delavec pa naj bi bil zaposlen po odločbi invalidske komisije. Naročnik je nadalje še navedel, da je vlagatelja na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti v njegovi ponudbi pozval k predložitvi manjkajočega obrazca ESPD in k predložitvi odločbe invalidske komisije, na podlagi katere naj bi bil voznik zaposlen. Vlagatelj je oboje predložil, vendar naj bi iz odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ) izhajalo, da je delavec upravičen do zaposlitve s krajšim delovnim časom, medtem ko je v predloženi pogodbi o zaposlitvi navedeno, da delavec opravlja delo s polnim delovnim časom.

Vlagatelj je dne 14. 10. 2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila, s katerim predlaga razveljavitev izpodbijane odločitve in povrnitev priglašenih stroškov pravnega varstva. Meni, da naročnik ni navedel jasnih in nedvoumnih razlogov (oziroma sploh nobenih), ki bi utemeljevali njegovo odločitev o nedopustnosti vlagateljeve ponudbe, s čimer ni zadostil standardu obrazloženosti. Naročnik je navedel neka dejstva, ni pa jih subsumiral pod pravno normo zakona ali razpisne dokumentacije, posledično zato ni mogoče ugotoviti, kaj naj bi vlagatelj sploh kršil. Vlagatelj poudarja, da je v celoti sledil naročnikovim zahtevam in pozivu. Po pozivu je predložil pogodbo, sklenjeno med pravno osebo (Vectorius d.o.o.) in fizično osebo D. C., ter odločbo invalidske komisije, iz katere izhaja, da je D. C. zmožen za štiriurno delo na delovnem mestu, na katerega je razporejen, to je voznik. V pogodbi je navedeno, da je delavec zaposlen po pogodbi št. 007 za nedoločen čas, za kar mu krije ZPIZ 20 ur tedensko in 20 ur delodajalec. Že s tem je vlagatelj dokazal sposobnost (šolski prevozi se izvajajo manj kot 4 ure na dan), dodatno pa je bila ponudbi priložena pogodba o zaposlitvi Z. Č., v kateri je jasno navedeno, da je Z. Č. voznica. Tudi ta kader bi moral naročnik upoštevati pri presoji ponudbe.

Izbrani ponudnik se o vloženem zahtevku za revizijo ni izjasnil.

Naročnik je dne 26. 10. 2016 izdal sklep, št. 430-0012/2016-17, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevo za povrnitev stroškov. Meni, da je svojo odločitev pojasnil jasno in konkretno, saj ni bilo potrebe po navajanju obrazložitve na več straneh. Vlagatelj se je dejansko opredelil do okoliščin, ki so bile podlaga za njegovo izključitev, kar kaže na to, da je bila obrazložitev dovolj natančna in konkretna ter mu je zagotovila ustrezno pravno varstvo. Naročnik opozarja, da je zahtevek za revizijo precej pavšalen – vlagatelj ne navaja dejanskih kršitev pravnih pravil in za to ne predloži nobenega dokaza. Zlasti se vlagatelj ni opredelil do neskladnosti odločbe ZPIZ in pogodbe o zaposlitvi, čeprav je ravno to okoliščina, ki je najbolj sporna. V