Danes je 21.9.2023

Input:

018-122/2017 RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

1.8.2017, Vir: DKOMČas branja: 16 minut

Odločitev številka: 018-122/2017-6, z dne 21.7.2017, navajamo v celoti:

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izdelava študije - program identifikacije tujih investitorjev«, na podlagi zahtevka za revizijo družbe Inštitut za strateške rešitve, Erbežnikova ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Nina Zidar Klemenčič, Slovenska cesta 54, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.07.2017

ODLOČILA

  1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi 1. točka poglavja 4.2.3 (Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika - tehnični in kadrovski pogoji) razpisne dokumentacije. 
  2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške postopka pravnega varstva v znesku 2.071,18 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu javnem naročilu dne 29.05.2017 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 005424/2017-W01. 

Zoper razpisno dokumentacijo je vlagatelj dne 19.06.2017 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se razpisna dokumentacija v spornem delu razveljavi ter zahteva povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navaja, da je pogoj element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji, in je izključne narave. Pogoje za sodelovanje mora naročnik določiti v skladu s 76. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni lis RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3), ki v prvem odstavku določa, da naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na: ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik mora v postopek javnega naročanja vključiti le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila. Naročnik v konkretnem primeru tudi zahteva, da mora imeti ponudnik vzpostavljeno lastno mrežo za dostopnost informacij s področja gospodarstva v tujini, in sicer v državah v Evropi, Severni in Južni Ameriki, Azijsko - pacifiški regiji, Bližnjem vzhodu in Afriki. Vlagatelj zatrjuje, da je predmetna zahteva diskriminatorna, omejujoča ter nesorazmerna z razpisanim predmetom. Naročnik ni navedel niti enega razloga, ki bi utemeljeval in opravičil zahtevo po vzpostavljeni lastni mreži v tujini, zlasti v vseh navedenih geografskih območjih. Vlagatelj ugotavlja, da je predmet javnega naročila neposredno povezan z identifikacijo tujih investitorjev, in sicer s področij, ki imajo višjo dodano vrednost. Kljub temu, zatrjuje vlagatelj, naročnik ni navedel objektivno opravičljivih in strokovno utemeljenih razlogov, iz katerih bi bilo razvidno, da je ponudnik, ki takšno zahtevo v celoti izpolnjuje, bolj usposobljen od ponudnika, ki poseduje kompetence, razpolaga z relevantno informacijsko mrežo ter ima večletne izkušnje z izvajanjem razpisanih storitev, nima pa lastne mreže na vseh navedenih geografskih območjih (oziroma mu manjka le v eni regiji). Dolžnost naročnika je, da pripravi tehnične zahteve na način, ki omogoča udeležbo čim večjemu številu ponudnikov. S strani naročnika podana argumentacija sporne zahteve je nejasna, pavšalna ter v nasprotju sama s seboj. Objektivno gledano ni nobene dejanske razlike med ponudnikom, ki je del mednarodne skupine lastniško povezanih podjetij ter ponudnikom, ki je član ali partner v podobni skupini, ki ima vzpostavljeno globalno mrežo. Vlagatelj navaja, da zagotavljanje enakopravne obravnave sicer ne pomeni, da mora naročnik svoje zahteve oblikovati tako, da sodelovanje omogoči prav vsem ponudnikom na relevantnem trgu, vendar pa mora imeti naročnik za takšno omejevanje objektivno opravičljive in strokovno utemeljene razloge, povezane s predmetom javnega naročila. Vlagatelj še pojasnjuje, da gre pri predmetnem postopku za ponovno izvedbo vsebinsko enakega postopka, ki je bil predhodno zaključen brez oddaje naročila. V okviru predhodno izvedenega postopka (objavljenega na Portalu javnih naročil dne 18.05.2016, pod št. objave JN001458/2016-WO1) je bila med drugim postavljena podobna zahteva, vendar s pomembno razliko. Naročnik je namreč takrat zahteval le, da mora imeti ponudnik vzpostavljeno mrežo za dostopnost informacij s področja gospodarstva v tujini (ki deluje kot izpostava, je predstavništvo mednarodnih svetovalnih podjetij oziroma institucij, deluje na podlagi pogodbenih razmerij …). Glede na to, da je predmet ostal enak, se vlagatelju postavlja vprašanje, zakaj je naročnik tokrat zaostril zahtevo in zožil konkurenco. Tovrstna sprememba ustvarja dvom v spoštovanje načela enakopravnosti ter postavlja indic, da gre za prirejanje razpisnih pogojev z namenom izbire določenega ponudnika. Z izpodbijanim pogojem, zaključuje vlagatelj, je naročnik kršil temeljna načela ter znatno okrnil (oziroma celo onemogočil) konkurenco. 

Naročnik je z dokumentom št. 430-4/2017/9, z dne 26.06.2017, zahtevek za revizijo zavrnil in (posledično) zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Zavrača vlagateljeve navedbe