Danes je 28.9.2023

Input:

018-147/2016 Občina Rogašovci

6.9.2016, Vir: DKOMČas branja: 33 minut

Odločitev organa navajamo v celoti:

»Številka: 018-147/2016-8

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata, mag. Mateje Škabar kot članice senata in Tadeje Pušnar kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Kanalizacija v romskem naselju Serdica in kanalizacija v romskem naselju Sotina«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Komunalno podjetje Ptuj, d. d., Puhova ulica 10, Ptuj, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Rogašovci, Rogašovci 14B, Rogašovci (v nadaljevanju: naročnik), dne 6. 9. 2016

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila« z dne 7. 7. 2016.

 

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 13.611,20 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 8. 6. 2016 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN002376/2016-B01. Dne 7. 7. 2016 je naročnik izdal dokument »Odločitev o oddaji naročila«, iz katerega je razvidno, da je predmetno naročilo dodelil ponudniku SGP Pomgrad, d. d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

 

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 19. 7. 2016, vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita naslednje kršitve:

 

1. Naročnik bi moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nedopustno, ker ni izkazano izpolnjevanje pogojev tehnične sposobnosti. V točki II.12.2 Povabila in navodil ponudnikom za izdelavo ponudne ter pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) je naročnik določil, da mora ponudnik v ESPD obrazec vpisati najpomembnejše reference. Ob tem je določil, da bo priznal referenčne gradnje s področja komunalne infrastrukture, ki so predmet javnega naročila in so sestavni del rekapitulacije (kanalizacija, biološka čistilna naprava na pritrjeno biomaso tipa precejalnik minimalno 280 PE, tlačni vod, črpališče) v vrednosti 730.000,00 EUR brez DDV. Tudi na drugih mestih je naročnik opredelil tehnologijo čistilne naprave – tehnologija s pritrjeno biomaso – tip precejalnik. Vlagatelj tako zatrjuje, da je predmet javnega naročila izvedba čistilne naprave na pritrjeno biomaso tipa precejalnik, zaradi česar razpisnim pogojem ne ustrezajo naprave s suspendirano biomaso, med katere sodijo tudi naprave s šaržnimi biološkimi reaktorji (SBR) in naprave z membranskimi bio reaktorji (MBR). Med naprave s pritrjeno biomaso sodijo precejalniki, rotirajoči biološki kontaktorji, biofiltri in v določeni meri tudi reaktorji s plavajočimi nosilci biomase (MBBR). Vlagatelj pojasnjuje značilnosti posameznih vrst čistilnih naprav in navaja, da je s tem, ko je naročnik v razpisni dokumentaciji določil tehnologijo s pritrjeno biomaso – precejalnikom, jasno, katere tehnologije biološkega čiščenja temu ne ustrezajo. Izbrani ponudnik je tehnično sposobnost izkazoval s tremi referencami, in sicer izgradnja kanalizacije Bodonci, izgradnja kanalizacije Cankova – II. faza in izgradnja MČN Prekopa, ki ne izpolnjujejo referenčnega pogoja, saj se ne nanašajo na biološko čistilno napravo na pritrjeno biomaso tipa precejalnik. Pri izgradnji kanalizacije Bodonci je bila vgrajena čistilna naprava s tehnologijo suspendirane biomase. Pri izgradnji kanalizacije Cankova – II. faza je bila uporabljena tehnologija MBBR z reaktorji s suspendirano biomaso in reaktorji s pritrjeno biomaso, vendar so ti ves čas potopljeni v bazenu skupaj s suspendirano biomaso. Tudi pri izgradnji MČN Prekopa je bila uporabljena tehnologija MBBR.

2. Naročnik bi moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nedopustno tudi zato, ker je postavko »Dobava, transport ter montaža tipske čistilne naprave« ovrednotil s ceno 37.500,00 EUR, kar predstavlja neobičajno nizko ponudbo. Vlagatelj navaja, da je že nabavna cena te čistilne naprave 93.005,00 EUR brez DDV, zaradi česar bi naročnik moral ponudbo izbranega ponudnika v tej postavki preveriti in od njega zahtevati pojasnila.

3. Naročnik je vlagatelju kršil pravico do vpogleda, saj mu ni omogočil vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je le sledil označbi izbranega ponudnika o poslovni skrivnosti, pri čemer ni presojal, ali so posamezni dokumenti sploh lahko označeni s tako oznako. Po mnenju vlagatelja celotna dopolnitev oz. pojasnitev ponudbe izbranega ponudnika, tudi pojasnitev referenc in tehničnih specifikacij, ne more predstavljati poslovne skrivnosti. Vlagatelju zato ne more biti znano, ali je izbrani ponudnik zgolj pojasnil že predložene reference ali pa je neustrezne reference zamenjal z novimi. Zaradi zakritja delov ponudbe izbranega ponudnika vlagatelj ne more uveljavljati učinkovitega pravnega varstva, saj ne more predložiti vseh dokazov. Vlagatelj predlaga, naj Državna revizijska komisija dele ponudbe izbranega ponudnika, v katerih zatrjuje kršitve, podrobno pregleda, oz. naj mu dovoli vpogled v celotno dokumentacijo.

 

Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, podrejeno pa, da se mu omogoči vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ter dokumentacijo, ki jo vodi naročnik. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

 

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 25. 7. 2016 opredelil do revizijskih navedb. V vlogi se opredeljuje do posameznih revizijskih očitkov in navaja, da je naročnik njegovo ponudbo pravilno opredelil kot dopustno, zaradi česar predlaga zavrnitev zahtevka za revizijo.

 

Naročnik je s sklepom z dne 3. 8. 2016 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi odločitve naročnik odgovarja na posamezne očitke vlagatelja:

 

1. Iz referenčnega pogoja je razvidno, da je za ugotavljanje tehnične sposobnosti ponudnika bistveno, da ta izkaže, da je šlo v okviru referenčnih poslov za gradnje s področja komunalne infrastrukture, ki so predmet javnega naročila in so sestavni del rekapitulacije. Predmet javnega naročila je bil opredeljen v točki 1.3 razpisne dokumentacije, kjer je bilo navedeno, da obsega gradnjo gravitacijskih kanalov, gradnjo črpališča in tlačnega voda, dobavo in montažo čistilne naprave ter elektro dela – črpališče. Opis predmeta usmerja tudi na popis del, ki je sestavni del dokumentacije. V okviru popisa del je pomembna navedba vsebine predmeta javnega naročila, ki se v tem delu glasi le na kanalizacijo v romskem naselju Serdica in kanalizacijo v romskem naselju Sotlina kot celoto, ne podaja pa nobenih informacij v zvezi s čistilno napravo. Za namen natančne opredelitve vsebine pogoja glede čistilne naprave je zato treba vpogledati v dodatno rekapitulacijo, kjer je podana definicija čistilne naprave: dobava, transport ter montaža tipske čistilne naprave, komplet z vsemi potrebnimi elementi, tehnologija čiščenja: mehansko-biološka, kot npr. Bioclere 350 PE: naprava je podzemna, izdelana iz dvojnega armiranega poliestra. Iz navedenega izhaja, navaja naročnik, da je opisana čistilna naprava tipske izvedbe in z mehansko-biološko tehnologijo čiščenja. To je torej razlaga zahteve pogoja, ki se najprej sklicuje na predmet javnega naročila in nadalje še na popis oz. njegovo rekapitulacijo. Naročnik je dodatno v okviru samega pogoja glede tipa čistilne naprave navedel še drug tip čistilne naprave, in sicer z navedbo »biološka čistilna naprava na pritrjeno biomaso tipa precejalnik« ter z navedbo »kot npr. Bioclere 350 PE«. V samem pogoju je naročnik ponudnike primarno usmeril na preučitev predmeta javnega naročila ter na preučitev rekapitulacije oz. popisa del, iz katere je razvidno, da je predmet naročila tudi čistilna naprava biološko mehanskega tipa. Nikjer v teh delih ni zahtevano, da se v okviru referenc izkaže, da je šlo za izvedbo tipske biološke čistilne naprave na pritrjeno biomaso tipa precejalnik. Nikjer torej ni navedeno, da bi morala biti v okviru referenc izkazana zgolj tovrstna čistilna naprava. V popisu del je naročnik navedel še sklic na konkreten tip naprave, Bioclere 350 PE, ki ga je še natančneje definiral kot podzemno napravo, izdelano iz dvojnega armiranega poliestra. Z navedenim je naročnik še dodatno definiral predmet naročila s tema dvema elementoma, vendar zopet referenc ni omejil na točno določen tip čiščenja odpadnih voda. Po mnenju naročnika referenčnega pogoja ni mogoče razlagati na način, da je treba izkazati le točno določen tip čistilne naprave. Namen naročnika je pridobiti usposobljenega ponudnika, ki razpolaga z zadostnimi izkušnjami iz poslov, pri katerih je vgrajeval tipsko čistilno napravo biološko – mehanske izvedbe. Če bi določil strožje zahteve, bi naročnik pogoj oblikoval drugače. Iz pogoja pa nedvomno sledi povezanost s predmetom javnega naročila, hkrati pa ni omejevanja ponudnikov na tiste, ki bi vgrajevali točno določen tip čistilne naprave. Naročnik navaja, da je pregledal reference izbranega ponudnika in ugotovil, da so ustrezne, saj so bile v njihovem okviru izvedene tri čistilne naprave v dveh različnih tehnologijah s kombinacijo mehanskega in biološkega čiščenja odpadnih voda. Referenčna vgradnja tipske čistilne naprave pomeni, da je izbrani ponudnik sposoben čistilno napravo nabaviti na trgu, jo dostaviti in vgraditi skladno z zahtevami ter jo tudi vključiti v omrežje in pognati, vrsta same čistilne naprave pa tu ne pomeni bistvenega razlikovalnega elementa.

2. Naročnik ni ocenil, da bi bila ponudba kot celota ali njen del neobičajno nizka. V predmetnem postopku ni podlage za objektivni pričetek preverjanja neobičajno nizke cene, saj naročnik ni prejel vsaj štirih pravočasnih ponudb, hkrati pa ponudba tudi ni več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb ter več kot 20 % nižja od naslednje uvrščene ponudbe. Naročnik meni, da je preverjanje neobičajno nizke ponudbe stvar naročnikove odgovornosti za lastno poslovanje, pri čemer pa je treba preverjati ponudbo kot celoto, ne pa zgolj eno postavko ponudbenega predračuna. Bistvena je torej končna ponudbena cena, medtem ko je podrobnejša struktura posameznih postavk oz. oblikovanje teh postavk stvar poslovne politike posameznega ponudnika.

3. Naročnik ne sme razkriti informacij, ki jih gospodarski subjekt označi kot poslovno skrivnost, razen če zakon ne določa drugače. V razpisni dokumentaciji je naročnik določil način obravnavanja zaupnih podatkov, vlagatelju pa je omogočil vpogled v skladu z veljavno zakonodajo in prakso Državne revizijske komisije. Vlagatelj je bil seznanjen z vsebino ponudbe v delu, ki je določen kot javen. Seznanjen je bil tudi z referenčnimi potrdili, izdanimi s strani javnih naročnikov, zato je imel na voljo vse potrebne informacije za uveljavljanje pravnega varstva. Dopolnitev ponudbe je bila označena kot poslovna skrivnost, ker vključuje podatke, ki niso javni, zahtevek vlagatelja v tem delu pa je hipotetičen in pavšalen.

 

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 3. 8. 2016 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

 

Vlagatelj se je z vlogo z dne 12. 8. 2016 opredelil do sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo. V vlogi se vlagatelj opredeljuje do posameznih naročnikovih trditev in dodatno pojasnjuje revizijske navedbe.

 

Po pregledu prejete dokumentacije in