Danes je 24.5.2024

Input:

018-189/2015 Občina Brežice

15.10.2015, Vir: Verlag DashöferČas branja: 17 minut

Odločitev organa navajamo v celoti:

"Številka: 018-189/2015-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Projektna dokumentacija PGD za Vodni center Brežice« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Ljubljanski Urbanistični zavod d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.10.2015

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o izločitvi vseh ponudb, kot izhaja iz dokumenta Odločitev v postopku oddaje javnega naročila št. 430-0026/2015, z dne 18.08.2015.


2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške pravnega varstva v znesku 1.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 24.06.2015 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 4270/2015. Naročnik je dne 18.08.2015 sprejel Odločitev v postopku oddaje javnega naročila, s katero je vse tri prejete ponudbe (kot nepravilne in nepopolne) izločil iz postopka. Iz obrazložitve je razvidno, da je bila vlagateljeva ponudba izločena iz razloga, ker je, kot referenčna, navedel objekta, ki še nista zgrajena. Zaradi neizpolnjevanja referenčnih zahtev sta bili izločeni tudi ponudbi preostalih dveh ponudnikov.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 28.08.2015 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se odločitev o izločitvi njegove ponudbe razveljavi, zahteva pa tudi povračilo stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Vlagatelj citira referenčne zahteve in zatrjuje, da jih je v celoti izpolnil. Navaja, da je v ponudbi navedel dve referenci. Prva se nanaša na »Veslaški center Straža« (v investicijski vrednosti 1.658.232,00 EUR z DDV), druga pa na objekt »Kajak proga v Solkanu« (v investicijski vrednosti 3.900.000,00 EUR z DDV). V rubriko, predvideno za vpis datuma izvedbe del, je pri prvi referenci navedel, da dela še niso izvedena, pri drugi pa je navedel rok predvidene izvedbe. Vlagatelj navaja, da je iz obeh predloženih referenčnih potrdil (Obrazec 5a-1) razvidno, da sta oba referenčna naročnika izdelani projektni dokumentaciji ocenila z najvišjo možno oceno. Navedeno pomeni, da je bila dokumentacija izdelana kakovostno, oziroma v skladu z zahtevami takratnih naročnikov. Vlagatelj pojasnjuje, da vlaga zahtevek za revizijo iz razloga, ker meni, da se je referenčna zahteva glasila na izdelano projektno dokumentacijo in ni zahtevala, da je bilo zanjo pridobljeno gradbeno dovoljenje ali celo, da je bil objekt že zgrajen. Vlagatelj pojasnjuje, da se vsebina razpisanih del nanaša na izdelavo projektne dokumentacije (PGD) in ne na izvedbo, referenčni dokumentaciji pa sta povsem primerljivi z razpisanimi deli. Tudi zahteva, da se mora referenca nanašati na izvedbo del v zadnjih treh letih, dokazuje, da se zahteva zgolj referenca izvedenega projektiranja. Izvedba gradnje referenčnega objekta (od faze PGD, pridobitve ustreznih dovoljenj, izdelave dokumentacije za izvedbo ter do dokončanja gradnje) traja namreč bistveno dlje. Zato objekta, ki bi takšne zahteve izpolnjeval, v Sloveniji ni. Izdelava projektne dokumentacije faze PGD je sestavni del popolne vloge v upravnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. Za njegovo pridobitev je, poleg popolnega projekta, potrebna tudi izkazana pravica do gradnje in plačilo ustreznih taks oziroma prispevkov. Zgrajen objekt tako ne more biti merilo za presojo kakovosti in pravilnosti izdelanega PGD. Vlagatelj zato meni, da je naročnikova naknadna vključitev navedene zahteve v nasprotju s pravili stroke in zato tudi v nasprotju z določili predpisov o javnem naročanju.

Naročnik je dne 08.09.2015 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil in (posledično) zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da je v točki C VIII. Poglavja razpisne dokumentacije (Tehnična, kadrovska ter ekonomska sposobnost) zahteval, da ponudnik izkazuje ustrezne reference, in sicer, da je v zadnjih petih letih od objave tega javnega naročila, izvedel primerljiva dela, na katerih je vrednost izvedbe del, predvidenih s projektom, presegala 400.000,00 EUR z DDV. Primerljiva dela je opisal z navedbo »izdelava projektov PGD za objekte 2412 - Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas«. Zahtevana so bila torej primerljiva dela projektiranja na (že) izvedenemu projektu, katerega izvedba je presegala 400.000,00 EUR. Naročnik navaja, da je v zvezi z referenčno zahtevo prejel vprašanje enega izmed potencialnih ponudnikov. Zato je razpisno dokumentacijo dopolnil in referenčno zahtevo (z Dopolnitvijo 1) zapisal še bolj natančno ter podaljšal rok za oddajo ponudb. V ta namen je dopolnil tudi obrazca OBR 5 in OBR 5a, oziroma je v (nov) obrazec OBR 5a-1 dodal rubrike, ki so jih morali ponudniki (referenčni naročniki) izpolniti s podatki o datumu prevzema projektne dokumentacije, o času izvedbe del na osnovi projekta, z vrednostjo izvedbe del, predvidenih v projektni dokumentaciji, ter z oceno izdelane projektne dokumentacije. Naročnik je z dopolnitvijo nedvoumno zapisal, da potrebuje reference na izvedenih objektih. Navedena dopolnitev je bila objavljena na Portalu javnih naročil in je postala sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik še pojasnjuje, da gre v obravnavanem primeru za projektiranje zahtevnega objekta, ki je umeščen v poplavno območje ob hidroenergetski objekt, zato je ključnega pomena, da je projektiranje izvedeno strokovno in