Danes je 28.9.2023

Input:

018-033/2017 RS, Ministrstvo za javno upravo

29.5.2017, Vir: DKOMČas branja: 44 minut

Odločitev številka: 018-033/2017-9, z dne 24.4.2017, navajamo v celoti:

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »nakup, konfiguracijo in namestitev osebnih računalnikov in zaslonov za obdobje 36 mesecev« in na podlagi zahtevkov za revizijo, ki sta ju vložila vlagatelja Acord-92, d. o. o., Ljubljana, Stegne 13, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj), ki ga zastopa Klara Kunovar, odvetnica v Ljubljani, in Comparex, d. o. o., Šmartinska cesta 53, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika in pooblaščenega naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 24. 4. 2017

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo prvega vlagatelja se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila za sklope 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16 in 18, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila« št. 4301-12/2016/99 z dne 9. 1. 2017.

2. Zahtevek za revizijo drugega vlagatelja se zavrne.

3. Naročnik je dolžan prvemu vlagatelju povrniti še stroške v višini 2.062,34 eurov v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva prvega vlagatelja se zavrne.

4. Zahteva drugega vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

5. Naročnikovi zahtevi za povrnitev stroškov se zavrneta.

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava obvestila o javnem naročilu 20. 9. 2016 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN005641/2016-B01, in 21. 9. 2016 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2016/S 182-326367) z dokumentom »Odločitev o oddaji naročila« št. 4301-12/2016/99 z dne 9. 1. 2017 ponudnike med drugim obvestil, da bo v sklopih, ki jih izpodbijata prvi in drugi vlagatelj, sklenil okvirni sporazum s ponudniki LANCom, d. o. o., Maribor, Marand Inženiring, d. o. o., Ljubljana, SRC, sistemske integracije, d. o. o., Ljubljana in Unistar LC, d. o. o., Ljubljana, ponudbi prvega in drugega vlagatelja pa izloči kot nedopustni.

Prvi vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 18. 1. 2017 in predlagal razveljavitev postopka oddaje javnega naročila, »podredno« odločitve za sklope 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17 in 18, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila« št. 4301-12/2016/99 z dne 9. 1. 2017, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov. Prvi vlagatelj je navedel, da:

 • je naročnik kršil 7. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) in pravico do učinkovitega pravnega varstva, saj obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila ne vsebuje razlogov za izločitev ponudbe za sklop 17,
 • je obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila za sklope 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16 in 18 v nasprotju s tretjim odstavkom 90. člena ZJN-3, saj ne vsebuje razlogov za izločitev ponudbe, naročnik pa je kršil tudi 7. člen ZJN-3,
 • je predložil obrazec »Konfiguracija«, v katerega je vpisal zahtevane podatke, predložil pa je tudi dokazila, kot so jih predložili drugi ponudniki, zato je naročnik kršil 7. člen ZJN-3, ker je kljub enaki vsebini dokazil ponudbe drugih ponudnikov upošteval, ponudbo prvega vlagatelja pa izločil,
 • lahko le ugiba, da se naročnikova navedba, ki se sklicuje na str. 5 poročila, nanaša na izpolnjevanje tehnične zahteve »Osebni računalniki izpolnjujejo najnovejše standarde Energy Star 6«,vendar je ta naročnikova navedba nerelevantna za izpolnjevanje tehničnih specifikacij, saj je poleg predložitve certifikata naročnika napotil na vpogled v javno objavljeno spletno bazo Energy Star, iz katere izhaja, da referenčna družina izdelkov vključuje tudi izdelke tipov, na katere se je skliceval naročnik, ti pa izpolnjujejo celo višjo specifikacijo Energy Star od tiste, ki je bila določena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, 
 • dokazovanje vsebine veljavne vsebine specifikacije oznake Energy Star ni obveznost, ki bi jo imel prvi vlagatelj,
 • celotna družina izdelkov referenčnega modela, vključno z izdelki spornih tipov, izpolnjuje tehnično zahtevo »Osebni računalniki izpolnjujejo najnovejše standarde Energy Star 6«,
 • je tudi naročnikova navedba o testiranju matičnih plošč nerelevantna za izpolnjevanje tehničnih specifikacij, poleg tega pa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ni zahtevala, da specifikacija matične plošče izhaja iz posameznega certifikata, zato je naročnik širil svoje zahteve po poteku roka za predložitev ponudb, s čimer je kršil drugi odstavek 67. člena in 7. člen ZJN-3.


Drugi vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 20. 1. 2017 in predlagal razveljavitev odločitve za sklope 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14 in 15, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila« št. 4301-12/2016/99 z dne 9. 1. 2017, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov. Drugi vlagatelj je navedel, da:

 • je edini razlog, ki ga je naročnik navedel v obrazložitvi odločitve v zvezi s ponudbo drugega vlagatelja, to, da je drugi vlagatelj ponudil tehnično neustrezno blago, ker se podatki, ki jih je oddal naročniku, niso ujemali s podatki, ki jih je naročnik pridobil sam na spletni strani proizvajalca Dell,
 • naročnikove ugotovitve so napačne in niso skladne s predloženo tehnično dokumentacijo, saj je drugi vlagatelj predložil izpolnjen in podpisan obrazec »Konfiguracija«, v katerega je vpisal podatke o oznaki opreme in karakteristikah ponujene opreme, pri čemer iz njega izhaja, da ima delovni pomnilnik možnost nadgradnje na 64 GB,
 • na predloženem tehničnem listu, ki je splošni tehnični list in na njem proizvajalec ne navaja vseh konfiguracij, ki jih zagotavlja oprema, ni bilo navedeno, ali ima ponujena oprema možnost nadgradnje delovnega pomnilnika in do kolikšnih GB, ravno tako pa niso bile navedene niti nekatere druge lastnosti, kar pa so ponudniki dokazovali z obrazcem »Konfiguracija«,
 • ni mogoče pričakovati, da bi imel proizvajalec tehnično dokumentacijo (katalog, tehnični list ipd.), v kateri bodo navedene vse lastnosti, ki jih posamezen naročnik zahteva, saj je ta dokumentacija namenjena osnovni predstavitvi lastnosti blaga,
 • je predložil izpis iz kataloške dokumentacije, ki vsebuje podrobnejše podatke o lastnostih ponujenega blaga, pri čemer je iz splošne opombe, ki se nanaša na procesor ponujene opreme, ki je bistven tudi za druge tehnične lastnosti ponujene opreme in se nanaša na delovni pomnilnik ponujene opreme, razvidno, da se ponudba in razpoložljivost lahko razlikujeta med regijami, proizvajalec Dell pa je za slovenski trg razvil konfiguracijo nadgradnje delovnega pomnilnika do 64 GB,
 • proizvajalec Dell je na pobudo drugega vlagatelja posodobil dosedanje konfiguracije in ponujeni računalnik izpolnjuje sporno tehnično zahtevo,
 • ga je naročnik pozval na pojasnilo, drugi vlagatelj pa je pojasnil, da se v ponudbi nahaja starejša specifikacija proizvajalca Dell, k pojasnilu pa je predložil novejšo različico tehnične specifikacije sporne delovne postaje,
 • ni mogel že v trenutku predložitve ponudbe pridobiti najnovejše različice tehničnih specifikacij ponujene opreme, predložil pa jo je k pojasnilu, saj jo je proizvajalec Dell pripravil in dal na razpolago šele po poteku roka za predložitev ponudb,
 • je s predloženo novejšo različico tehnične specifikacije sporne delovne postaje izkazal, da ponuja opremo s konfiguracijami, kot jih je opredelil v obrazcu »Konfiguracija«,
 • naročnik ni imel razlogov, da na podlagi predložene dokumentacije ne bi štel, da drugi vlagatelj ponuja opremo z lastnostmi, ki ustrezajo naročnikovim zahtevam in da za resnične tehnične specifikacije ponujene opreme šteje tehnične podatke, do katerih je prišel na spletni strani proizvajalca Dell, pa tudi ni imel razlogov, da še dodatno preverja podatke na spletni strani proizvajalca Dell, še manj pa za zaključek o neizpolnjevanju tehničnih zahtev,
 • bi moral naročnik upoštevati, da podatki, ki jih objavlja proizvajalec Dell na svoji spletni strani, niso nujno zadnji aktualni podatki, kar izhaja tudi iz opozorila uporabnikom te spletne strani in napotila na njihovo preveritev pri proizvajalcu Dell,
 • ni nikjer navedel, da so podatki o tehničnih lastnostih ponujene opreme preverljivi na spletni strani proizvajalca Dell in da so na njej navedeni relevantni podatki ponujene opreme, niti ni navedel, da bo preveril podatke na splošno dostopnih straneh proizvajalcev opreme in da bo dal takšnim podatkom prednost pred uradno dokumentacijo proizvajalca, ki jo bodo predložili ponudniki,
 • imajo partnerji proizvajalca Dell dostop do t. i. partnerske spletne strani, na kateri so objavljene novejše različice tehničnih specifikacij opreme tega proizvajalca, proizvajalec Dell pa jih tudi ne objavi vedno takoj na spletni strani www.dell.com, ki je dostopna širši javnosti,
 • naročnik ne more kot resničnih šteti podatkov o ponujeni opremi, do katerih je dostopal na spletni strani www.dell.com, še posebej ne, ker je drugi vlagatelj predložil uradno potrjene tehnične podatke in pojasnil, da je tehnična specifikacija, ki jo je predložil v dopolnitvi, najnovejša verzija tehnične specifikacije sporne opreme,
 • nemogoče je pričakovati od proizvajalca opreme, da bo imel v tehnični dokumentaciji navedene popolnoma vse konfiguracije opreme.


Ponudnik Unistar LC, d. o. o., Ljubljana se je z vlogama z dne 25. 1. 2017 izjasnil o zahtevkih za revizijo, navedel, zakaj navedbe prvega in drugega vlagatelja niso utemeljene, in predlagal, da se ju zavrne.

Ponudnik Marand Inženiring, d. o. o., Ljubljana se je z vlogama z dne 26. 1. 2017 izjasnil o zahtevkih za revizijo in navedel, zakaj navedbe prvega in drugega vlagatelja niso utemeljene.

Ponudnik SRC, sistemske integracije, d. o. o., Ljubljana se je z vlogama z dne 27. 1. 2017 izjasnil o zahtevkih za revizijo in navedel, zakaj navedbe prvega in drugega vlagatelja niso utemeljene.

Ponudnik LANCom, d. o. o., Maribor se je z vlogo z dne 27. 1. 2017 izjasnil o zahtevkih za revizijo in najprej navedel, da sta prvi in drugega vlagatelja plačala prenizko takso, saj jo je treba obračunati od vsakega sklopa, zato ju je treba pozvati na doplačilo, v nadaljevanju pa je navedel, zakaj navedbe prvega in drugega vlagatelja niso utemeljene, in predlagal, da se ju zavrne.

Naročnik je s sklepom št. 4301-12/2016/126 z dne 9. 2. 2017 zahtevek za revizijo prvega vlagatelja zoper odločitev za sklope 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16 in 18 zavrnil, zoper odločitev za sklop 17 pa ugodil. Naročnik je odločil, da prvemu vlagatelju povrne stroške za sklop 17 v višini 640 eurov, za druge sklope pa zavrne stroškovno zahtevo. Naročnik je še odločil, da mu mora prvi vlagatelj povrniti stroške postopka v višini 338,80 eurov.

Naročnik je s sklepom št. 4301-12/2016/127 z dne 9. 2. 2017 zavrnil zahtevek za revizijo drugega vlagatelja in njegovo zahtevo za povrnitev stroškov, odločil pa je tudi, da mu mora drugi vlagatelj povrniti stroške postopka v višini 338,80 eurov.

Naročnik je kot prilogo dopisom št. 4301-12/2016/128 z dne 15. 2. 2017, 4301-12/2016/129 z dne 17. 2. 2017 in 4301-12/2016/32 z dne 2. 3. 2017 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevka za revizijo in dokumentacijo.

Drugi vlagatelj se je z vlogo z dne 16. 2. 2017 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja. Drugi vlagatelj je zahteval povrnitev še nadaljnjih stroškov in predlagal tudi zavrnitev naročnikove zahteve za povrnitev stroškov.

Prvi vlagatelj se je z vlogo z dne 2. 3. 2017 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja. Prvi vlagatelj je zahteval povrnitev še nadaljnjih stroškov in predlagal tudi zavrnitev naročnikove zahteve za povrnitev stroškov.

Drugi vlagatelj se je sklicujoč na 286. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN z vlogo z dne 13. 3. 2017 izjavil, da držijo njegove navedbe, da na partnerski spletni strani, na kateri so objavljene tehnične specifikacije in tehnična dokumentacija proizvajalca Dell, v času oddaje ponudbe ni mogel dostopati do najnovejše tehnične dokumentacije, saj to potrjuje elektronsko sporočilo z dne 2. 3. 2017, ki ga je prejel od vodje službe proizvajalca Dell, Regija Adriatic in ga v dokaz prilaga k vlogi z dne 13. 3. 2017.

Ponudnik LANCom, d. o. o., Maribor je v vlogi z dne 27. 1. 2017 navedel, da sta prvi in drugi vlagatelj plačala prenizko takso. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je prvi vlagatelj k zahtevku za revizijo predložil izpis z dne 19. 1. 2017 o plačilu 25.000 eurov, drugi vlagatelj pa mu je predložil izpis z dne 20. 1. 2017 o plačilu 25.000 eurov. Prvi in drugi vlagatelj sta torej plačala vsak po 25.000 eurov takse. Prvi in drugi vlagatelj sta izpodbijala vsak s svojim zahtevkom za revizijo odločitev za več sklopov, in sicer prvi vlagatelj za 12 sklopov, drugi vlagatelj pa za devet sklopov. Skladno s prvo povedjo iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN taksa v primerih, ki niso določeni v prvem odstavku 71. člena ZPVPJN (zahtevek za revizijo zoper »razpisno fazo«), znaša dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe z DDV za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Čeprav je naročnik v dokumentu »Odločitev o oddaji naročila« št. 4301-12/2016/99 z dne 9. 1. 2017 upoštevajoč 11. odstavek 90. člena ZJN-3 navedel pravni pouk in ponudnike poučil o plačilu takse v smislu prve povedi iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik z dokumentom »Odločitev o oddaji naročila« št. 4301-12/2016/99 z dne 9. 1. 2017 ponudnike obvestil o sklenitvi okvirnega sporazuma, zato ne prvi ne drugi vlagatelj nista plačala takse v nižjem znesku od tistega, ki bi ga morala. Za primer sklenitve okvirnega sporazuma se taksa namreč določi ob upoštevanju 74. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZIPRS1617) in znaša 1.000 eurov (prim. npr. zadevo št. 018-234/2016). Tolikšen pa je tudi znesek takse v primeru oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma (druga alinea tretjega odstavka 71. člena ZPVPJN), zato bi prvi in drugi vlagatelj morala plačati takso v višini 1.000 eurov tudi, če bi šteli, da je naročnik tudi že oddal javno naročilo za prvo obdobje. Navedeno tako pomeni, da sta prvi in drugi vlagatelj takso preplačala za 24.000 eurov, zato bo Državna revizijska komisija na podlagi druge alinee četrtega odstavka 72. člena ZPVPJN ministrstvu, pristojnemu za finance, naložila vračilo preveč plačane takse (prim. npr. zadevo št. 018-046/2016).

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb prvega in drugega vlagatelja, ponudnikov LANCom, d. o. o., Maribor, Marand Inženiring, d. o. o., Ljubljana, SRC, sistemske integracije, d. o. o., Ljubljana in Unistar LC, d. o. o., Ljubljana ter naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik je za javno naročilo blaga (točka II.1.3 objav; 4. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3), ki ga je razdelil na 22 sklopov (točka II.1.6 objav in 16. točka Povabila in navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe) in ga oddaja po odprtem postopku (točka IV.1.1 objav in prvi odstavek 3. točke Povabila in navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma (tretji