Danes je 3.10.2023

Input:

018-213/2016 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

13.1.2017, Vir: DKOMČas branja: 20 minut

Odločitev številka 018-213/2016-24 navajam v celoti:

"SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje naročila male vrednosti »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO AKTIVNIH IN PASIVNIH PROTIHRUPNIH UKREPOV OB ŽELEZNIŠKI POSTAJI LJUBLJANA ZALOG IN OB ŽELEZNIŠKEM POSTAJALIŠČU LJUBLJANA POLJE« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CITY STUDIO, d. o. o., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Na Trati 11, Ljubljana – Šentvid, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 1. 2017

odločila

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, ev. št. 62/16-KF, z dne 30. 9. 2016, vključno z vlogo »DOPOLNITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO«, ev. št. 62/16-KF, z dne 19. 12. 2016, se ugodi in se razveljavi
– odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 43001-112/2016/15, z dne 15. 9. 2016
– poziv k dopolnitvi ponudbe, kot izhaja iz elektronskega sporočila naročnika, poslanega dne 27. 7. 2016 ob »12:43 PM«, ter poziv k dopolnitvi ponudbe, kot izhaja iz pisnega poziva naročnika, številka 43001-112/2016/24, z dne 6. 9. 2016.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 2.952,90 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 6. 4. 2016 sprejel sklep o začetku postopka javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo aktivnih in pasivnih protihrupnih ukrepov ob železniški postaji Ljubljana Zalog in ob železniškem postajališču Ljubljana Polje (v nadaljevanju: naročilo male vrednosti), obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega naročila po postopku naročila male vrednosti pa je bilo dne 9. 6. 2016 (s številko objave JN002430/2016-W01) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 15. 9. 2016 sprejel »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 43001-112/2016/15 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se zadevno naročilo male vrednosti odda ponudniku »PROVIA d.o.o., Kranjska cesta 24, 4202 Naklo«, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji zadevnega naročila male vrednosti je bila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN002430/2016-ODL01) objavljena dne 23. 9. 2016, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno (ponudnikom).

Vlagatelj je dne 30. 9. 2016 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo, ev. št. 62/16-KF, z dne 30. 9. 2016, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo v celoti ugodi in razveljavi odločitev o oddaji naročila, obenem pa zahteva, da mu naročnik povrne stroške postopka. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj
– zatrjuje, da mu je bil nezakonito onemogočen vpogled v nekatere dele ponudbe izbranega ponudnika in v drugo dokumentacijo;
– zatrjuje, da »je naročnik v nasprotju z določili razpisne dokumentacije ugotovil popolnost ponudbe izbranega ponudnika«, pri čemer »je ponudbo izbranega ponudnika, ki vsebuje pomembne nepopolnosti in nepravilnosti obravnaval pristransko ter spregledal neizpolnjene pogoje«. Po zatrjevanju vlagatelja oseba R. M., ki je v ponudbi izbranega ponudnika določena za odgovornega projektanta, ne izpolnjuje pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, saj ni vpisana »v imenik pooblaščenih inženirjev IZS«, poleg tega pa njena »vrsta izobrazbe ne ustreza določbam Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) glede odgovornih projektantov in tako ne izpolnjuje pogojev za vpis v IZS«;
– meni, da naročnikov »poziv vezan na pojasnilo glede R.M.« […] »ni edini,« […] »v kolikor bi šlo za drugo dopolnitev« pa »le-ta ne bi smela biti upoštevana in bi moral naročnik izbranega ponudnika izločiti. Po odločitvah DKOM so namreč ponudniki dolžni svojo ponudbo pravilno, zakonito in celovito dopolniti po prvem pozivu, ni pa dopustno, da svojo ponudbo dopolnjujejo oz. spreminjajo večkrat«.

Naročnik je dne 10. 10. 2016 prejel »Opredelitev do navedb vlagatelja revizijskega zahtevka«, šifra D152-16_PR000_VU_DRSI, z dne 7. 10. 2016, s prilogo (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V tej vlogi se izbrani ponudnik izjasnjuje o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, pri čemer meni, da naročnik ni kršil določb ZJN-3 ne s tem, ko vlagatelju ni omogočil vpogleda v vsebino podatkov, v njegovi ponudbi označenih kot poslovna skrivnost, ki jih v zahtevku za revizijo izpostavlja vlagatelj, ne s tem, ko je ugotovil, da je njegova ponudba dopusta.

Naročnik je dne 18. 10. 2016 sprejel sklep, številka 43001-112/2016/34, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, obenem pa je zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik
– zatrjuje, da s tem, ko vlagatelju ni omogočil vpogleda v vsebino podatkov, v ponudbi izbranega ponudnika označenih za poslovno skrivnost, kot so izpostavljeni v zahtevku za revizijo, ni kršil določb ZJN-3;
– opozarja, da vlagatelj »popravk[a] obvestila o naročilu«, s katerim je »spremenil razpisno dokumentacijo v točki 3.1.3.4,« […] »očitno sploh ni upošteval«, saj je »izpolnitev pogoja izpolnjevanja pogojev po ZGO-1 za odgovornega projektanta za zahtevne objekte ter izpolnitev pogoja vpisa v imenik pristojne zbornice zahtevana samo še za odgovornega projektanta za aktivno protihrupno zaščito, ne pa tudi za odgovornega projektanta za pasivno protihrupno zaščito, za katerega sta bili obe zahtevi izbrisani«;
– zavrača navedbe vlagatelja, da »naj bi prišlo do dvakratnega dopolnjevanja« (ponudbe izbranega ponudnika).

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 21. 10. 2016, dne 25. 10. 2016 pa je na pošto priporočeno oddal »ODGOVOR NA ODLOČITEV NAROČNIKA V ZAHTEVKU ZA REVIZIJO«, ev. št. 62/16-KF, z dne 25. 10. 2016, skupaj s prilogama (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). V tej vlogi se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, oporeka obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo in »meni, da so stališča naročnika v zavrnitvi neutemeljena«.

Vlagatelj je dne 26. 10. 2016 na pošto priporočeno oddal še »DOPOLNITEV ODGOVORA NA ODLOČITEV NAROČNIKA V ZAHTEVKU ZA REVIZIJO«, ev. št. 62/16-KF, z dne 26. 10. 2016. V tej vlogi se vlagatelj v utemeljitev svojih navedb sklicuje na sklep Državne revizijske komisije, številka 018-269/2014-6.

Naročnik je z