Danes je 22.7.2024

Input:

018-087/2017 Luka Koper d.d.

5.6.2017, Vir: DKOMČas branja: 34 minut

Odločitev številka: 018-087/2017-4, z dne 1.6.2017, navajamo v celoti:

"SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje naročila »SANACIJA BETONSKEGA ROBA 3., 4. IN 5. VEZA S SANACIJO KINETE IN OBNOVO HIDRANTNEGA SISTEMA NA OBALI OD 2. DO 5. VEZA« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ADRIAING, d. o. o., Koper, Ankaranska cesta 7, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika LUKA KOPER, d. d., Vojkovo nabrežje 38, Koper (v nadaljevanju: naročnik), dne 1. 6. 2017

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 7. 4. 2017, se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, z dne 28. 3. 2017.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti strošek pravnega varstva v znesku 23.886,58 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je dne 29. 11. 2016 sprejel sklep o odobritvi začetka postopka oddaje javnega naročila »št. 148/2016 "JN - Sanacija betonskega roba 3., 4. in 5. veza s sanacijo kinete in obnovo hidrantnega sistema na obali od 2. do 5. veza" po odprtem postopku« (v nadaljevanju: naročilo), obvestilo o naročilu za oddajo tega naročila pa je bilo dne 22. 12. 2016 (s številko objave JN007966/2016-B01) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 28. 3. 2017 sprejel »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA« (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se predmetno naročilo odda ponudniku »MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.«, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je bila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN007966/2016-ODL01) objavljena dne 28. 3. 2017, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Vlagatelj je dne 7. 4. 2017 na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo, z dne 7. 4. 2017, skupaj s prilogo (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v katerem predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in v celoti razveljavi odločitev o oddaji naročila. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, saj je ta v njej »oddal napačen popis del (!), ki ni skladen s tistim, ki je bil s strani naročnika zadnji javno objavljen«. Vlagatelj tudi opozarja, da »je naročnikov poziv na dopolnitev ponudbe nezakonit«, ter meni, da »izbrani ponudnik ni ponudil predmeta javnega naročila v celoti skladno z zadnjo verzijo popisa del«, pri tem pa še posebej izpostavlja postavke 3.4.3, 4.41 in 4.42 popisa del. V nadaljevanju vlagatelj še zatrjuje, da naročnik odločitve o oddaji naročila ni ustrezno utemeljil, ker ponudnikom ni posredoval ustreznih razlogov, saj glede »dopisa z dne 13.2.2017 omenja zgolj, da je izbranega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe glede izpolnjevanja referenc«.

Izbrani ponudnik je kopijo vlagateljevega zahtevka za revizijo (primerjaj prvi odstavek 27. člena ZPVPJN) prejel dne 14. 4. 2017, dne 20. 4. 2017 pa je naročnik prejel njegovo »Obvestilo z dne 13.4.2017«, dn. št. 454/2017, z dne 20. 4. 2017 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V omenjeni vlogi se izbrani ponudnik izjasnjuje o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, jim nasprotuje, v posledici pa meni, da je »ravnal prav, ko je oddal ponudbo na objavljenih popravljenih popisih. Z oddajo ponudbe pa je zajel tudi vse zahteve naročnika, ki so bile objavljene na portalu javnih naročil«.

Naročnik je dne 5. 5. 2017 sprejel »ODLOČITEV O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO«, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, obenem pa odločil tudi, da vlagatelj ni upravičen do povrnitve stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik nasprotuje zatrjevanjem vlagatelja v zahtevku za revizijo, zatrjuje, da je »[s] tem, ko je izbrani ponudnik s popravljenim popisom del z dne 17.1.2017« […] »podal svojo ponudbo,« […] »lahko brez težav ugotovil ponudnikovo pravo voljo v zvezi s predmetom ponudbe, tj. brez težav je lahko ugotovil, da ponudnik ponuja vse zahtevane postavke in da ponuja predmet javnega naročila v celoti«. Naročnik meni, da izbrani ponudnik s tem, ko je »priložil izpolnjeno zadnjo verzijo popisa del«, […] »ni ponudil nič manj, nič drugače ampak enake izdelke po postavkah za isto ceno«, obenem pa dodaja, da »je izpolnjen obrazec čistopisa popisa del potrebno šteti zgolj kot potrditev podane ponudbe izbranega ponudnika, skladno z vsemi zahtevami naročnika, vključno z objavljenimi dodatnimi pojasnili«. Naročnik v nadaljevanju zavrača očitek vlagatelja, da odločitve o oddaji naročila ni ustrezno utemeljil, zatrjuje, da je v zvezi s ponudbo vlagatelja »[p]ri preverjanju referenc« […] »ugotovil, da kljub dopolnitvi, reference vlagatelja niso ustrezne, in sicer glede sanacije betona«, v zvezi s tem pa zaključuje, da »vlagatelj, v kolikor bi se naročnik v odločitvi opredelil do ostalih ponudb ponudnikov, ne bi bil aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN«.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 8. 5. 2017, naročnik pa je z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 11. 5. 2017, tej odstopil dokumentacijo o oddaji naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega naročila.

Državna revizijska komisija je dne 15. 5. 2017 prejela vlagateljevo »OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA«, z dne 11. 5. 2017 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), v kateri se vlagatelj opredeljuje do naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, ji nasprotuje, pri »navedbah iz zahtevka za revizijo pa v celoti vztraja in naproša, naj o« zahtevku za revizijo »odloči Državna revizijska komisija«. Vlagatelj ob tem opozarja tudi, da »je naročnik v sklepu, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, nenadoma celo zapisal, da reference vlagatelja niso ustrezne«.

Po proučitvi vse odstopljene dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje tega naročila in predrevizijski postopek, po proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v tem postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je v postopku oddaje tega naročila naročnik prejel sedem ponudb (tudi ponudbi vlagatelja in izbranega ponudnika). Po razvrstitvi ponudb, upoštevaje najnižjo ponudbeno ceno kot merilo za oddajo naročila (točka 3.2 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, v povezavi s točko II.2.5 obvestila o naročilu), je bila ponudba vlagatelja uvrščena na drugo mesto, takoj za ponudbo izbranega ponudnika.

V navezavi na zatrjevanje naročnika, da je v zvezi s ponudbo vlagatelja »[p]ri preverjanju referenc« […] »ugotovil, da kljub dopolnitvi, reference vlagatelja niso ustrezne, in sicer glede sanacije betona« (tretji odstavek na strani 5 odločitve o zahtevku za revizijo), pa Državna revizijska komisija pripominja, da navedeno zatrjevanje naročnika iz (obrazložitve) odločitve o oddaji naročila ne izhaja. Državna revizijska komisija je v več svojih dosedanjih odločitvah zapisala, da mora naročnik vse morebitne razloge za nedopustnost ponudbe navesti že v odločitvi o oddaji naročila. Učinkovito pravno varstvo (9. člen ZPVPJN) postopkov oddaje javnih naročil je namreč lahko zagotovljeno le, če ima ponudnik možnost v predrevizijskem postopku izpodbijati vse naročnikove ugotovitve, ki se nanašajo na vprašanje dopustnosti njegove ponudbe. Ker vlagatelj v postopku pravnega varstva po tem, ko naročnik odloči o njegovem zahtevku za revizijo, (praviloma) ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku (peti odstavek 29. člena ZPVPJN), tudi naročnik v sklepu, s katerim odloči o zahtevku za revizijo, ne sme navajati razlogov za nedopustnost vlagateljeve ponudbe, ki jih ni navedel že v odločitvi o oddaji naročila. S tem bi bilo namreč vlagatelju onemogočeno uveljavljanje učinkovitega pravnega varstva. Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija izpostavljenih zatrjevanj naročnika, kot izhajajo iz tretjega odstavka na strani 5 odločitve o zahtevku za revizijo, pri odločanju o zahtevku za revizijo ni upoštevala. Glede na navedeno tudi ni pravno relevantno zatrjevanje naročnika, po katerem »vlagatelj, v kolikor bi se naročnik v odločitvi opredelil do ostalih ponudb ponudnikov, ne bi bil aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN« (tretji odstavek na strani 5 odločitve o zahtevku za revizijo).

Upoštevaje izpostavljeni uvodni ugotovitvi je Državna revizijska komisija po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, tega sprejela v vsebinsko obravnavo (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, saj je ta v njej »oddal napačen popis del (!), ki ni skladen s tistim, ki je bil s strani naročnika zadnji javno objavljen« (prvi odstavek na strani 3). Vlagatelj tudi opozarja, da »je naročnikov poziv na dopolnitev ponudbe nezakonit«, ter meni, da »izbrani ponudnik ni ponudil predmeta javnega naročila v celoti skladno z zadnjo verzijo popisa del« (oboje tretji odstavek na strani 4), pri tem pa še posebej izpostavlja postavke 3.4.3, 4.41 in 4.42 popisa del (četrti odstavek na strani 4).

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki 1.3. Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe zapisal, da dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila sestavlja tudi popis del, njej sestavni del pa so vse »spremembe, dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila«. V drugem odstavku točke 2.2 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe je nadalje določeno, da so pojasnila in spremembe »sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe«, v petem odstavku točke 2.6 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe pa je naročnik določil, da popisi del vsebujejo opise in količine posameznih popisnih postavk, katerih ni dovoljeno spreminjati. Kot izhaja iz prvega odstavka točke 2.9 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, se pri pregledu ponudb preveri in presoja le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane, ponudbeno dokumentacijo pa sestavljajo (med drugim) izpolnjen in podpisan »obrazec Ponudba s priloženim ponudbenim predračunom (izpolnjen popis del) v tekstualni in elektronski obliki ter terminskim in finančnim planom«. Sestavni del ponudbe »je tudi zgoščenka (CD) z elektronsko kopijo (original in skenirano) vseh ponudbenih listin v "PDF" zapisu, ponudbeni predračun pa se predloži tudi v XLS datoteki« (oboje zajeto v poglavju »II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA« Navodil za pripravo ponudbe).

Glede specifikacije naročila in predračuna je naročnik v točki 4.4 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe določil, da mora biti v ponudbi »predložena naročnikova specifikacija naročila (opis naročila, tehnične specifikacije, tehnični pogoji, izpolnjen popis del s količinami, ...) iz katere sta razvidna vsebina in obseg naročila. Upoštevane morajo biti vse zahteve iz specifikacije naročila. Specifikacije naročila ponudnik ne sme spreminjati. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene v popisu del)«. V ponudbi je bilo potrebno predložiti popis del »v elektronski obliki (na CD) in enak izpisan na papirju. V primeru neskladja med elektronsko in papirno verzijo šteje slednja«.

Kot izhaja iz objave na Portalu javnih naročil z »Datum[om] objave: 17.01.2017 07:43«, je popravek razpisne dokumentacije, vezan na »poglavje 4.4.«