Danes je 28.9.2023

Input:

018-117/2017 Alpetour, potovalna agencija, d.o.o.

17.8.2017, Vir: DKOMČas branja: 39 minut

Odločitev številka: 018-117/2017-5, z dne 1.8.2017, navajamo v celoti:

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in Boruta Smrdela kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za »nakup avtobusov z nizkimi emisijami« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Autocommerce, d. o. o., Baragova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika in pooblaščenega naročnika Alpetour, Potovalna agencija, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 8, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), 1. 8. 2017

ODLOČILA

  1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji naročila za sklopa 1 in 2, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. MG/2017-03-3 z dne 6. 6. 2017.
  2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 25.000 eurov v 15 dneh po vročitvi tega sklepa.

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je v postopku oddaje naročila (objava 14. 4. 2017 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN003371/2017-E01, in 15. 4. 2017 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2017/S 075-145833) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. MG/2017-03-3 z dne 6. 6. 2017 ponudnika obvestil, da je za sklopa 1 in 2 izbral ponudbo ponudnika Dualis, d. o. o., Cesta k Tamu 24, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 16. 6. 2017 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, podredno pa ugotovitev drugačnega točkovanja ponudb, v vsakem primeru pa je zahteval tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da je naročnik kršil temeljna načela in 89. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3), saj je ocenjeval ponudbo izbranega ponudnika za sklopa 1 in 2, čeprav ni bila dopustna glede moči klimatske naprave, načina hlajenja retarderja in števila sedišč, sicer pa bi moral naročnik vlagateljevo ponudbo dodatno točkovati, izbrani ponudnik pa na testiranje ni pripeljal ponujenega avtobusa, ampak avtobus z manjšim številom sedežev.

Izbrani ponudnik je z vlogo z dne 20. 6. 2017 zavrnil vlagateljeve očitke iz zahtevka za revizijo in predlagal, da se ga zavrne. 

Naročnik je z dokumentom »Odločitev o prejetem zahtevku za revizijo v postopku oddaje javnega naročila« št. MG/2017-03-4 z dne 22. 6. 2017 zahtevek za revizijo in vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da je vlagatelja in izbranega ponudnika obravnaval enakopravno, njegovo ravnanje pa je tudi transparentno, pri čemer tako vlagateljeva ponudba kot ponudba izbranega ponudnika izpolnjujeta zahteve iz tehničnih specifikacij in na podlagi meril je lahko izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. MG/2017-03-5 z dne 22. 6. 2017 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Državna revizijska komisija do sprejema odločitve o zahtevku za revizijo od vlagatelja ni prejela opredelitve do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo (do dokumenta »Odločitev o prejetem zahtevku za revizijo v postopku oddaje javnega naročila« št. MG/2017-03-4 z dne 22. 6. 2017). Državna revizijska komisija je o taki vlogi poizvedovala tudi pri naročniku (poziv št. 018-117/2017-3 z dne 10. 7. 2017), ki ji je v elektronskem sporočilu z dne 11. 7. 2017 navedel, da je ni prejel.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik je za naročilo blaga (točka II.1.3 objav; 4. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3), ki ga je razdelil na tri sklope (točka II.1.6 objav in drugi odstavek 2. točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) in ga oddaja po odprtem postopku (točka IV.1.1 objav in 1. točka dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. MG/2017-03-3 z dne 6. 6. 2017 ponudnika obvestil, da je za sklopa 1 in 2 izbral ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je v tem dokumentu navedel podatke, ki jih je upošteval pri ocenjevanju ponudb, in prikazal, kako je ocenil ponudbi, navedel pa je tudi, kako je pregledal ponudbo izbranega ponudnika. Vlagatelj je zoper naročnikovo ravnanje v zvezi s pregledom in ocenjevanjem ponudbe izbranega ponudnika vložil zahtevek za revizijo in naročniku očital, da bi moral ponudbo izbranega ponudnika obravnavati, da ni dopustna in je zato ne bi smel izbrati, čemur je naročnik nasprotoval.

Naročnik je v drugem odstavku 2. točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila navedel, da je predmet naročila 30 avtobusov v treh sklopih, »ponudnik« pa »mora ponuditi avtobuse, ki v celoti ustrezajo tehnični specifikaciji in opisu predmeta javnega naročila ter ostalim zahtevam naročnika, navedenim v razpisni dokumentaciji« (druga poved iz tretjega odstavka 2. točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila). 

Naročnik je v drugi alinei petega odstavka 2. točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila navedel, da »ponudnik mora v zvezi s predmetom naročila ponuditi že obstoječi tip vozila in v času ocenjevanja ponudb omogočiti naročniku testno vožnjo za avtobuse iz sklopa 1 – regionalni 12 m (rezultati ocenjevanja in porabe goriva iz testne vožnje avtobusa iz sklopa 1 bodo upoštevani tudi v okviru merila za izbor ponudb za sklop 2 – regionalni 13 m)«. 

Naročnik je v točkah 4.12 (za sklop 1) in 4.13 (za sklop 2) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pripravil obrazca, ki vsak vsebuje tabelo, v katero je navedel »Tehnične zahteve« (drugi stolpec), ponudniki pa so morali izpolniti tretji stolpec (»Ponudba«) tako, da s so v posamezne razdelke morali »vpisati točne dimenzije oziroma podatke glede zahtevanih standardov (in proizvajalca, kjer je zahtevan) oz. potrditev zahteve z "da"«, ta obrazca pa tudi potrditi (podpis in žig). S potrditvijo obrazcev iz točk 4.12 in 4.13 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so se ponudniki seznanili tudi z zahtevo, ki jo je naročnik navedel za tabelama v teh obrazcih: »Ponudnik izpolnjevanje omenjenih zahtev dokaže s priloženo tehnično dokumentacijo proizvajalca oz. potrdilom o homologaciji oz. drugim ustreznim dokazilom, iz katerega izhaja, da ponujeni avtobus izpolnjuje zahteve. Dodatne zahteve naročnika glede tehničnih pogojev bodo predmet pogajanj.«

Naročnik je v točki 3.1.8. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila določil, kako bo testiral avtobuse in jih ocenjeval, pri čemer »vozilo namenjeno ocenjevanju in testiranju mora biti enake dolžine, primerljive teže, imeti enak motor (ista koda, tip, oznaka motorja) kot ponujeno vozilo« (druga poved iz prvega odstavka točke 3.1.8 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), »ponudniki« pa »morajo naročniku omogočiti ogled testnega avtobusa v namen ocenjevanje merila potniškega udobja, enostavnega vzdrževanja in vozniške izkušnje« (drugi odstavek točke 3.18 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila). 

Naročnik je za sklopa 1 in 2 določil, da sta prilogi št. 2 (točka 4.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) in 3 (točka 4.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) obvezni del ponudbe (drugi in tretji razdelek tabele pod točko 3.2.1. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), predstavljata pa obrazca izjav, v katera so ponudniki v tabeli vpisali nekatere podatke o ponujenih vozilih, štirje razdelki tabel (»Potniško udobje«, »Enostavno vzdrževanje«, »Vozniška izkušnja« in »Testna poraba goriva«) pa so bili namenjeni temu, da »podatek vpiše naročnik na podlagi ocenjevanja in testne vožnje in je identičen v sklopu 1 in sklopu 2«. 

Naročnik je v točki 3.3. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila navedel merila, pri čemer jih je za sklopa 1 in 2 določil po 12. Vlagatelj je sicer »podredno« navedel, da merila za sklopa 1 in 2 iz točk 9 (»Potniško udobje (isti test za sklop 1 in sklop 2)«), 10 (»Enostavno vzdrževanje (isti test za sklop 1 in sklop 2)«) in 11 (»Vozniška izkušnja (isti test za sklop 1 in sklop 2)«) »niso bila točno vnaprej definirana«, vendar je treba upoštevati, da vlagatelj s tako navedbo zlasti oporeka pripravi merila, kar pa bi lahko uspešno uveljavljal le pred potekom roka za predložitev ponudb (prvi in četrti odstavek 25. člena ZPVPJN) ob izpolnjeni zahtevi za opozorilo o kršitvi prek portala javnih naročil (peti odstavek 5. člena ZPVPJN). Kolikor pa je treba to vlagateljevo navedbo razumeti tudi kot uveljavljanje kršitve pri uporabi meril, saj naročnik uporabi merila šele po poteku roka za predložitev ponudb (prvi odstavek 89. člena ZJN-3), je Državna revizijska komisija ni posebej obravnavala, ker je zahtevku za revizijo ugodila že iz drugih razlogov. 

Naročnik je v zvezi z lastnostmi avtobusov dal tudi dodatne informacije na portalu javnih naročil. Naročnik je tako med drugim

  • na vprašanje:

»[…] Pri tehničnih zahtevah za sklop 1 in 2 je zahtevan razred vozila 2 in 3. Avtobusi ne morejo biti v obeh razredih 2 in 3. Glede na vaše zahteve predvidevamo, da želite avtobuse razreda 2. Ali lahko ponudimo avtobuse samo razreda 2?«
11. 5. 2017 ob 7.30 odgovoril:
»Ponudniki lahko v sklopu 1 in v sklopu 2 ponudijo avtobuse razreda 2.«,

  • na vprašanje:

»Izračun kapacitete vozila (število stojišč?) Ali lahko ponudnik upošteva samo tehnične karakteristike (nosilnost osi) ali mora hkrati upoštevati tudi zakonske omejitve v Sloveniji npr. obremenitev pogonske osi 11.5 t?«
11. 5. 2017 ob 7.37 odgovoril:
»Naročnika zanima kapaciteta vozila glede števila prepeljanih potnikov (sedeži in stojišča) pri upoštevanju vseh zakonskih omejitev in predpisov.«,

  • na vprašanje:

»Sklop 2 - iz razpisa sledi, da si naročnik želi čim večjo kapaciteto. Ali lahko ponudimo avtobus brez sovoznikovega sedeža, vendar bosta v tem primeru nameščena dva potniška sedeža več, kot v primeru, da le ta nameščen.«
11. 5. 2017 ob 7.37 odgovoril:
»Da, ponudniki pri avtobusih iz sklopa 2 lahko ponudijo avtobus z dvema potniškimi sedeži namesto sovozniškega sedeža, ki bosta upoštevana pri skupni kapaciteti.«,
s čimer so ti odgovori postali del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (tretja poved iz prvega odstavka 67. člena ZJN-3).

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil izpolnjeni in potrjeni (podpis in žig) prilogi št. 2 (točka 4.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) in 3 (točka 4.3. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), v kateri je vpisal posamezne podatke o ponujenih avtobusih, med drugim znamko in tip. Izbrani ponudnik je predložil tudi potrjena (podpis in žig) in izpolnjena obrazca iz točk 4.12 in 4.13 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, predložil pa je tudi slikovno gradivo, tehnične podatke in fotokopiji potrdil o skladnosti za posamično odobreno vozilo z dne 19. 1. 2017, na katerih je ročno zapisana beseda »VZOREC«.

Kot je razvidno iz dokumenta »Zapisnik o ocenjevanju in testiranju avtobusov JN 2017/03« z dne 23. 5. 2017, čemur vlagatelj ni oporekal, je tudi izbrani ponudnik na testiranje pripeljal avtobus znamke, ki jo je navedel v prilogah št. 2 in 3 (točki 4.2 in 4.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) ter obrazcih iz točk 4.12 in 4.13 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Čeprav je vlagatelj kot »podredno« navedel, da je izbrani ponudnik na to testiranje pripeljal »avtobus, ki ni bil enak ponujenemu – manjše št sedežev 53 + 1 + 1 ponuja 55 + 1 + 1 (glej prej navedeno kršitev)«, to navedbo pa bi bilo morda treba razumeti tudi kot očitek o napakah testiranja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da neodvisno od morebitne potrditve različnosti opreme avtobusa, ki ga je izbrani ponudnik pripeljal na testiranje, od tistega, ki ga je ponudil, to ni ključno po drugi povedi iz prvega odstavka točke 3.1.8. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, saj je naročnik zahteval enakost avtobusov le pri dolžini in motorju, nadaljnjo in še edino/zadnjo zahtevo pa je določil za težo. Za slednjo zahtevo je naročnik določil, da zadošča (že) njena primerljivost, ne pa enakost.

Vlagatelj je najprej navedel, da je naročnik kršil ZJN-3, ko je dovolil, da izbrani ponudnik spremeni ponudbo v delu, ki se nanaša na moč klimatske naprave, saj navedba podatka 40 kW v prilogah št. 2 in 3 (točki 4.2 in 4.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) ne pomeni računske napake, temveč notranjo nekonsistentnost ponudbe. Vlagatelj je še navedel, da bi moral naročnik izločiti ponudbo izbranega ponudnika za sklopa 1 in 2, kot to izhaja iz sklepa Državne revizijske komisije št. 018-074/2015.

Naročnik je v obrazcu iz točke 4.12 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila določil:

  • druga alinea 12. točke: postavka »Klima naprava za potniški prostor z integriranim gretjem« (prvi stolpec) z vrednostjo »vsaj 25 kW hlajenje in vsaj 30 kW gretje« (drugi stolpec, »Tehnične zahteve«),
  • tretja alinea 12. točke: postavka »Klimatizacija za vozniški prostor« z vrednostjo »vsaj 5 kW« (drugi stolpec, »Tehnične zahteve«),

v obrazcu iz točke 4.13 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pa:

  • druga alinea 12. točke: postavka »Klima naprava za potniški prostor z integriranim gretjem« (prvi stolpec) z vrednostjo »vsaj 25 kW hlajenje in vsaj 30 kW gretje« (drugi stolpec, »Tehnične zahteve«),
  • tretja alinea 12. točke: postavka »Klimatizacija za vozniški prostor« z vrednostjo »vsaj 7 kW« (drugi stolpec, »Tehnične zahteve«).

Ponudniki so lastnosti ponujenega