Danes je 16.7.2024

Input:

018-173/2016 Institut Jožef Stefan

10.10.2016, Vir: DKOMČas branja: 18 minut

»Številka: 018-173/2016-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje naročila male vrednosti »DOBAVA IN INSTALACIJA MODULARNEGA SPEKTRO-FLUOROMETRA« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.r.l., Strada della Moia, 1 int. 6, 20020 Arese (Mi), Italija, ki ga zastopa ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN IN PARTNERJI, o. p., d. o. o., Taborska cesta 13, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova cesta 39, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 10. 2016

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 11. 7. 2016, se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu »ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA«, z dne 4. 7. 2016.

 

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 4.033,72 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23. 5. 2016 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje naročila male vrednosti za dobavo in instalacijo modularnega spektro-fluorometra (v nadaljevanju: naročilo male vrednosti), obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti pa je bilo dne 3. 6. 2016 (s številko objave JN002167/2016-W01) objavljeno na Portalu javnih naročil.

 

Naročnik je dne 4. 7. 2016 sprejel »ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA« (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se zadevno naročilo male vrednosti odda ponudniku »Merel d.o.o., Selnica ob Dravi«, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

 

Odločitev o oddaji zadevnega naročila male vrednosti je bila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN002167/2016-ODL01) objavljena dne 4. 7. 2016, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno (ponudnikom).

 

Vlagatelj je dne 11. 7. 2016 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 11. 7. 2016, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da naročnik ali Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev o oddaji naročila. Vlagatelj obenem zahteva tudi povrnitev stroškov postopka. V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je naročnik ravnal »v nasprotju z določili razpisne dokumentacije in v nasprotju z določili ZJN-3« s tem, ko je »ponudbo izbranega ponudnika« […] »opredelil kot dopustno, pri tem pa spregledal nepopolnosti in nepravilnosti ponudbe«. V zvezi s tem vlagatelj zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika iz razlogov, navedenih v zahtevku za revizijo, »ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer:« […] »CW Ksenon svetilka z vgrajenim napajalnikom«, »SUNKOVNA Xe svetilka«, »Povezovalnik optičnih vlaken (SMA) za vključitev laserskih virov kupcev«, »INTEGRATING SPHERE« in »DETEKORJI«.

 

Naročnik je dne 25. 7. 2016 prejel »ODGOVOR na navedbe vlagatelja Zahtevka za revizijo«, z dne 21. 7. 2016, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V tej vlogi se izbrani ponudnik izjasnjuje o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo in meni, da je na ustrezen način dokazal, da »ponujen instrument popolnoma ustreza tehničnim specifikacijam v 3. točki razpisne dokumentacije oz. predlagane rešitve enako izpolnjujejo zahteve, določene v tehničnih specifikacijah (7. odstavek 68. člena ZJN-3)«.

 

Dne 13. 9. 2016 je naročnik sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, obenem pa je kot neutemeljeno zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za vračilo stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik zavrača zatrjevanja vlagatelja, da bi morala biti iz razlogov, navedenih v zahtevku za revizijo, ponudba izbranega ponudnika označena za nedopustno, saj izpolnjuje tehnične zahteve razpisne dokumentacije (tehnične zahteve dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila) oziroma »je podana tehnično-funkcionalna ekvivalenca z zahtevano specifikacijo v smislu 7. odstavka 68. člena ZJN-3«.

 

Odločitev o zahtevku za revizijo je pooblaščenec vlagatelja prejel dne 15. 9. 2016, naročnik pa je z dopisom z dne 15. 9. 2016, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji zadevnega naročila male vrednosti in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega naročila male vrednosti v odločanje Državni revizijski komisiji.

 

Državna revizijska komisija je dne 20. 9. 2016 prejela tudi »OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA«, z dne 19. 9. 2016 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). V tej vlogi se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in jih zavrača.

 

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega naročila male vrednosti in predrevizijski postopek postopka oddaje tega naročila, po proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

 

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da v postopku oddaje naročila male vrednosti naročnik lahko zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh njegovih zahtev z enotnim evropskim dokumentom v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD) ali drugo lastno izjavo. Ne glede na drugi odstavek 89. člena ZJN-3 naročniku v postopku naročila male vrednosti ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD (prva in druga poved tretjega odstavka 47. člena ZJN-3).

 

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da iz zapisnika o javnem