Danes je 28.9.2023

Input:

018-063/2017 SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

21.4.2017, Vir: DKOMČas branja: 20 minut

Odločitev številka: 018-063/2017-5 navajamo v celoti:

"SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava merilno-komunikacijske opreme« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SI.MOBIL d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 21. 4. 2017

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se v delu, v katerem mu naročnik v predrevizijskem postopku ni ugodil, ugodi in se razveljavi dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v delu, ki se nanaša na »Referenc[o] 1« v poglavju »2. REFERENCE PROIZVAJALCA OPREME« dokumenta »SPECIFIKACIJE s prilogo »Tehnične specifikacije««.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva še v višini 1.724,78 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je dne 20. 12. 2016 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 26. 1. 2017, pod št. objave JN000550/2017-E01, istega dne pa pod oznako 2017/S 018-030151 tudi v Uradnem listu Evropske unije. Dne 20. 2. 2017 in 21. 2. 2017 je bil na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije objavljen še popravek (pod št. objave JN000550/2017-K01 oz. 2017/S 018-06536). Zadnje informacije (odgovore na vprašanja) gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja, je naročnik posredoval preko portala javnih naročil dne 27. 2. 2017.

Vlagatelj je dne 3. 3. 2017 pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Zatrjuje, da ne more oddati dopustne ponudbe zaradi odsotnosti naročnikovih odgovorov na zastavljena vprašanja na portalu javnih naročil ter zaradi nezakonitih, nesorazmernih, omejujočih in diskriminatornih zahtev o tem, da:
- morajo biti reference pridobljene v državah članicah Evropske Unije (EU) ali državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA);
- mora imeti vodja projektov instalacije merilno-komunikacijske opreme (blaga) naprednega sistema merjenja in njihove integracije v HES sistem vsaj osem let delovnih izkušenj iz zahtevanega področja ter da morajo imeti inženirji za instalacijo in ravnanje z merilno-komunikacijsko opremo vsaj pet let delovnih izkušenj iz zahtevanega področja, pri čemer morajo kadri gospodarskega subjekta tekoče govoriti slovenski jezik;
- mora ponudnik poskrbeti za servis opreme v Republiki Sloveniji.
V zvezi s spornimi referencami gospodarskega subjekta oz. proizvajalca ponujene opreme (Referenca 1 in Referenca 2 pod točko 2 »Reference proizvajalca opreme« v dokumentu »Specifikacije s prilogo »Tehnične specifikacije««) vlagatelj meni, da so referenčne zahteve nesorazmerne s predmetom naročanja, saj reference zgolj iz držav članic EU ali EFTA niti v najmanjši meri ne odražajo dejansko boljše usposobljenosti gospodarskega subjekta v odnosu do gospodarskih subjektov, ki ponujajo opremo, ki je bila v zahtevanem obdobju in v zahtevani količini ponujena, uspešno dobavljena in instalirana v tretjih državah. Uporaba tovrstne omejitve prav tako ne povečuje kakovosti predmeta, ne predstavlja in ne povečuje tehničnih prednosti, estetskih in funkcionalnih lastnosti predmeta, ne povečuje stroškovne učinkovitosti, ne znižuje stroškov poslovanja, ne vpliva na tehnično izvedbo v zvezi s predmetom naročila ter tudi sicer ne zagotavlja nikakršnih boljših ali drugačnih lastnosti opreme. Naročnik bi lahko enake učinke dosegel tako, da bi postavil zahteve glede lastnosti referenčne opreme (npr. z zahtevami glede skladnosti). Vlagatelj še izpostavlja, da naročnikove zahteve močno omejujejo konkurenco, saj je trg pametnih števcev na območju EU in EFTA dejansko povečini šele v začetku razvoja. Kot primer vlagatelj navaja, da en izmed gospodarskih subjektov, s katerimi je nameraval sodelovati pri oddaji ponudbe, razpolaga z referenco iz Uzbekistana za dobavo več kot 1.000.000 kosov napredne merilne opreme, vendar pa je to glede na naročnikove zahteve neupoštevno. Vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila, ali podredno, da se zahtevku za revizijo ugodi tako, da se razveljavi objava javnega naročila in razpisna dokumentacija v delih, ki se nanašajo na zatrjevane kršitve.

Naročnik je dne 16. 3. 2017 sprejel sklep, s katerim je s katerim je delno ugodil vlagateljevemu zahtevku za revizijo in razveljavil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v delih, ki se nanašajo na izobrazbeno in strokovno usposobljenost kadra (dokument »Navodila ponudnikom«, točka 7 »Pogoji za sodelovanje«, podtočka C »Tehnična in kadrovska sposobnost«, točka 3 »Izobrazba in strokovna usposobljenost«), na servisne zahteve (dokument »Tehnične specifikacije«, točka 5.2 »Servisne zahteve«) ter na Referenco 2 v dokumentu »Specifikacija s prilogo »Tehnične specifikacije««, točka 2 »Referenca proizvajalca opreme«. V delu, ki se nanaša na Referenco 1 iste točke v tem dokumentu, je naročnik navedbe vlagatelja zavrnil kot neutemeljene. Pri tem meni, da je napačna vlagateljeva pravna opredelitev sorazmernosti referenc, ki se jih izpodbija, saj se referenca ne nanaša na ponudnika, ampak na ustreznost opreme – z njo se zahteva izkazovanje primernosti oz. ustreznosti predmeta ponudbe, kar se izkazuje z ustreznostjo implementacije v konkretnem okolju. Naročnik meni, da ne zadostuje zahteva, da je oprema proizvedena v skladu z ustrezajočimi standardi. Navedeni certifikati so izvedeni laboratorijsko in na nominalni ravni oprema lahko izpolnjuje tehnične zahteve, vendar pa je delovanje v praksi odvisno od več dejavnikov, ki jih v laboratoriju ni mogoče v celoti simulirati. Pravi preizkus opreme je tako izveden šele v realnem okolju, pri čemer je naročnik pri pripravi pogoja domneval, da se oprema, ki je (poleg tega, da je certificirana) na trgu prisotna v dovolj velikem številu, izkaže za ustrezno tudi v praksi, sicer bi jo uporabniki izločili. Naročnik ugotavlja, da med strankama ni sporno, da reference iz ZDA, kjer imajo povsem drug sistem (frekvenca, napetost) niso ustrezne, saj tudi približno ne odražajo dokazila o delovanju referenčnih modelov v omrežju Republike Slovenije. Zgolj na nivoju držav, ki so na območju EU in EFTA, lahko govorimo o istovrstnosti okolja, v katerem so nameščeni referenčni števci; primerjava z okoljem, za katerega ni mogoče dokazati, da je enako