Danes je 21.9.2023

Input:

018-139/2016 Gimnazija Kranj

30.8.2016, Vir: DKOMČas branja: 15 minut

Odločitev organa navajamo v celoti:

"018-139/2016 Gimnazija Kranj

Številka: 018-139/2016-9

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Sanacija elektro instalacij in luči« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba ARBA PLUS d.o.o., Špruha 19, Trzin, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Završek, o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 10, Ljubljana (nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 30.08.2016

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila »Sanacija elektro instalacij in luči«.

 

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške pravnega varstva v znesku 5.053,54 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja strokovna zahteva vlagatelja se zavrne.

 

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 30.06.2016 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 003260/2016-W01. Sprememba razpisne dokumentacije je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 04.07.2016, pod številko objave JN 003260/2016-K01. Naročnik je dne 12.07.2016 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430/11-2016/86, s katero je predmetno naročilo oddal v izvedbo ponudniku Tames d.o.o., Ormoška cesta 14, Ptuj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da je ponudba izbranega ponudnika dopustna in (ob upoštevanju obeh meril) najugodnejša.

 

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 19.07.2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se odločitev razveljavi in zahteva povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navaja, da je bila razpisna dokumentacija spremenjena dne 14.07.2016, in sicer naj bi bil spremenjen Obrazec št. 2, ki naj bi po novem vseboval točko V, v katero bi ponudniki lahko vpisali rok izvedbe del. Iz navedenega razloga, poudarja vlagatelj, je skupaj s ponudbenim predračunom, pripravljenem na Obrazcu št. 2, kot prilogo podal izjavo o roku izvedbe s pripisom, da popravljenega obrazca, kot je bilo navedeno na Portalu javnih naročil, naročnik ni objavil. Iz navedene izjave je razvidno, da znaša rok za izvedbo del 30 dni od podpisa pogodbe in uvedbe v delo, oziroma najkasneje do 28.08.2016, pod predpostavko, da bo najkasneje do 28.07.2016 podpisana pogodba ter opravljena tudi uvedba v delo. Iz izpodbijane odločitve izhaja, da je naročnik vlagatelju namesto ponujenega izvedbenega roka v dolžini 30 dni upošteval 51 dnevni rok. Ker predstavlja izvedbeni rok eno izmed dveh meril, je tako vlagatelj prejel premajhno število točk, oziroma je naročnik izbral ponudnika, ki dejansko ni najugodnejši. Vlagatelj zatrjuje, da bi moral po merilu Rok izvedbe del prejeti 23 točk in ne zgolj 13,53 točke, s čimer bi se vrstni red med ponudniki spremenil, oziroma bi bil vlagatelj uvrščen na prvo mesto. Vlagatelj navaja, da Obrazec št. 2 ni bil objavljen na Portalu javnih naročil. Zatrjuje, da so na naročnikovi spletni povezavi (http://www.enaročanje.si/App/Datoteke/160440/razpisna dokumentacija gimnazija Kranj.zip) dostopni le trije Excelovi dokumenti, in sicer: Predračun - parket, Predračun 1 - popis svetil in Predračun 2 - popis del in materiala. Navedeno pomeni, da tudi ponudnika, ki sta svojo ponudbo oddala v skladu s spremenjeno razpisno dokumentacijo, nista imela dostopa do Obrazca št. 2, oziroma da sta do tega obrazca lahko prišla zgolj z neposrednim kontaktom naročnika, kar pa vzbuja dvom v pristranskost izvedenega javnega naročila. Vlagatelj še navaja, da iz razloga, ker ni imel dostopa do Obrazca št. 2, ni imel informacije o tem, od katerega dne se šteje rok za izvedbo del, še zlasti iz razloga, ker iz naročnikovega odgovora, ki ga je objavil na Portalu javnih naročil dne 01.07.2016, izhaja, da morajo ponudniki vpisati število dni, ki jih potrebujejo za izvedbo del, kar pa je vlagatelj tudi storil.

 

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 25.07.2016, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Navaja, da vlagatelj v svojih zatrjevanjih prekludiran, saj se njegovi očitki v zvezi z nedostopnostjo Obrazca št. 2 in merilom (Rok izvedbe del) nanašajo na razpisno dokumentacijo in ne na vsebino njegove ponudbe. Ker je bilo zatrjevano dejstvo (da naročnik popravljenega Obrazca št. 2 ni objavil) vlagatelju znano najkasneje do izteka roka za oddajo ponudb, in ker vlagatelj zoper navedeno ravnanje naročnika v zakonskem roku ni uveljavil pravnega varstva, je obstoječa razpisna dokumentacija v tem delu postala aksiom, ki ga vlagatelj ne more več izpodbijati. Izbrani ponudnik zatrjuje, da je ponudbo oddal