Danes je 22.7.2024

Input:

018-052/2017 Občina Brežice

11.4.2017, Vir: DKOMČas branja: 20 minut

Odločitev številka: 018-052/2017-6 navajamo v celoti:

"SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvajanje geodetskih storitev v letih 2017-2018« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Geotočka d.o.o., Cankarjeva cesta 1, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Stušek d.o.o., Trg celjskih knezov 2, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.04.2017

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta Odločitev v postopku oddaje javnega naročila št. 431-6/2016, z dne 10.02.2017. 

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.127,74 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 10.01.2017 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 000114/2017-W01. Naročnik je dne 10.02.2017 sprejel Odločitev v postopku oddaje javnega naročila št. 431-6/2016, s katero se je odločil, da bo okvirni sporazum sklenil z naslednjimi ponudniki: 1.) Geodetski Biro d.o.o., Trdinova 1, Brežice, 2.) Geotel d.o.o., Glavni trg 24, Sevnica in 3.) Girus, Branko Kržan s.p., Ulica Stanka Škalerja 29, Brežice. Iz obrazložitve je razvidno, da so vse tri ponudbe dopustne ter so prejele največ točk po merilih Cena in Dodatni strokovni kader. 

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 17.02.2017 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, in sicer primarno tako, da se kot nedopustni zavrneta ponudbi Geotel d.o.o., Sevnica in Girus, Branko Kržan s.p., Brežice, oziroma podredno, da se kot nedopustna zavrne ponudba Girus, Branko Kržan s.p., Brežice. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navaja, da izbrani ponudnik Girus, Branko Kržan s.p., Brežice nastopa v dveh ponudbah, in sicer kot partner ponudnika Geotel d.o.o., Sevnica, in kot vodilni partner v skupni ponudbi s partnerjem Milan Petrovič s.p., Celje. Poleg tega je partner navedenega ponudnika hkrati tudi zakoniti zastopnik družbe Geotel d.o.o., Sevnica. Navedeno pomeni, da ima večje možnosti za pridobitev posameznih naročil na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma. Na ta način je izigral vse ostale ponudnike (vključno z vlagateljem), saj si je z nastopanjem v več ponudbah pridobil konkurenčno prednost. S svojim ravnanjem je zožil dejanski nabor ponudnikov, s katerimi ima naročnik sklenjen okvirni sporazum. Navedena dejstva kažejo na kršitev pravil poštene konkurence, saj gre pri navedenih subjektih za iste udeležence, ki nastopajo v okviru različnih pravnih subjektov, s čimer so si zagotovili večje možnosti za pridobitev posla in neupravičeno omejili konkurenco. Takšno ravnanje je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen Zakona o javnem naročanju - Uradni lis RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) ter v nasprotju z načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3). V konkretnem postopku naročnik sklepa okvirni sporazum s tremi ponudniki, od katerih sta dva v enaki sestavi, kar pomeni, da bo naročnik odpiral konkurenco le med dvema ponudnikoma, navedeno pa zmanjšuje konkurenco in je v nasprotju z namenom okvirnega sporazuma. Na konkretno povpraševanje namreč lahko eden izmed njiju odda najugodnejšo ponudbo, nato pa od ponudbe odstopi in je posel oddan (drugemu izmed njiju) za višjo ceno. Vlagatelj zatrjuje, da sta ponudbi pripravljeni v nasprotju s pravili poštene konkurence, zato bi ju moral naročnik zavrniti kot nedopustni. Vlagatelj nadalje navaja, da je pri vpogledu v ponudbo ponudnika Geotel d.o.o., Sevnica (ki je oddal ponudbo s partnerjem Girus, Branko Kržan s.p., Brežice) ugotovil, da je dne 02.02.2017 zakoniti zastopnik družbe Geotel d.o.o., Sevnica (Milan Petrovič) izjavil, da bosta vsa dela opravila navedena partnerja in ne bosta sodelovala s prvotno nominiranim podizvajalcem. Podobna situacija izhaja tudi iz ponudbe ponudnika Girus, Branko Kržan s.p., Brežice (ki je ponudbo oddal s partnerjem Milan Petrovič s.p.), iz katere je bil naknadno umaknjen prvotno nominirani podizvajalec - to je družba Geotel d.o.o., Sevnica. Vlagatelj še navaja, da je pri vpogledu v ponudbo Girus, Branko Kržan s.p., Brežice ugotovil, da je navedeni ponudnik svojo ponudbo nedopustno spremenil v delu, ki se nanaša na merila. Prvotno je navedel pet kadrov, nato je umaknil dva (geodeta N.P. in dodatnega odgovornega geodeta M.G..). Na naročnikov poziv, da iz ponudbe ni razvidno, kje so zaposleni nominirani kadri, je ponudnik navedel, da je prišlo do tiskarske napake, vendar pojasnila o umaknjenih kadrih ni podal. Naveden ponudnik je s tem, ko je iz ponudbe umaknil podizvajalca, posledično umaknil tudi svoja kadra, kar pomeni, da je ponudbo spremenil tudi v delu, ki se nanaša na merilo. Opisano ravnanje je v nasprotju z določili ZJN-3, ki se nanašajo na dopustno spreminjanje ponudb, hkrati pa je takšno izigravanje ostalih sodelujočih ponudnikov tudi v nasprotju s pravili poštene konkurence. 

Noben izmed (treh) ponudnikov, s katerimi naj bi naročnik sklenil okvirni sporazum, se o vlagateljevih očitkih ni izjasnil.

Naročnik je z dokumentom, št. JN 1/2017, z dne 24.02.2017, zahtevek za revizijo zavrnil in (posledično) zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da pravno ureditev konkurence ureja Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 s spremembami; v nadaljevanju ZPOmK-1). Naročnik citira določila 6. člena ZPOmK-1 in ugotavlja, da ponudnika Girus, Branko Kržan s.p., Brežice in Geotel d.o.o., Sevnica nista kršila določil konkurenčnega prava ter nista omejila konkurence. Poleg tega vlagatelj s svojimi trditvami ni podal niti enega zakonsko utemeljenega očitka, s katerim bi podprl svoje navedbe. Naročnik opozarja, da v razpisni dokumentaciji ni prepovedal sodelovanja istih podjetij v različnih ponudbah. Ob tem zatrjuje, da je iz razpisne dokumentacije jasno razvidno, da podpisniki okvirnega sporazuma pri odpiranju konkurence ne bodo mogli ponuditi višje cene, kot so jo ponudili v ponudbah. Naročnik bo tako razpisane storitve naročal po cenah, ki so bile dane v ponudbah, oziroma kvečjemu po nižjih cenah. Poleg tega so vlagateljeve navedbe preuranjene,