Danes je 19.6.2024

Input:

018-141/2017 Univerzitetni klinični center Maribor

29.8.2017, Vir: DKOMČas branja: 16 minut

Odločitev številka: 018-141/2017-4, z dne 7.8.2017, navajamo v celoti:

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata, mag. Gregorja Šebenika kot člana senata in mag. Mateje Škabar kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nabava laserja s potrošnim materialom«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika LRM, trgovina in storitve, d. o. o., Stegne 21c, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska cesta 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 8. 2017

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 6. 7. 2017, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta št. 4600-E-GZ-112/17 z dne 27. 6. 2017.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa. 

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti, dne 5. 6. 2017 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN005644/2017-W01. Dne 29. 6. 2017 je naročnik na portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 4600-E-GZ-112/17 z dne 27. 6. 2017), iz katere je razvidno, da je predmetno javno naročilo dodelil ponudniku PRO-GEM, d. o. o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz odločitve o oddaji naročila je tudi razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka, z obrazložitvijo, da ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah. 

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 6. 7. 2017, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik njegovo ponudbo izločil iz postopka z obrazložitvijo, da ponujeni aparat nima stopalke za aktivacijo. Naročnik je navedel, da je za ponujen tip preveril izpolnjevanje zahteve glede stopalke za aktivacijo na spletu in pri tem ugotovil, da ponujena oprema v standardni izvedbi ne vključuje stopalke za aktivacijo, temveč je to opcijska možnost, ki ni bila ponujena v ponudbi. Vlagatelj navedeni ugotovitvi ugovarja, saj ponujeni laser omogoča priklop stopalke za aktivacijo na klasičen način – s kablom, opcijsko pa lahko uporabnik izbere sistem, ki omogoča priklop WiFi stopalke. Laserja brez stopalke sploh ni mogoče aktivirati, zato mora imeti vsak laser, ki je namenjen za delo z optičnimi vlakni, stopalko, sicer ne deluje oz. ne omogoča varnega dela in tudi ne bi mogel pridobiti ustreznih dovoljenj. Vlagatelj navaja, da v razpisni dokumentaciji ni bilo navedeno, da mora biti prikazana slika stopalke, temveč da mora laser izpolnjevati vse zahtevane karakteristike. Vlagatelj je zato sklepal, da naročnik razume sestavo in delovanje laserja, saj ga je že uporabljal v preteklosti. Proizvajalec posebej ne navaja in prikazuje stopalke v prospektih, saj je brez nje laser neuporaben. Po mnenju vlagatelja podatki na spletu niso vedno verodostojni in je naročnik kršil njegove pravice, ko je upošteval neverodostojne podatke in ko tudi ni navedel, kje na spletu je preverjal podatke. Vlagatelj poudarja, da je ponudil predmet naročila, ki v celoti ustreza zahtevam naročnika. Stopalka v ponudbi ni izrecno navedena zgolj zato, ker je to osnovni sestavni del laserja FOX 514, brez katerega ta ne deluje. Če je bil naročnik v dvomih, bi lahko zahteval pojasnilo od vlagatelja ali proizvajalca, poleg tega pa je tudi v navodilih za uporabo laserja FOX 514 nedvoumno navedeno, da laser ne deluje brez stopalke, saj se pojavi obvestilo o napaki, vendar naročnik ni uporabil možnosti, da bi navodila zahteval naknadno. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 10. 7. 2017 opredelil do revizijskih navedb. V vlogi trdi, da je razpisna dokumentacija zahtevala predložitev tehnične dokumentacije, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse zahteve naročnika. Glede na navedbo vlagatelja, da izrecno ni navedel stopalke, ker je to osnovni sestavni del ponujenega laserja, izbrani ponudnik sklepa, da zavestno ni navedel stopalke, kljub temu, da je bila podana nedvoumna zahteva po označitvi dokazov o izpolnjevanju tehničnih specifikacij.

Naročnik je s sklepom z dne 21. 7. 2017 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je za ponujeni laser vlagatelja preveril izpolnjevanje zahteve glede stopalke za aktivacijo na spletu in ugotovil, da ponujeni laser v standardni izvedbi ne vključuje stopalke za aktivacijo, ampak je to opcijska možnost, ki pa v ponudbi ni bila ponujena. Naročnik prilaga tudi dokument, s katerim je preveril to dejstvo, in sicer »A. R. C. Laser ENDO Micro-Pulses«. Naročnik je v razpisni dokumentaciji podal zahtevo glede stopalke za aktivacijo, zahteval pa je tudi, da mora ponudnik v ponudbi nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve, in sicer tako, da za vsako zahtevo označi del tehnične