Danes je 24.5.2024

Input:

018-061/2017 Elektro Maribor, d.d.

11.4.2017, Vir: DKOMČas branja: 23 minut

Odločitev številka: 018-061/2017-5 navajamo v celoti:

"SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje naročila »KABELSKE OMARICE« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj DRUŽINSKO PODJETJE KOSIČ, d. o. o., Ruperče 13, Pernica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO MARIBOR, d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 4. 2017

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 20. 2. 2017, se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 2201-35/2016-16, z dne 7. 2. 2017.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 23.788,91 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je dne 19. 10. 2016 sprejel Sklep o objavi javnega naročila za kabelske omarice (v nadaljevanju: naročilo). Obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega naročila po odprtem postopku je bilo dne 21. 10. 2016 (s številko objave JN006620/2016-E01) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 22. 10. 2016 pa (s številko dokumenta 371359) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2016/S 205.

Naročnik je dne 7. 2. 2017 sprejel »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 2201-35/2016-16 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se to naročilo odda ponudniku »SCHRACK TECHNIK d.o.o.«, čigar ponudbo je izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je bila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN006620/2016-ODL01) objavljena dne 7. 2. 2017, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Vlagatelj je dne 20. 2. 2017 na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo, z dne 20. 2. 2017, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V njem predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev o oddaji naročila, zahteva pa tudi, da mu naročnik povrne stroške postopka. Vlagatelj zatrjuje, da naročnik svoje odločitve o oddaji naročila »ni pojasnil« oziroma v njej ni navedel razlogov za zavrnitev njegove ponudbe, s čimer je ravnal nezakonito, to je v nasprotju s tretjim odstavkom 90. člena ZJN-3 in v nasprotju z načeli, na katerih temelji javno naročanje. Vlagatelj izpostavlja zlasti, da mu v odločitvi o oddaji naročila naročnik »ni pojasnil, točno katerih dokumentov« […] »v svoji ponudbi ni predložil oziroma zakaj« […] »ocenjuje, da dokumentacija, ki jo je predložil« […] »v ponudbi in dopolnitvi ponudbe, ne ustreza vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije«, ter zaključuje, da mu tako ni bila »zagotovljena možnost uresničitve pravice do učinkovitega pravnega varstva«. V nadaljevanju vlagatelj zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo neupravičeno označil za nedopustno in jo izločil, opozarja pa tudi, da »je naročnik zahtevani standard SIST EN 4892-2 napačno označil«, saj je njegova pravilna oznaka SIST EN ISO 4892-2. V posledici slednje navedene napačne označitve standarda vlagatelj meni, da je zahteva »zato nejasna oziroma nasprotujoča si«.

Naročnik je dne 2. 3. 2017 prejel »IZJASNITEV IZBRANEGA PONUDNIKA«, z dne 28. 2. 2017 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). Izbrani ponudnik v njej meni, da »vlagatelj poskuša umetno ustvarjati problem neobrazložitve odločitve o oddaji naročila, saj je bila ta odločitev jasno in nedvoumno obrazložena, iz obrazložitve pa je bilo točno razvidno, zakaj je ponudba vlagatelja nedopustna«. V nadaljevanju izbrani ponudnik podaja razloge, zaradi katerih po njegovi oceni vlagateljeva ponudba ni dopustna, v navezavi na opozorilo vlagatelja, da »je naročnik zahtevani standard SIST EN 4892-2 napačno označil«, pa navaja, da je vlagatelj (upoštevaje četrti odstavek 25. člena ZPVPJN) z »grajanjem določil« dokumentacije v zvezi z oddajo naročila prepozen. Tudi sicer pa naj bi bilo iz ravnanj »vlagatelja v postopku javnega naročanja razvidno, da se je zavedal, skladnost s katerim standardom je zahteval naročnik«.

Naročnik je dne 14. 3. 2017 sprejel sklep, številka 2201-35/2016-20, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnil, zavrnil pa je tudi zahtevo za povrnitev stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). Naročnik zatrjuje, da je odločitev o oddaji naročila obrazložil v skladu z določbami ZJN-3, pa tudi, da je vlagateljevo ponudbo upravičeno označil za nedopustno in jo izločil. Naročnik »priznava prisotnost očitne tipkarske napake« pri zapisu standarda SIST EN (ISO) 4892-2, zatrjevanja vlagatelja, povezana s tem, pa zavrača »že na podlagi dejstva, da je imel vlagatelj možnost oporekati morebitno neupravičenost« te »zahteve v fazi objave predmetnega naročila«, pa tega ni storil.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kot zatrjuje, prejel dne 15. 3. 2017, naročnik pa je z dopisom z dne 16. 3. 2017, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 20. 3. 2017, odstopil dokumentacijo o oddaji naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je dne 20. 3. 2017 na pošto priporočeno oddal »OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA«, z dne 20. 3. 2017 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), v kateri se opredeljuje do naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo. Vlagatelj ponavlja nekatera zatrjevanja, kot izhajajo iz zahtevka za revizijo, navaja nekatere dodatne razloge in podaja nekatere nove dokazne predloge, s katerimi utemeljuje zaključek, da bi naročnik njegovo ponudbo moral označiti za dopustno. Vlagatelj v posledici »vztraja pri pravovarstvenem predlogu iz zahtevka za revizijo«.

Po proučitvi vse odstopljene dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje tega naročila in predrevizijski postopek, po proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (poglavje A, strani od 6 do 14) najprej zatrjuje, da naročnik svoje odločitve o oddaji naročila »ni pojasnil« oziroma v njej ni navedel razlogov za zavrnitev njegove ponudbe, s čimer je ravnal nezakonito, to je v nasprotju s tretjim odstavkom 90. člena ZJN-3 in v nasprotju z načeli, na katerih temelji javno naročanje. Vlagatelj izpostavlja zlasti, da mu v odločitvi o oddaji naročila naročnik »ni pojasnil, točno katerih dokumentov« […] »v svoji ponudbi ni predložil oziroma zakaj« […] »ocenjuje, da dokumentacija, ki jo je predložil« […] »v ponudbi in dopolnitvi ponudbe, ne ustreza vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije« (drugi odstavek na strani 7), ter zaključuje, da mu tako ni bila »zagotovljena možnost uresničitve pravice do učinkovitega pravnega varstva« (drugi odstavek na strani 10).

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v odločitvi o oddaji naročila naročnik glede vlagateljeve ponudbe zapisal, da je pri njenem pregledu ugotovil, da je ta »nepopolna ter ponudnika pozval, da dopolni nepopolno ponudbo«, pri čemer je vlagatelj »v zahtevanem času posredoval dopolnitev ponudbe, vendar je naročnik pri pregledu dopolnitev ugotovil da niso ustrezne«. Vlagatelj »namreč niti v ponudbi, niti v dopolnitvi ponudbe ni izkazal v celoti (za vse proizvode v ponudbi) izpolnjevanje konkretne tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije glede odpornosti površine proti UV sevanju.
Vsled navedenega, naročnik ponudbe«