Danes je 28.9.2023

Input:

018-060/2017 Elektro Maribor, d.d.

16.5.2017, Vir: DKOMČas branja: 20 minut

Odločitev številka: 018-060/2017-5, z dne 5.5.2017, navajamo v celoti:

"SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za »betonske drogovnike« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Stopar PGM, d. o. o., Lokavec 202 c, Ajdovščina (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor, d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 5. 5. 2017

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 2201-45/2016-7 z dne 7. 2. 2017.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 16.466,46 eurov v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je v postopku oddaje naročila (objava 13. 12. 2016 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN007786/2016-E01, in 14. 12. 2016 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2016/S 241-439859) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 2201-45/2016-7 z dne 7. 2. 2017 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika SGP Kograd IGEM ZOD, d. d., Selovec 83, Šentjanž pri Dravogradu (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je z vlogo z dne 9. 2. 2017 zahteval vpogled v dokumentacijo, naročnik pa ga je organiziral 14. 2. 2017, o čemer je vodil zapisnik.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 20. 2. 2017 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila, »podrejeno« pa omogočitev vpogleda v dokumentacijo, v vsakem primeru pa povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
 izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve, da morajo biti oznake trajne, saj je predložil fotografijo drogovnika, na katerem je datum njegove izdelave v letu 2013 zapisan z barvo, ne pa vtisnjen v sveži beton ali naveden na trajno pritrjeni ploščici iz nerjavečega materiala, poleg tega pa je naročnik izbranega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v nasprotju s šestim odstavkom 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3), sicer pa ta pomanjkljivost iz ponudbe izbranega ponudnika ne more predstavljati niti očitne napake, saj izbrani ponudnik vse do leta 2017 ni razpolagal s certifikacijo lastne proizvodnje,

 • izbrani ponudnik ne izpolnjuje tehnične zahteve niti v delu, ki se nanaša na tip proizvoda in proizvajalca, saj betonski drogovnik, prikazan na fotografiji, ni proizvod izbranega ponudnika, temveč družbe Kograd IGEM, d. o. o., poleg tega pa ni ustrezno certificiran, kar potrjujeta navedba iz certifikata z dne 17. 1. 2017 o datumu njegove prve izdaje in dejstvo, da je izbrani ponudnik v ponudbi, ki jo je predložil 7. 11. 2013 naročniku Elektro Ljubljana, d. d., Ljubljana, kot proizvajalca navedel družbo Kograd IGEM, d. o. o.,
 • tudi morebitna dovolitev dopolnitve ponudbe s fotografijami drogovnikov ni ustrezna, saj iz fotografij nista razvidna ne tip drogovnika ne proizvajalec, pa tudi sicer ne odtis leta izdelave, na njih pa tudi niso drogovniki, ki bi jih proizvedel izbrani ponudnik, temveč je njihov proizvajalec družba SGP Kograd IGEM ZOD, d. o. o., 
 • čeprav bi izbrani ponudnik zavzel stališče, da je na fotografiji betonski drogovnik njegove proizvodnje, ta proizvod ni njegov, saj ni bil ustrezno certificiran, zato fotografije tudi ne izkazujejo ustreznosti označb na betonskih drogovnikih izbranega ponudnika,
 • iz naknadno predloženih fotografij sicer nista razvidna niti tip proizvoda niti proizvajalec, niti ni razvidno, kdo je proizvajalec prikazanih drogovnikov, zato naročnik ne razpolaga z dokazom, da je to betonski drogovnik izbranega ponudnika,
 • je izbrani ponudnik ponudil betonske drogovnike, pri katerih jeklena armatura ne ustreza standardoma SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080 ali enakovrednima oziroma to ni razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika, saj je izbrani ponudnik ponudil betonske drogovnike s tehnično nedoločno armaturo,
 • je certifikat za beton nedoločen,
 • čeprav je tudi naročnik ugotovil pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika, pa te ponudbe ni izločil, temveč je z dopisom z dne 27. 1. 2017 izbranega ponudnika pozval na dopolnitev tehnične dokumentacije, izbrani ponudnik pa je predložil dokazila, ki obsegajo le tehnične specifikacije, zato ta dopolnitev ponudbe ni bila dopustna,
 • je izbrani ponudnik dal neresnično izjavo za eno izmed referenc, saj je bila družba Kograd IGEM ZOD, d. o. o., proizvajalec betonskih drogov za referenčnega naročnika,
 • izbrani ponudnik ni že v ponudbi predložil podpisanih izjav o predložitvi finančnih zavarovanj za dobro izvedbo posla in odpravo napak v garancijski dobi, temveč je podpisani izjavi predložil šele na naročnikov poziv št. 2301-21/2017-21 z dne 27. 1. 2017,
 • je naročnik na vpogledu neupravičeno zakril izjavo o lastnostih, skice prerezov in Slovensko tehnično soglasje za armaturo,
 • izbrani ponudnik ni označil poslovne skrivnosti skladno s točko II.9. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe,
 • zaradi zakritja delov ponudbene dokumentacije ne more uveljavljati drugih kršitev iz ponudbe izbranega ponudnika.


Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 24. 2. 2017 izjasnil o zahtevku za revizijo in predlagal, da se ga zavrne. Izbrani ponudnik je navedel stroškovnik.

Naročnik je s sklepom št. 2001-11/2017-5 z dne 8. 3. 2017 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. 

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 2301-21/2017-22 z dne 13. 3. 2017 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 14. 3. 2017 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik je za naročilo, ki ga je oddajal po odprtem postopku (točka IV.1.1 objav; točka I.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, str. 4), do 20. 1. 2017 ob 9. uri, ko je potekel rok za predložitev ponudb (točka IV.2.2 objav), prejel ponudbi vlagatelja in izbranega ponudnika, pri čemer je po merilu najnižja cena (točka II.2.5 objav; točka III.28 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, str. 19) odločil (dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 2201-45/2016-7 z dne 7. 2. 2017), da izbere ponudbo izbranega ponudnika, kar je utemeljil s tem, da jo je po prejeti dopolnitvi, označil za dopustno. Vlagatelj je izpodbijal naročnikovo odločitev in navedel, da