Danes je 21.9.2023

Input:

018-076/2017 Onkološki inštitut Ljubljana

7.6.2017, Vir: DKOMČas branja: 15 minut

Odločitev številka: 018-076/2017-6, z dne 18.5.2017, navajamo v celoti:

"SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup mamografskega aparata s tomosintezo skupaj z vzdrževanjem«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Braintec, d. o. o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Klara Kunovar, Šmartinska cesta 53, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18. 5. 2017

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta št. JN-0003/2017-B-POG z dne 24. 3. 2017.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 7.406,65 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 24. 1. 2017 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN000471/2017-B01, dne 25. 1. 2017 pa še v Uradnem listu Evropske unije, in sicer pod številko objave 2017/S 017-027225. Dne 28. 3. 2017 je naročnik na portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. JN-0003/2017-B-POG z dne 24. 3. 2017), iz katere je razvidno, da je predmetno javno naročilo dodelil ponudniku Siemens Healthcare, d. o. o., Letališka cesta 29c, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). 

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 6. 4. 2017, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da naročnik ponudbe izbranega ponudnika ne bi smel označiti za dopustno, saj ne izpolnjuje vseh naročnikovih tehničnih zahtev. Vlagatelj navaja, da je naročnik v obrazcu št. 11 v poglavju »STATIV – C-LOK« pod točko 3.4 določil, da mora biti kot rotacije vsaj od +195o do -155o. Na vprašanje, postavljeno na portalu javnih naročil, ali lahko ponudnik ponudi aparat, ki ima kot rotacije +190o do -190o, je naročnik odgovoril, da ponudnik lahko ponudi tudi takšen aparat. Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da njegov aparat te zahteve ne izpolnjuje, saj je kot rotacije le +/- 180o. To pomeni, zatrjuje vlagatelj, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna, saj ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah, zaradi česar bi jo moral naročnik izločiti iz postopka. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. 

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 13. 4. 2017 opredelil do revizijskih navedb. V vlogi navaja, da je v razpisu podana zahteva za kot rotacije +195o do -155o stopinj. Vsak krog ima 360o in če je mogoče nekaj rotirati od +180o do -180o, za celotnih 360o, so funkcionalno pokriti vsi koti v krogu, le oznaka kota je različna – kot +195o npr. predstavlja -165o pri ponujenem aparatu. Ponujeni aparat omogoča polni kot 360o, kar je za 10o več od obsega rotacije, kot je bil zahtevan v razpisni dokumentaciji, zato ponudba presega naročnikove minimalne zahteve. Dejstvo, da je naročnik dopustil tudi aparat s kotom rotacije +190o do -190o, ne spreminja zahtev. Izbrani ponudnik zato meni, da je zahtevek za revizijo neutemeljen in predlaga njegovo zavrnitev.

Naročnik je s sklepom z dne 19. 4. 2017 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi odločitve naročnik navaja, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje tehnične zahteve iz obrazca št. 11, zoper katere ni bil vložen zahtevek za revizijo. Pri pregledu vseh prejetih ponudb je naročnik ugotovil, da vse izpolnjujejo zahtevo iz točke 3.4 obrazca št. 11, kjer je bil zahtevan kot rotacije vsaj od +195o do -155o. Ta pogoj je naročnik v nadaljevanju spremenil, saj je dopustil tudi aparat s kotom rotacije +190o do -190o. Kot rotacije je za naročnika bistven zaradi zagotavljanja pravilnih projekcijskih pogojev za izvedbo optimalne mamografske diagnostike, zato je za naročnika najboljši aparat tak, ki pokriva največji razpon možnih kotov slikanja. Aparat izbranega ponudnika pokriva polni kot rotacije, 360o, kar pomeni, da omogoča slikanje iz kateregakoli kota. To pomeni, da aparat celo presega minimalne tehnične zahteve. Aparat izbranega ponudnika omogoča preiskave iz katerekoli pozicije in s tem optimalno diagnostiko. Naročnik opozarja, da v zvezi s to tehnično zahtevo ni bilo postavljeno nobeno drugo vprašanje, na podlagi česar sklepa, da je bila definicija kota rotacije jasna. Naročnik zato zavrača trditve o kršitvi pravil javnega naročanja in navaja, da je pri