Danes je 22.7.2024

Input:

018-083/2017 RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

2.6.2017, Vir: DKOMČas branja: 24 minut

Odločitev številka: 018-083/2017-4, z dne 26.5.2017, navajamo v celoti:

"SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata, Nine Velkavrh kot članice senata in mag. Mateje Škabar kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »D-018/17; Rekonstrukcija mostu čez Kokro (Celarjev most) (KR0138) na R1-210/1106 v km 7,210«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Saning International, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26. 5. 2017

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta št. 43001-352/2016/14 (410) z dne 27. 3. 2017.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 6.123,76 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti, dne 2. 2. 2017 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN000759/2017-W01. Dne 28. 3. 2017 je naročnik na portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 43001-352/2016/14 (410) z dne 27. 3. 2017), iz katere je razvidno, da je predmetno javno naročilo dodelil ponudniku UB Projekt, d. o. o., Kaplja vas 47, Prebold (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). 

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 4. 4. 2017, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna in da bi jo moral naročnik izločiti iz postopka. V zahtevku vlagatelj navaja naslednje pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika:

1. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora ponudnik predložiti podpisano bianko menico ter menično izjavo, na obeh listinah pa je bilo treba poleg podpisa navesti tudi naziv izdajatelja (ponudnika) ter ime, priimek in funkcijo podpisnika. Izbrani ponudnik je predložil bianko menico, na kateri poleg podpisa ni bil naveden naziv izdajatelja niti ime, priimek in funkcija podpisnika. Namesto, da bi naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločil, ga je pozval k dopolnitvi, česar po mnenju vlagatelja ne bi smel storiti, saj ponudbe ni dopustno dopolnjevati v delu, ki se nanaša na finančna zavarovanja za resnost ponudbe. Ob tem vlagatelj opozarja tudi, da je naročnik izbranemu ponudniku skupaj s pozivom za dopolnitev ponudbe vrnil tudi menico, kar pomeni, da je bil naročnik izpostavljen volji ponudnika glede tega, ali bo ponudbo dopolnil ali ne. 
2. Naročnik je zahteval, da ponudniki izkažejo usposobljenost za izgradnjo ali rekonstrukcijo premostitvenega, armirano betonskega in monolitnega objekta v celoti. Pri mostu čez Bistrico v Muti gre za kamniti most in ne za armirano betonski most, prav tako ne gre za rekonstrukcijo armirano betonskega mostu, temveč zgolj za njegovo delno sanacijo. Most je torej kamnit, konstrukcija pa je klasična ločna s tremi kamnitimi loki in je izbrani ponudnik na tem mostu obnovil le rege med kamni. Naročnik izbranemu ponudniku zato ne bi smel priznati te reference, navaja vlagatelj, in opozarja, da noben od partnerjev v ponudbi izbranega ponudnika nima izkušenj pri novogradnji ali rekonstrukciji cestnega armiranobetonskega monolitnega premostitvenega objekta za javni cestni promet svetle razpetine med krajnimi oporniki nad 15 m in v vrednosti vsaj 200.000 EUR brez DDV, kar je bil pogoj naročnika. Vlagatelj navaja razlike med rekonstrukcijo in sanacijo ter, da izbrani ponudnik za sanacijo mostu čez Bistrico v Muti ni pridobil gradbenega dovoljenja, zato ni šlo za rekonstrukcijo, ampak samo za sanacijo. Poleg tega izbrani ponudnik uveljavlja le drugi del sanacije, ki je bil izveden v letu 2013 in 2014, medtem ko je bil prvi del sanacije izveden v letu 2012. Predmet referenčnega dela vsebuje tudi dela, ki niso povezana z referenčnim pogojem, saj se nanašajo tudi na javno razsvetljavo, kar pomeni, da bi ta del morali odšteti od končnega obračuna, v tem primeru pa referenca ne bi izpolnjevala vrednostnega kriterija. 
3. Referenca izbranega ponudnika je neustrezna, ker jo je predložil subjekt, ki pri izvedbi naročila sploh ne bo izvajal istovrstnih del, in bo tudi sicer izvedel le manjši del naročila. Referenco je namreč predložil partner Remont, d. d., ki bo izvajal le most voziščne konstrukcije in cesto, več kot tri četrtine posla pa bo izvajal partner UB projekt, d. o. o., ki ni predložil nikakršne reference.
4. V projektantskem popisu del s količinami, ki ga je predložil izbrani ponudnik, je prišlo do napake, saj je napačno sešteta skupna vrednost vseh postavk od 17 0001 do 17 1015. Ta napaka, četudi bi bila računska, ni bila nikdar odpravljena. Tudi na obrazcu ponudbe je izbrani ponudnik storil napako, ki ni bila odpravljena, saj je vpisal predračunsko vrednost brez DDV v višini 202.067,29 EUR in znesek DDV v višini 44.454,80 EUR, ta dva zneska pa je nato napačno seštel, saj je pravilna vsota 246.522,09 EUR, ne pa 246.522,10 EUR.
5. V izbrani ponudbi je partner Remont, d. d., zapisal, da prevzema most voziščne konstrukcije in cesto, vendar pa ni zapisal, da bi bil registriran za izvedbo teh del. Vodilni partner UB projekt, d. o. o., naj bi bil registriran za gradnjo cest, kar naj bi s ponudbo prevzel, čeprav iz obrazca »Podatki o gospodarskem subjektu« za UB projekt, d. o. o., sploh ne izhaja, da prevzema izvedbo ceste oz. voziščne konstrukcije, saj ta dela prevzema partner Remont, d. d.

Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. 

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 14. 4. 2017 opredelil do revizijskih navedb vlagatelja. Izbrani ponudnik odgovarja na posamezne vlagateljeve očitke o nedopustnosti njegove ponudbe in jih označuje za neutemeljene, zaradi česar predlaga zavrnitev zahtevka za revizijo, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je s sklepom z dne 28. 4. 2017 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi odločitve naročnik odgovarja na posamezne očitke vlagatelja:

1. Naročnik je izbranega ponudnika pozval, naj dopolni menico, in sicer naj v skladu z določili razpisne dokumentacije navede ime, priimek in funkcijo podpisnika, kot je bilo razvidno že iz menične izjave. Iz priloge poziva je razvidno, da je bila vrnjena fotokopija menične izjave, izbrani ponudnik pa je ravnal v skladu s pozivom in je menico v tem delu ustrezno dopolnil. Tako je bila odpravljena le formalna neskladnost z navodili, kar ni vplivalo na vsebino in veljavnost menice kot finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. Po mnenju naročnika je tudi finančna zavarovanja za resnost ponudbe dopustno dopolnjevati, saj obstajajo tudi napake, ki ne pomenijo, da menica ob oddaji ni unovčljiva. V tem primeru je bila pomanjkljivost nebistvena in bi naročnik menico lahko kadarkoli unovčil, saj je bila za te potrebe ustrezno izpolnjena. Glede vrnitve menice naročnik navaja, da gre za ravnanje naročnika, ne pa nedopustnost ponudbe, ponudnik pa ne sme trpeti negativnih posledic v primeru, če bi se ugotovilo, da naročnik njegove ponudbe ni ustrezno hranil.
2. Izbrani ponudnik je predložil referenco, katere investitor je bil naročnik sam in jo je zato lahko preveril na podlagi lastnega poznavanja dejstev. Naročnik navaja, da je bil na prvotnem razpisu za izvedbo rekonstrukcije mostu v letu 2010 izbran ponudnik CMC Celje, nad katerim je bil začet stečajni postopek, zato je bila tedaj izvedena le sanacija kamnitega dela. Vsa dela, ki so bila predmet novega razpisa, demontaža ograje, odstranitev vozišča, izravnava in