Danes je 19.6.2024

Input:

018-166/2017 Občina Hrpelje - Kozina

26.10.2017, Vir: DKOMČas branja: 29 minut

Odločitev številka 018-166/2017, z dne 13. 9. 2017, navajamo v celoti.

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in mag. Mateje Škabar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest v Občini Hrpelje-Kozina« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper, ki ga zastopa Odvetniška družba Zupančič, Tacol in Partnerji o.p., d.o.o., Nazorjeva ulica 6A, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Kozina (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.09.2017

odločila

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji naročila št. 430-5/2017-18, z dne 25.07.2017. 

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v znesku 15.593,86 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 23.03.2017 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 002206/2017-B01. Naročnik je dne 25.07.2017 sprejel Odločitev o oddaji naročila št. 430-5/2017-18, s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku Godina d.o.o., OIC-Hrpelje 22, Kozina (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da je izbrana ponudba dopustna in (ob upoštevanju merila najnižja cena) najugodnejša. 

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 04.08.2017 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Zatrjuje, da je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je oblikovana v nasprotju z določili razpisne dokumentacije, hkrati je ugotovil tudi, da je izbrani ponudnik predložil neresnično izjavo, na podlagi katere mu je naročnik priznal sposobnost za izvedbo posla. Vlagatelj navaja, da se je izbrani ponudnik v svoji ponudbi skliceval na drug gospodarski subjekt, to je na družbo CVO d.o.o., Ljubljana, in bi ga moral zato (v skladu z zahtevo iz Pogoja 3) nominirati za opravljanje del v višini več kot 50 % vrednosti del. Izbrani ponudnik navedene družbe ni navedel niti kot podizvajalca, kaj šele, da bi mu dodelil več kot 50 % delež posla. Navedeno tudi sicer ni možno, saj je izbrani ponudnik kot podizvajalca z več kot 50 % deležem imenoval družbo Strabag d.o.o., ki mu je omogočila sklicevanje na njene referenčne posle. Tudi Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) v prvem odstavku 81. člena določa, da mora biti vsak subjekt, ki zagotavlja kadre, s katerimi ponudnik izkazuje izpolnjevanje zahtev glede poklicnih izkušenj, v ponudbi imenovan kot podizvajalec. Kot je naročnik navedel na 24. strani razpisne dokumentacije, bi moral izbrani ponudnik za vsak subjekt, na katerega kapacitete se sklicuje, predložiti tudi izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik«. Slednji pa je v ponudbi izbranega ponudnika predložen le za podizvajalca Strabag d.o.o., in ne tudi za družbo CVO d.o.o., Ljubljana. Za družbo CVO d.o.o., Ljubljana pa bi moral izbrani ponudnik predložiti tudi ločen obrazec ESPD. Ponudba izbranega ponudnika je nedopustna tudi zato, ker gospodarskih subjektov, na katere se sklicuje v zvezi s ponujeno tehnično opremo (Maks Godina s.p., Globex s.r.l. in AGM Nemec d.o.o.), kljub jasni zahtevi iz razpisne dokumentacije, ni navedel kot podizvajalce, ravno tako jim (v skladu z zahtevo iz Pogoja 4) ni dodelil vsaj 50 % vrednosti del. Poleg tega način izpolnjevanja pogoja, kot si ga je zamislil izbrani ponudnik, ob navedeni zasedbi gospodarskih subjektov ni niti teoretično možen. Stališču, da se subjekt ne more sklicevati na zmogljivosti več gospodarskih subjektov, če naročnik število slednjih omeji, pa izhaja tudi iz sodbe Sodišča EU v zadevi št. C-387/14. Poleg tega bi moral izbrani ponudnik za vse navedene gospodarske subjekte predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik«, kar pa ni storil. Za navedene družbe bi moral izbrani ponudnik predložiti tudi ločene obrazce ESPD. Vlagatelj še navaja, da je pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika tudi ugotovil, da je slednji sicer predložil ESPD obrazec, iz katerega pa izhaja več pomanjkljivosti. Izbrani ponudnik namreč ni odgovoril na vprašanje iz III. razdelka (Razlogi za izključitev) točka A (Teroristična kazniva dejanja ali kazniva dejanja ali kazniva dejanja, povezana s terorističnimi dejavnostmi) in na vprašanje iz točke C (Dogovor z upniki). Poleg tega je izbrani ponudnik v točki II.A, ki je namenjen vnosu podatkov o morebitni skupni ponudbi (in ne ponudbi s podizvajalci), kot partnerja navedel družbo Strabag d.o.o., to družbo pa je navedel tudi v točki II.C, ki je namenjena navedbi podizvajalcev. Iz pregleda ESPD obrazca za družbo Strabag d.o.o. pa je razvidno, da sodeluje z drugimi gospodarskimi subjekti (to je z družbo Godina d.o.o.), s čimer nakazuje, da nastopa kot partner, hkrati pa dodaja, da nastopa kot podizvajalec. Vlagatelj nadalje navaja, da je naročnik od ponudnikov zahteval, da morajo razpolagati z dvema voznikoma traktorja in/ali kamiona in dvema strojnikoma, ki imajo vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest. Vzdrževanja cest ni mogoče razlagati v smislu rekonstrukcije in obnove cest, pač pa gre za dela, s katerimi so vozniki in strojniki v prostem prometnem toku opravili npr. storitve košnje, pometanja, pluženja, posipavanja, ipd. Vzdrževanje cest je urejeno tudi v Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16). Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik nima nobenih izkušenj z izvajanjem storitev vzdrževanja cest. Kljub temu je kot kadre, ki so navedeni kot vozniki traktorja in/ali kamiona ter kot strojniki, navedel izključno svoje kadre. Naročnik je od izbranega ponudnika zahteval, da dokaže, da imajo vsak voznik in vsak strojnik najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest. Čeprav nominirani kadri nimajo zahtevanih izkušenj, je izbrani ponudnik za vsakega izmed njih priložil lastno izjavo, da so izvajali dela na področju vzdrževanja in urejanja cest, s čimer pa je predložil neresnično izjavo. Pri tem je izbrani ponudnik navedel tudi, da ima kader 5 let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja in urejanja cest, s čimer je razširil možnost interpretacije lastne zahteve. Vlagatelj v zvezi s tem poziva naročnika oziroma Državno revizijsko komisijo, da presodita navedena dejstva in ugotovita, da so izpolnjeni vsi znaki predložitve neresnične izjave iz 5. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Uvedba prekrškovnega postopka s strani Državne revizijske komisije bi po vlagateljevem mnenju pripomogla k omejevanju nelojalne konkurence. Vlagatelj še navaja, da je izbrani ponudnik v zvezi z referenčno zahtevo (Referenca za izvajanje letnega vzdrževanja cest in Referenca za zimsko službo) navedel referenčne posle družbe Strabag d.o.o., ki jih je izvedla za Občino Domžale in Občino Mengeš. Posledično bi moral izbrani ponudnik navesti, da bo več kot 50 % delež posla družba Strabag d.o.o. tudi izvedla. Vendar pa je ob detajlnem pregledu ponudbe izbranega ponudnika mogoče ugotoviti, da bodo vsa dela izvajali zaposleni kadri izbranega ponudnika in oseba T.M, ki je zaposlena pri CVO d.o.o., Ljubljana. Izbrani ponudnik prav tako razpisanih del ne bo izvajal niti z enim kosom mehanizacije družbe Strabag d.o.o., kar pomeni, da gre za fiktivno navedbo podizvajalca, zgolj z namenom izpolnitve referenčnega pogoja. Vlagatelj še navaja, da je naročnik zahteval (po dve) referenci za izvajanje letnega vzdrževanja cest in za opravljanje zimske službe. Izbrani ponudnik je navedel isti referenčni posel, ki ga je razdelil na dva dela, kar je naročnik izrecno prepovedal. Vlagatelj tudi ugotavlja, da je bila družbi Strabag d.o.o. s strani Občine Mengeš podeljena koncesija za letno in zimsko vzdrževanje cest za obdobje 10 let - koncesija je bila podeljena za 10 letno obdobje in gre torej za enovit posel, ki ga je izbrani ponudnik prikazal kot dve ločeni referenci. 

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 09.08.2017, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Zatrjuje, da je v celoti izpolnil vse zahteve naročnika in oddal dopustno ponudbo. Navaja, da je v ponudbi predložil Sporazum o uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ki je bil podpisan z družbo CVO d.o.o., s katerim je izpolnil kadrovski pogoj (z osebo T.M.). Izbrani ponudnik zatrjuje, da navedena družba ne bo sodelovala pri izvedbi posla kot partner ali podizvajalec. Z njo je bil sklenjen dogovor, da sme njen delavec opravljati dela za izbranega ponudnika, pri čemer bosta izbrani ponudnik in oseba T.M. sodelovanje uredila s podjemno pogodbo. Družba CVO d.o.o. torej v obravnavanem primeru zgolj soglaša, da njen delavec sodeluje pri drugem gospodarskem subjektu, kar je popolnoma drugačno pravno in dejansko stanje, kot je sklicevanje na kapacitete drugega gospodarskega subjekta. Smiselno podobne argumente podaja izbrani ponudnik tudi glede očitka, ki se nanaša na tehnično opremo. Navaja, da je v dokaz razpolaganja s to opremo predložil listine, s katerimi dokazuje, da ima določene