Danes je 3.10.2023

Input:

018-142/2017 Občina Domžale

8.9.2017, Vir: DKOMČas branja: 21 minut

Odločitev številka: 018-142/2017-4, z dne 18.8.2017, navajamo v celoti:

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Sanacija atletske steze«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj FLORA SPORT d.o.o., Zbiljska cesta 2, Medvode, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale (v nadaljevanju: naročnik), dne 18. 8. 2017

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila male vrednosti, kot izhaja iz dokumenta »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, št. 4301-15/2017-15, z dne 28. 6. 2017.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 6.185,04 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je dne 18. 5. 2017 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Javno naročilo male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 19. 5. 2017, pod št. objave JN005161/2017-W01.

Naročnik je dne 28. 6. 2017 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN005161/2017-ODL01, objavil dokument »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, št. 4301-15/2017-15, s katerim je naročilo male vrednosti oddal ponudniku KPL d.o.o., Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je po opravljenem vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika dne 5. 7. 2017 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da izbrani ponudnik (oz. njegov podizvajalec, družba S.) ne izpolnjuje referenčnega pogoja. Pri tem opisuje vsebino ponudbe izbranega ponudnika in nadaljnje naročnikovo ravnanje. Naročniku hkrati očita, da je izbranega ponudnika nedopustno dvakrat pozval na dopolnitev istega dela ponudbe – najprej na predložitev referenčnega potrdila, nato pa še na dokumente, iz katerih bi bila razvidna končna površina izvedenih sintetičnih stez. Iz tako pridobljenih zapisnikov po mnenju vlagatelja ni razvidno, katera dela in kdaj so se izvajala, na katerem objektu so se izvajala ter kdo je bil izvajalec del, zato je dokazna vrednost teh zapisnikov ničelna. V zvezi z referenco za preplastitev atletske steze v B. izpostavlja, da je bil referenčni naročnik (subjekt E.) ustanovljen šele dne 21. 3. 2014, zato je nemogoče, da je podizvajalec izbranega ponudnika izvedel preplastitev atletske steze in odpravo napak (kot naj bi to izhajalo iz primopredajnega zapisnika) v 14 dneh, tj. do dne 4. 4. 2014. Resnični in dejanski referenčni naročnik naj bi bila po navedbah vlagatelja družba G., kar posledično pomeni, da referenčno potrdilo in dokazilo (zapisnik) nista izdana s strani subjekta, ki je bil referenčni naročnik – v dokaz se vlagatelj sklicuje na seznam referenc družbe S. (tokratnega podizvajalca) iz drugega postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj kot neresnično izpostavlja tudi skupno površino izvedenih del: v B. naj bi bilo namreč preplasteno zgolj 2.400 m2 atletske steze in ne 6.798 m2, kot to zatrjuje izbrani ponudnik. Enako zatrjuje vlagatelj tudi za referenco za preplastitev atletske steze v Z., saj naj bi iz vpogleda na spletno stran družbe E. izhajalo, da ta subjekt preplastitve atletske steze v Z. v letu 2016 sploh ni izvajal. Posledično vlagatelj meni, da je referenca družbe E. za preplastitev atletske steze v Z. neustrezna, saj je mogoče z gotovostjo trditi, da posel, ki ga navaja izbrani ponudnik kot referenco, sploh ni bil izveden. Vlagatelj opozarja še, da je zastopnik referenčnega naročnika E. tudi solastnik družbe S., kar predstavlja še dodaten dvom v verodostojnost referenc. Vlagatelj izpostavlja še, da odločitev o oddaji naročila ne vsebuje vseh obveznih sestavin in ni ustrezno obrazložena, s čimer mu je bilo onemogočeno učinkovito pravno varstvo. Predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva.

Naročnik je izbranega ponudnika z dopisom z dne 6. 7. 2017 obvestil o vloženem zahtevku za revizijo. Izbrani ponudnik je na naročnika naslovil vlogo z dne 12. 7. 2017, s katero ga obvešča, da kot izbrani ponudnik ne bo izkoristil možnosti izjasnitve o navedbah vlagatelja zahtevka. Pri tem pojasnjuje, da te možnosti ne bo izkoristil zgolj zato, ker od podizvajalca ni uspel pravočasno pridobiti vseh potrebnih pojasnil in ne zato, ker bi priznaval kakršnekoli očitke vlagatelja. Iz previdnosti sicer dodaja, da se z revizijskimi navedbami in očitki ne strinja in jih zanika.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 21. 7. 2017 zavrnil kot neutemeljenega. Meni, da se vlagateljeva dokazila v zvezi z lokacijo B. in družbo G. ne nanašajo na isti objekt, kot ga v svojem referenčnem potrdilu navaja E. Iz podatkov na spletni strani družbe E. sicer izhaja, da je bilo (na lokaciji B.) izvedenih 2.400 m2 atletskih površin. Naročnik navaja, da je že sam v fazi preverjanja ponudb ugotovil, da omenjena velikost ni zadostna glede na referenčni pogoj (zahtevano je bilo vsaj 3.500 m2), zato je od izbranega ponudnika zahteval še dodatne dokumente, iz katerih bi bila razvidna izvedena površina. Izbrani ponudnik je kot pojasnilo predložil primopredajne zapisnike za referenčne objekte. V zvezi z vlagateljevo trditvijo o neustreznosti referenčnih del v Z. naročnik dodaja, da je že na primeru lokacije B. dokazal, da spletna stran družbe E. ne odraža dejanskega stanja navedenih referenčnih del. Tudi v zvezi s temi referenčnimi deli je od izbranega ponudnika pridobil referenčna potrdila in primopredajni zapisnik, pri čemer poudarja, da je potrebno vse prejete dokumente gledati kot celoto, zato zapisniki (kljub navedbam vlagatelja o njihovi neustreznosti) samo dokazujejo navedbe, ki so bile že vsebinsko podane z referenčni potrdilom. Naročnik zavrača tudi navedbe o dvakratnem pozivanju izbranega ponudnika na dopolnitev ponudbe. Navaja, da v razpisni dokumentaciji ni predvidel, na kakšen način morajo ponudniki dokazati dejstva, ki se nanašajo na v ESPD obrazcu navedena referenčna dela. Naročnik referenčnih del je bil zasebni subjekt, posledično teh dejstev naročnik ni mogel preveriti sam v javno dostopnih evidencah in je zato od izbranega ponudnika pridobil referenčna potrdila, kasneje – po pozivu na dopolnitev oz. pojasnilo zaradi razhajanja med temi referenčnimi potrdili in navedbami na spletni strani referenčnega naročnika – pa še primopredajne zapisnike. Izbrani ponudnik torej ni bil dvakrat pozvan na isto dopolnitev in pojasnilo. Z vlagateljevimi očitki o neobrazloženosti odločitve o oddaji naročila se naročnik ne strinja in meni, da bi lahko na določene domnevno manjkajoče podatke vlagatelj posredno sklepal tudi sam (npr. na vrednost ponudbe izbranega ponudnika preko izračuna takse za