Danes je 21.9.2023

Input:

018-176/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

26.10.2017, Vir: DKOMČas branja: 26 minut

Odločitev št. 018-176/2017, z dne. 25. 9. 2017, navajamo v celoti.

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata, Nine Velkavrh kot članice senata in Boruta Smrdela kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Pripravljalna in odpiralna dela v Jami pod Macesnovo Gorico (Odkrivanje prikritih vojnih grobišč 2017)«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika SIIPS AD, d. o. o., Potoška vas 20, Zagorje ob Savi, ki ga zastopa Odvetniška družba Godec Černeka Nemec, o. p., d. o. o., Železna cesta 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 25. 9. 2017

odločila

1. Zahtevku za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 7. 8. 2017, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-11/2017/7 z dne 24. 7. 2017.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 2.726,01 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti, dne 11. 7. 2017 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN006691/2017-W01. Dne 31. 7. 2017 je naročnik na portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 430-11/2017/7 z dne 24. 7. 2017), iz katere je razvidno, da je predmetno javno naročilo dodelil ponudniku Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d. o. o., Tesarska ulica 10, Kočevje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 7. 8. 2017, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da naročnik ponudbe izbranega ponudnika ne bi smel oceniti kot dopustne. Vlagatelj ponudbi izbranega ponudnika očita naslednje pomanjkljivosti:

1. Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil, da so predmet naročila pripravljalna in odpiralna dela v Jami pod Macesnovo Gorico. Odpiralni del naročnik opredeljuje kot dviganje izkopnine iz jame in njeno deponiranje na začasni zunanji deponiji, pripravljalna dela pa opredeljujejo pripravo celotnega območja in delovišča za nadaljnje delo. V okviru odpiralnih del je naročnik določil, da se zagotovi primerno mesto in primerno klančino za postavitev transportnega traku že v prvi fazi, torej fazi izvedbe pripravljalnih in odpiralnih del. Naročnik je v razpisni dokumentaciji tudi zahteval, da mora ponudnik predložiti predračun na obrazcu 2 in da mora ponujena cena vsebovati vse aktivnosti in stroške ponudnika pri izvedbi javnega naročila. Na obrazcu 2 je naročnik tudi zahteval, da mora ponudnik obrazcu obvezno priložiti specifikacijo vseh stroškov za izvedbo pogodbenih storitev. Vlagatelj tako ugotavlja, da je naročnik od ponudnikov zahteval, da v predračunu upoštevajo vse stroške, te stroške pa morajo prikazati ločeno in zanje predložiti specifikacijo. Stroškov, ki v specifikaciji niso navedeni, izbrani ponudnik očitno ni upošteval pri pripravi ponudbe, kar pomeni, da storitev, ki v specifikaciji niso navedene, ne ponuja. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik na obrazcu 2 (ponudbeni predračun) navedel, da ponuja izvedbo naročila po ceni 81.359,25 EUR + DDV, za obrazcem 2 pa je priložen popis del (stroškov), iz katerega izhaja, da je vsota vseh del, ki jih izbrani ponudnik ponuja, 81.359,25 EUR + DDV. Skupna ponudbena cena torej vključuje tisto, kar je izbrani ponudnik navedel v specifikaciji vseh cen. Iz analize ponujenih del, kot izhaja iz specifikacije stroškov izbranega ponudnika in zahtev naročnika iz specifikacije del, izhaja, da izbrani ponudnik ni ponudil nekaterih postavk iz točke 3.5 Začasne deponije in ureditev platoja, in sicer »Postavijo se mobilne sanitarije, ki se jih postavi na primerno urejen teren« in »Ob transportni poti se uredi začasno parkirišče (utrjevanje zemljine in po potrebi nanos ustreznega naravnega materiala), na način, da se ne uničuje obstoječega naravnega okolja«. Izbrani ponudnik tudi ni ponudil nobenih del iz točke 3.7 Obtrkanje sten jame, odbijanje razrahljanega materiala in postavitev zaščitne mreže, točke 4.2 Transport in prekladanje materiala, opreme, točke 4.5 Izkop materiala ter transportni trak, točke 4.6 Transport izkopnine, točke 4.7 Deponiranje materiala in točke 6. Zaključna dela po izvedbi odpiralnih del. Izbrani ponudnik je ponujena dela razdelil na 14 postavk, pri čemer postavke 1 do 12 predstavljajo dobeseden prepis nekaterih zahtev naročnika iz specifikacije del, postavka 13 opredeljuje stroške pridobivanja soglasij, ki so zahtevani v točki 3.1 specifikacije del, postavka 14 pa predstavlja strošek dodatnih nepredvidenih in spremenjenih del. Iz tabelaričnega prikaza je razvidno, da si dela v okviru posameznih postavk sledijo po vrstnem redu, kot si sledijo dela, ki jih je naročnik navedel v specifikaciji del, vendar pa se ne nadaljujejo do konca, temveč se ustavijo pred zaključkom zahtev iz točke 3.5 Začasne deponije in ureditev platoja. Po mnenju vlagatelja to pomeni, da navedena manjkajoča dela niso vključena v ponudbo izbranega ponudnika. 
2. Izbrani ponudnik nima izkušenj z deli, ki jih je naročnik opredelil kot odpiralna dela, saj ta zahtevajo specialna znanja s področja rudarstva. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora ponudnik dokazati, da je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj eno enakovrstno storitev (zemeljska dela, sanacija – kamnolom, sanacije zruškov, izkopi, odvozi … v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR z DDV. Izbrani ponudnik je v ponudbi navedel tri reference, in sicer rekonstrukcija občinske ceste in komunalne infrastrukture na delu Črnomeljske ceste, izgradnja kompleksa Kočevski les ter tlačna kanalizacija, črpališče in NN el. priključek za naselje Mestni log. Vlagatelj zatrjuje, da nobena izmed referenc ni ustrezna, saj se ne nanašajo na enakovrstno storitev. Naročnik je med drugim zahteval, da se morajo reference nanašati tudi na sanacijo kamnoloma in sanacijo zruškov. Odpiralna dela so po svoji vsebini zahtevna rudarska dela, ki so zelo nevarna in jih ni mogoče enačiti z rekonstrukcijo občinske ceste, izgradnjo lesnopredelovalnega kompleksa ali tlačno kanalizacijo. Iz opisa referenčnih del izhaja, da se nobeno ne nanaša na sanacijo zruškov ali sanacijo kamnoloma ali kakšna druga enakovrstna dela s področja rudarstva, zato so ve tri reference neustrezne.

Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 11. 8. 2017 opredelil do revizijskih navedb. V vlogi navaja, da si vlagatelj napačno razlaga referenčno zahtevo, saj so enakovrstne storitve navedene kot zemeljska dela ali sanacija kamnoloma ali sanacija zruškov ali izkopi ali odvozi. Izbrani ponudnik navaja, da vlagatelj povezuje zemeljska dela s sanacijo kamnoloma ali sanacijo zruškov, spregledal pa je izkope ali odvoze. Izbrani ponudnik ugovarja razlagi, da naj bi bile potrebne izkušnje iz rudarstva, saj ne gre za rudarska dela, temveč tipična zemeljska dela, poleg tega pa tudi v razpisni dokumentaciji ni take zahteve. Izbrani ponudnik glede na dejavnost, s katero se ukvarja, in glede na obseg poslovanja meni, da je primeren za izvajanje razpisanih del. V zvezi s specifikacijo del izbrani ponudnik navaja, da njena vsebina ni bila obvezna, da ni bila predpisana njena oblika, prav tako nikjer ni bilo določenih količin. Izbrani ponudnik je predložil obrazec 2, razpisna dokumentacija pa določa, da mora ponujena cena v predračunu vsebovati vse aktivnosti in stroške ponudnika, kar je izbrani ponudnik tudi potrdil. Ker vsebina specifikacije ni bila nikjer določena, jo je lahko ponudnik naredil na svoj način, z izpolnitvijo obrazca 2 pa se je vsak ponudnik zavezal, da bo vsa dela izvedel za ceno, ki je navedena na obrazcu. Priloga 1 je lahko le okviren temelj za specifikacijo, saj nikjer niso navedene količine posameznih del. Šele če bi bile dodane količine, bi lahko govorili o gradbeni knjigi in pogodbi po načelu fiksne cene na enoto mere, tako pa lahko govorimo le o pogodbi na ključ. Izbrani ponudnik navaja, da tudi parafiranje vzorca pogodbe kaže na to, da so v obrazcu 2 navedeni vsi stroški za izvedbo del, gre pa za gradbeno pogodbo »ključ v roke«, s katero se izvajalec zaveže, da bo izvedel vsa dela, ki so potrebna za uporabo celotnega objekta. Poleg tega