Danes je 23.6.2024

Input:

018-130/2017 Lekarne Maribor

30.8.2017, Vir: DKOMČas branja: 16 minut

Odločitev številka: 018-130/2017-4, z dne 8.8.2017, navajamo v celoti:

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Pobrežje«, ter na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika MTH d.o.o., Cesta na Poljane 18, Ljubljana - Šentvid, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Zupančič, Tacol in Partnerji o.p., d.o.o., Nazorjeva 6a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika LEKARNE MARIBOR, Minařikova ulica 6, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 8. 8. 2017

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila »Dobava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Pobrežje«, ki ga je naročnik pričel s sklepom št. JN-3-2017, z dne 17. 5. 2017, in v zvezi s katerim je bilo na Portalu javnih naročil, dne 30. 5. 2017, pod številko objave JN005451/2017-W01, objavljeno obvestilo o naročilu male vrednosti. 

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 2.523,64 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne. 

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je dne 17. 5. 2017 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. JN-3-2017. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 30. 5. 2017, pod številko objave JN005451/2017-W01. Dne 8. 6. 2017 pa je bil na Portalu javnih naročil objavljen popravek obvestila. 

Vlagatelj je dne 19. 6. 2017 pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije. Vlagatelj zatrjuje, da je način ocenjevanja, kot ga je predvidel naročnik za eno izmed dveh meril za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika, to je merilo »hitrost«, v nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), v nasprotju z načelom sorazmernosti ter ne zagotavlja objektivne primerljivosti ponujenih sistemov. Po mnenju vlagatelja:

  • mu s tako postavljenim merilom ne bo zagotovljeno, da bo pri merilu »hitrost« pridobil najvišje število točk, četudi bi ponudil najhitrejši avtomatiziran sistem, saj je naročnik določil, da bo hitrost avtomatiziranega sistema preverjal pri referenčnem naročniku, glede katerega ni mogoče zagotoviti, da bi bil v vseh elementih identičen s predmetom tega javnega naročila, posledično pa bo naročnik ocenjeval reference ponudnikov;
  • bo naročnik z merilom »hitrost« ocenjeval, kateri ponudnik je v preteklosti dobavil hitrejši avtomatiziran sistem in ne hitrosti ponujenega sistema v tem postopku javnega naročila, takšno merilo pa ni povezano s predmetom javnega naročila; 
  • naročnik časa izdobave ne bi mogel natančno določiti, četudi bi meril hitrost na identičnem referenčnem avtomatiziranem sistemu, kot bi bil ponujen, saj je čas izdobave posameznega pakiranja odvisen od lokacije pakiranja;
  • je vzorec petih merjenj absolutno premajhen glede na kapaciteto zahtevanega avtomatiziranega sistema, ki je 11.500 pakiranj, saj ne omogoča objektivnega sklepa o povprečni hitrosti naprave;
  • lahko naročnik arbitrarno vpliva na rezultate merjenja z izborom bolj frekventnih pakiranj (bližje izhodu) v primerjavi z manj frekventnimi pakiranji (bolj oddaljenih od izhoda);
  • natančen podatek o povprečni hitrosti ne obstaja, saj je objektivnost pri merjenju nemogoče zagotoviti, ker se lahko zagotovi zgolj čas izdobave v razponu (npr. 8- 12 sekund). Le pod pogojem izvedbe večjega števila ponovitev ter izvedbi merjenja s strani neodvisne certificirane inštitucije, bi bila zagotovljena objektivnost meritve.

Glede na navedeno vlagatelj predlaga Državni revizijski komisiji, da razveljavi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v točki 4. »Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe«, v celotnem delu, ki opredeljuje merilo »hitrost« ter zahteva povrnitev stroškov pravnega varstva.

Naročnik je zahtevek za revizijo z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo« z dne 12. 7. 2017 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, posledično pa je zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva. Naročnik v zvezi z očitki vlagatelja pojasnjuje:

  • da v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil, da mora biti referenčna dobava na območju Republike Slovenije, zato bi vlagatelj lahko predložil tudi reference pridobljene izven Republike Slovenije za avtomatiziran sistem, ki ne vsebuje transportne poti do oficine;
  • da ne želi preverjati hitrosti, ki bi bila odvisna od dobavitelja naprave, temveč hitrost avtomatiziranega sistema (hitrost same naprave), zaradi česar bi se preizkus lahko opravil pri kateremkoli referenčnem naročniku, pri katerem se je izvedla dobava primerljivega avtomatiziranega sistema, saj želi preveriti kdo v tem postopku javnega naročila ponuja hitrejši avtomatiziran sistem;
  • da je merilo »hitrost« povezano s predmetom javnega naročila, saj preverja zmogljivost in s tem tehnične prednosti ponujenega avtomatiziranega sistema, in ne referenc ponudnika;
  • da je vlagatelj v zvezi z revizijskimi navedbami glede izvedbe testiranja preuranjen, saj testiranje še ni bilo izvedeno. Naročnik bo zagotovil, da bo testiranje objektivno in primerljivo za vse ponudnike, tako da nobeden od