Danes je 19.6.2024

Input:

018-085/2017 RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

20.6.2017, Vir: DKOMČas branja: 20 minut

Odločitev številka: 018-085/2017-8, z dne 13.6.2017, navajamo v celoti:

"SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na arheoloških območjih Dekani –Purgarce – Buševca, Osp - Špina na trasi II. tira železniške proge Divača – Koper«, ter na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Univerza v Ljubljana, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 6. 2017

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila »Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na arheoloških območjih Dekani –Purgarce – Buševca, Osp - Špina na trasi II. tira železniške proge Divača – Koper«, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-109/2016/15 z dne 3. 4. 2017.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 21.920,56 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. 

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je dne 18. 8. 2016 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na arheoloških območjih Dekani –Purgarce – Buševca, Osp - Špina na trasi II. tira železniške proge Divača – Koper« po odprtem postopku. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 21. 12. 2016, pod št. objave JN007941/2016-B01, ter dne 22. 12. 2016, pod št. objave 2016/S 247-451531, tudi v Uradnem listu Evropske unije. Dne 5. 1. 2017 ter dne 27. 1. 2017 sta bila na Portalu javnih naročil objavljena popravka obvestila, dne 6. 1. 2017 ter dne 28. 1. 2017 pa sta bila popravka obvestila objavljena tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Dne 3. 4. 2017 je naročnik izdal dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-109/2016/15, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 3. 4. 2017 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da je za izvedbo predmetnega javnega naročila izbral skupino ponudnikov (konzorcij) Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, Ljubljana, ter Univerza na Primorskem, Titov trg 4, Koper (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Nadalje iz dokumenta izhaja, da je naročnik prejel dve pravočasni ponudbi, ki ju je najprej razvrstil glede na postavljeno merilo, nato pa prvouvrščeno ponudbo izbranega ponudnika preveril z vidika dopustnosti. 

Po opravljenem vpogledu je vlagatelj pravočasno, dne 13. 4. 2017, zoper odločitev o oddaji naročila vložil zahtevek za revizijo. Predlaga razveljavitev predmetne odločitve ter povrnitev stroškov pravnega varstva. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnikova odločitev o oddaji naročila nezakonita, ker izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahtevanega referenčnega pogoja, zato bi moral njegovo ponudbo naročnik zavrniti kot nedopustno. Po vlagateljevem mnenju sta neustrezni dve referenci partnerja izbranega ponudnika, Univerza na Primorskem, Titov trg 4, Koper (v nadaljevanju: partner izbranega ponudnika), ker obe referenčni pogodbi izhajata iz enega posla oz. projekta, katerega podlaga je bila ena pogodba ter ker se obe referenci nanašata le na eno kulturnovarstveno soglasje. Zato bi moral naročnik šteti, da je partner izbranega ponudnika predložil zgolj eno referenco oz. je izvedel zgolj en posel in ne dveh. Nadalje sta navedeni referenci neustrezni tudi iz razloga, ker ne vsebujeta poizkopavalne obdelave gradiva, kar izhaja tudi iz predloženih poročil ter ker ni bilo izdano končno poročilo za poizkopavalno obdelavo gradiva, kar pomeni, da ta dela še niso bila zaključena. Vlagatelj v nadaljevanju zatrjuje še, da je neustreznih vseh pet referenc podizvajalca izbranega ponudnika Er-Tac, d.o.o., Mala vas pri Grosupljem 43, Grosuplje (v nadaljevanju: podizvajalec izbranega ponudnika), za arheološka strojna dela. Za vsako posamezno referenco vlagatelj navaja razlog za neustreznost, in sicer v zvezi z eno referenco, da referenčno delo še ni bilo zaključno, v zvezi z dvema referencama da, upoštevaje delež prevzetih del podizvajalca izbranega ponudnika v ponudbi, ne dosegata vrednostnega elementa, v zvezi s preostalima referencama pa, da se ne nanašata na strojni izkop v okviru arheoloških raziskav, temveč na strojni izkop za izvedbo zemeljskih del, kabelske kanalizacije ter kabliranje, kar pa ni predmet zadevnega javnega naročila. 

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 24. 4. 2017 izjasnil o zahtevku za revizijo. V zvezi z dvema (za vlagatelja spornima) referencama partnerja pojasnjuje, da so bila dela opravljena na podlagi dveh ločenih pogodb ter zaključena z dvema ločenima poročiloma leta 2008, zato zgolj zaradi ene pogodbe referenčnega naročnika, kot glavnega izvajalca, ki je bila med drugim osnova za referenčni pogodbi partnerja, oz. zgolj zaradi enega kulturnovarstvenega soglasja ni mogoče šteti, da je šlo le za eno pogodbo in en projekt oz. posel. Pojasnjuje še, da v času referenčnega dela poizkopavalna obdelava še ni bila nedeljivi del arheološke raziskave, zato sta bili naknadno sklenjeni dve pogodbi za omenjena dela, in sicer pogodba št. 10-159/2009 za poizkopavalna dela na arhivu najdišča Murska Sobota oskrbni center jug (v nadaljevanju: MS jug) in pogodba št. 10-158/2009 za poizkopavalna dela na arhivu najdišča Murska Sobota oskrbni center sever (v nadaljevanju: MS sever). Dela po navedenih pogodbah so bila zaključena v letu 2013. Zato izbrani ponudnik zavrača vse očitke vlagatelja o neustreznosti referenc partnerja. V nadaljevanju pojasnjuje, da po njegovem mnenju vseh pet referenc podizvajalca ustreza zahtevanemu referenčnemu pogoju. Zaključuje, da njegova ponudba izpolnjuje vse zahteve naročnika in je zato dopustna.

Naročnik je s sklepom, št. 43001-109/2016/22 z dne 9. 5. 2017 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega ter zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Uvodoma oporeka vlagateljevi aktivni legitimaciji. Kljub nepriznavanju aktivne legitimacije vlagatelju je naročnik vloženi zahtevek za revizijo meritorno obravnaval. Pojasnjuje, da pri referenčnem pogoju enovitosti posla ni vezal na kulturnovarstveno soglasje, zato je, ob upoštevanju dveh samostojnih pogodb, na podlagi katerih so bila izvedena referenčna dela na ločenih lokacijah (območje najdišča MS jug in MS sever), z različno pogodbeno vrednostjo in različnima rokoma za dokončanje referenčnih del ter upoštevaje izdajo dveh ločenih poročil, potrebno šteti, da je partner izbranega ponudnika izvedel dva posla oz. projekta. Enak zaključek naročnik poda tudi v zvezi z navedbami vlagatelja o eni osnovni pogodbi ter poudarja, da ni