Danes je 19.6.2024

Input:

018-140/2016 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

12.9.2016, Vir: DKOMČas branja: 21 minut

Odločitev organa navajamo v celoti:

»Številka: 018-140/2016-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »IZGRADNJA INFRASTRUKTURE NA PIONIRSKI IN JAGROVI ULICI NA VRHNIKI«, v sklopu 4: »Dobava kamenih agregatov«, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KAMNOLOM VERD d.o.o., Verd 145, Vrhnika, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Platovšek d.o.o., Letališka cesta 32, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, Vrhnika (v nadaljevanju: naročnik), dne 12. 9. 2016

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta, št. 1/9-NMV-06/16 z dne 4. 7. 2016 »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, v sklopu 4: »Dobava kamenih agregatov«.

 

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.165,76 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 24. 5. 2016 sprejel sklep o začetku postopka naročila male vrednosti, s predmetom »IZGRADNJA INFRASTRUKTURE NA PIONIRSKI IN JAGROVI ULICI NA VRHNIKI«, razdeljenega na šest sklopov (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o javnem naročilu je bilo dne 24. 5. 2016 (pod št. JN001677/2016-W01) objavljeno na Portalu javnih naročil.

 

Dne 4. 7. 2016 je naročnik sprejel dokument, št. 1/9-NMV-06/16 »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, iz katerega je razvidno, da je javno naročilo v sklopu 4: »Dobava kamenih agregatov« oddal (v nadaljevanju: Odločitev o oddaji naročila) najugodnejšemu ponudniku "Mivšek" Rajko Mivšek s.p., Mizni Dol 22, Vrhnika (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

 

Vlagatelj je z vlogo zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, katero je naročnik prejel dne 6. 7. 2016. Naročnik je vpogled omogočil dne 8. 7. 2016, potek pa dokumentiral z zapisnikom o vpogledu.

 

Vlagatelj je dne 11. 7. 2016 zoper Odločitev o oddaji naročila priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). Odločitev o oddaji naročila izpodbija iz razloga, ker izbrani ponudnik ni najugodnejši in ne izpolnjuje obveznih pogojev iz razpisne dokumentacije, dalje pa tudi iz razloga, ker naročnik ni preveril resničnosti navedb v ponudbi izbranega ponudnika, kot tudi zaradi netransparentnega postopka dopolnitve ponudbe izbranega ponudnika, zaradi česar ni mogoče preveriti, ali je bila sprememba te sploh dopustna. Vlagatelj predlaga da se mu ugodi tako, da se Odločitev o oddaji naročila razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da je naročnik kršil določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) s tem, ko je postopek dopolnitve ponudbe izbranega ponudnika vodil na netransparenten način, zaradi česar ni mogoče preveriti, ali je bila dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika dopustna (glede na peti in šesti odstavek 89. člena ZJN-3) in pravočasna. Vlagatelj konkretno očita naročniku, da ta v obrazložitvi Odločitve o oddaji naročila ni pojasnil razloga za dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika, niti ali jo je ta dopolnil v roku, kot tudi na vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika nikjer ni bil razvidno, v čem je bila ponudba izbranega ponudnika nedopustna oziroma pomanjkljiva, prav tako pa ni bil razviden poziv naročnika izbranemu ponudniku na dopolnitev ponudbe s postavljenim rokom za dopolnitev ter vloga, s katero je izbrani ponudnik svojo ponudbo dopolnil. Vlagatelj zato meni, da je bilo z netransparentnim postopkom dopolnitve ponudbe izbranega ponudnika kršeno temeljno načelo transparentnosti javnega naročanja iz 6. člena ZJN-3, ki zahteva, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku, kar velja tudi za postopek dopolnitve ponudbe. Vlagatelj dalje navaja, da je naročnik kršil določbe ZJN-3 s tem, ko je potrdil ponudbo brez predhodnega preverjanja resničnosti navedb izbranega ponudnika, in s tem, ko je potrdil ponudbo z nejasno vsebino, ki je ni mogoče preveriti. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik v točki št. 3.4.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) določil, da bo material prevzemal v kamnolomu oziroma na prevzemnem mestu, pri čemer pa je prevzemno mesto pomembna okoliščina, saj se na njegovi podlagi določa merilo izbora, t.j. oddaljenost, ki »v točkovanju zavzema kar 40%« (točka št. 7.2 Navodil). V ponudbi izbranega ponudnika je kot mesto prevzema navedena »Deponija PODČELO«, brez navedbe parcelne številke in katastrske občine ali navedbe hišne številke objekta na tem kraju. Ker mesto prevzema ni lastno ime nekemu kraju v Republiki Sloveniji, ta lokacija ni splošno znana, zato ni mogoče preveriti, kje se ta nahaja in ali je res 2700 m oddaljena od križišča Jagrove ceste, Pionirske ceste in Ceste Krimskega odreda, kot to navaja izbrani ponudnik v svoji ponudbi. Vlagatelj ugotavlja, da »Deponija PODČELO« ni navedena v javni evidenci registriranih deponij, ki jo kot obvezno vodi Agencija za okolje in prostor (v nadaljevanju: ARSO), kar pomeni, da bodisi ta ne obstaja, ima drugo ime ali pa ni registrirana. Ker mesta prevzema ni mogoče preizkusiti, zato tudi ni mogoče preveriti njegove oddaljenosti, predvsem pa kakšen odstotek ta dosega pri oddaljenosti kot postavljenem merilu. Posledično temu ni mogoče preizkusiti, ali je izbrana ponudba zares najugodnejša. Vlagatelj dalje navaja, da v kolikor je z izrazom »Deponija PODČELO« mišljeno zemljišče s parcelnimi številkami 1421/1, 1422/2 in 1343, vse k.o. 2001 - Stara Vrhnika (v nadaljevanju: sporna lokacija), potem ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh zahtev razpisne dokumentacije, ne izpolnjuje pa tudi temeljnih načel spoštovanja zakonskih obveznosti in zagotavljanja konkurence med ponudniki, ki veljata pri javnih razpisih. Vlagatelj zatrjuje, da je sporna lokacija nezakonita deponija, ki v naravi predstavlja neporaslo zemljišče kot odlagališče gradbenih odpadkov, posledično temu ni zakonito prevzemno mesto, ponudba izbranega ponudnika pa zato ne izpolnjuje osnovne zahteve pogoja, določenega v 5. točki poglavja 3.1 Navodil. Vlagatelj utemeljuje navedeno s podatki iz Lokacijske informacije Občine Vrhnika za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih, št. 3501-1/2016-62 (v nadaljevanju: Lokacijska informacija), v skladu s katero predstavlja sporna lokacija po svoji dovoljeni namenski rabi območje okoljske infrastrukture (0), delno pa druga kmetijska zemljišča (K2) in gozdna zemljišča (G), nahaja pa se v varovalnem pasu državne ceste, telekomunikacijskega omrežja in vodovoda, zaradi česar je potrebno za posege na sporni lokaciji v skladu z zakonodajo pridobiti predhodno soglasje pristojnih organov kot upravljalcev. Vlagatelj zatrjuje, da za sporno lokacijo nobeno od zahtevanih soglasij ni bilo izdano, in predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija