Danes je 21.9.2023

Input:

018-194/2016 Mestna občina Velenje

7.11.2016, Vir: DKOMČas branja: 15 minut

Odločitev številka: 018-194/2016-5 navajamo v celoti:

»SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup omrežne in strežniške opreme za leto 2016« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SRC d.o.o., Tržaška cesta 116, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 11. 2016

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila »Nakup omrežne in strežniške opreme za leto 2016«, ki ga je naročnik pričel s sklepom št. JN0009/2016-3 z dne 1. 6. 2016 in v zvezi s katerim je bilo na portalu javnih naročil dne 27. 7. 2016, pod številko objave JN004154/2016-W01, objavljeno obvestilo o naročilu male vrednosti.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 609,26 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 1. 6. 2016 sprejel sklep o začetku postopka javnega naročanja. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 27. 7. 2016, pod št. objave JN004154/2016-W01.

Naročnik 9. 9. 2016 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN004154/2016-ODL01, objavil »Odločitev o oddaji naročila«, iz katere izhaja, da je predmetno naročilo oddal ponudniku BRIHTEJA d.o.o., Mariborska cesta 7, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je vlagatelj dne 16. 9. 2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, v katerem zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in bi jo moral naročnik izločiti kot nedopustno, saj ponujena oprema tehnično odstopa od opreme, ko jo je naročnik zahteval. Vlagatelj pri tem pojasnjuje, da je naročnik večino tehnične opreme, ki je predmet naročila, definiral skozi blagovno znamko oz. tip opreme, z navedbo, da morajo biti ponujeni elementi glede tehničnih karakteristik in kakovosti najmanj enakovredni elementom, navedenim v naročnikovih postavkah. Ponujena oprema (stikala Juniper EX4300 in Juniper EX4600) naj ne bi bila enakovredna tistim, ki jih je navedel naročnik (Cisco, serija 3850), saj:
- nima vgrajenega kontrolerja za brezžično omrežje;
- ne vključuje tehnologije StackPower oziroma primerljive;
- ne vključuje tehnologije StackWise-480 oziroma primerljive, posledično pa je maksimalna podatkovna širina za 33 % manjša od zahtevanih tehničnih karakteristik;
- nima 4 GB DRAM pomnilnika, ampak le 2 GB DRAM pomnilnika;
- nima tehnologije Netflow ali primerljive, ki bi omogočala zajem celotnega IP prometa in nadzora mrežnega prometa preko samih stikal;
- za stikala EX4600 podatki o zanesljivosti delovanja sploh niso podani;
- stikala EX4300 delujejo zgolj z zanesljivostjo MTBF 150.000 ur in ne 303.660 oz. 371.440 ur (kot Cisco).
Vlagatelj opozarja, da najverjetneje tudi oprema izbranega ponudnika ustrezno zadovolji potrebe naročnika, ne glede na to, da ni enakovredna zahtevanim tehničnim specifikacijam. Če bi se naročnik odrekel številnim prvotno predvidenim prednostim (zahtevam), bi verjetno njegove (osnovne oz. kratkoročne) potrebe zadovoljila tudi že bistveno cenejša oprema dvomljive kakovosti. Jedro težave naj bi bilo v tem, da je naročnik samovoljno in netransparentno odločil o tem, katere specifikacije primerljive opreme bo štel kot potrebne za zagotavljanje ekvivalence razpisnim tehničnim specifikacijam. Če bi vlagatelj vedel, da kot opremo niti ni potrebno ponuditi v vseh točkah ekvivalenta ali boljše opreme, bi lahko ponudili drug cenejši model naprave proizvajalca Cisco ali cenovno konkurenčnejšo opremo številnih drugih proizvajalcev, tako pa je ponudil natanko to, kar je bilo zahtevano. Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 26. 9. 2016. Meni, da naročnik ni zahteval funkcionalnosti ali možnosti bodoče nadgradnje na funkcionalnost brezžičnega kontrolerja – za to je po podatkih proizvajalca Cisco potreben nakup dodatne programske opreme, ki pa je naročnik ni opredelil ali zahteval. Zavrača očitke o neprimerljivosti in s tem neustreznosti ponujenih izdelkov tudi glede na vse ostale izpostavljene razloge, pri čemer navaja razloge za enakovrednost ponujene opreme opremi, ki jo je navedel naročnik.

Naročnik je s sklepom z dne 5. 10. 2016 zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljen. Navaja, da je vlagatelj zahtevek za revizijo utemeljeval s tehnologijami, ki so lastne zgolj proizvajalcu opreme vlagatelja. Oprema Juniper izbranega ponudnika vsebuje drugače poimenovane