Danes je 28.9.2023

Input:

018-012/2017 Osnovno zdravstvo Gorenjske

9.3.2017, Vir: DKOMČas branja: 24 minut

Odločitev številka 018-012/2017-6 navajamo v celoti:

"SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Analitski sistem za biokemijo in imunokemijo«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o., Skaručna, Skaručna 14A, Vodice (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 9.3.2017

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila »Analitski sistem za biokemijo in imunokemijo«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 06.10.2016, pod številko objave JN006056/2016 in v Uradnem listu EU dne 7.10.2016, pod številko objave 2016/S 194-348757.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 11.068,17 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne. 

OBRAZLOŽITEV

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 06.10.2016, pod številko objave JN006056/2016 in v Uradnem listu EU dne 7.10.2016, pod številko objave 2016/S 194-348757.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 9.12.2016 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila) predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku ROCHE, d.o.o., Vodovodna cesta 109, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve navedenega dokumenta izhaja, da je dopustna ponudba izbranega ponudnika gleda na merila za oddajo javnega naročila ekonomsko najugodnejša ponudba.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20.12.2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za dopustno in jo sprejel, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije in Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) ter temeljna načela javnega naročanja, predvsem načelo transparentnosti in načelo enakopravne obravnave ponudnikov. Vlagatelj zatrjuje, da 
– izbrani ponudnik v ESPD obrazcu ni odgovoril na vprašanje v zvezi s pogoji za sodelovanje;
– je izbrani ponudnik v predračunu, ki ga je vnaprej pripravil naročnik, spremenil ocenjene količine preiskav. S tem je izbrani ponudnik, kljub naročnikovi izrecni prepovedi, posegel v razpisno dokumentacijo, poleg tega so količine bistveni element predračuna, ki jih ni dovoljeno spreminjati. Na podlagi predvidenih količin se izračuna vrednost ponudbe, ki se ocenjuje, ponudbe pa v delu, ki se nanaša na merila, ni dopustno spreminjati. Zaradi spremenjenih količin preiskave ocena ponudbe izbranega ponudnika po merilu »Cena reagentov« ni mogoča, prav tako ni mogoče primerjati ponudbe izbranega ponudnika z vlagateljevo ponudbo;
– izbrani ponudnik stolpca 4 »Količina v EM (EM je količina nedeljivega reagenta« predračuna ni izpolnil skladno z navodili naročnika, posledično pa ni jasno, na kaj se nanaša cena vpisana v stolpcu 5 »Cena za EM reagenta brez DDV«;
– izbrani ponudnik ni predložil (vseh) dokazil, ki se nanašajo na izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika;
– je izbrani ponudnik »umetno« znižal vrednost svoje ponudbe, saj ni ponudil ustreznega števila reagentov in potrebnega materiala glede na ocenjene količine naročnika. 

Izbrani ponudnik, ki ga v postopku pravnega varstva zastopa odvetnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5, Ljubljana, v vlogi z dne 3.1.2017 predlaga zavrnitev zahtevka za revizijo. V zvezi z očitki o spreminjanju količin izbrani ponudnik navaja, da naročnikove količine v ponudbenem predračunu niso bile spremenjene, temveč zgolj dodatno obrazložene in definirane. Izbrani ponudnik je v predračunu upošteval naročnikove zahteve, da se v ponudbi upošteva vse potrebne teste za izvajanje kontrole kakovosti in kalibracij. Navedeni testi so bili upoštevani pri končnem izračunu skupne vrednosti ponudbe, s tem pa je izbrani ponudnik zagotovil boljšo preglednost ponudbe in olajšal njeno ocenjevanje. Število pakiranj reagentov je ustrezno povečano, da zadosti zahtevam naročnika po izvajanju kontrole kakovosti in kalibracij. 

Naročnik je s sklepom z dne 17.1.2017 zavrnil zahtevek za revizijo in posledično zahtevo za povračilo stroškov pravnega varstva. Naročnik navaja, da
– izbrani ponudnik v ESPD obrazcu sicer ni odgovoril na vsa zastavljena vprašanja, vendar pa je naročnik izpolnjevanje pogoja za sodelovanje, ki se nanaša na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, preveril v AJPESU in javno dostopnih evidencah Javne agencije RS za zdravila in pripomočke; 
– na Portalu javnih naročil ni podal takega odgovora, ki bi ga ponudniki lahko razumeli kot prepoved povečanja količine reagentov za posamezno preiskavo, temveč tako, da to število lahko povečajo. Ker vsebine razpisne dokumentacije ni dovoljeno interpretirati v škodo ponudnikov, je ponudba izbranega ponudnika ustrezna. Naročnik je ocenil zgolj število preiskav in podal navodilo, da ponudniki k vsaki preiskavi vpišejo potrebne kalibratorje, kontrole in ostali potrošni material. Kontrole, kalibratorji in ostali potrošni material so odvisni od ponujene tehnologije izvajanja preiskav oz. od ponujenega analizatorja in jih naročnik ne more vnaprej količinsko opredeliti. Naročnik je ponudnikom podal nedvoumno navodilo, da lahko spremenijo ponudbeni predračun z dodajanjem vrstic, z navajanjem kontrol, kalibratorjev in ostalega potrošnega materiala tako, da bo končna ponudbena vrednost predračuna predstavljala strošek vseh potrebnih reagentov, kontrol, kalibracij in ostalega potrošnega materiala, ki je potreben za dnevno uspešno delo analizatorja. Merilo za ocenjevaje ponudb je cena reagentov, ki obsega vse potrebne reagente za predvidene preiskave, za vse potrebne kontrole, vse kalibracije in za ves ostali potrošni material vseh reagentov. Zato navedbe vlagatelja, da je ocenjena količina bistveni element predračuna, niso utemeljene. Naročnik še ugotavlja, da je izbrani ponudnik povečal ocenjene količine posameznih preiskav, ker se za potrebne kontrole uporabljajo isti reagenti, kot za izvajanje samih krvnih preiskav, ter da je izbrani ponudnik v predračunu dodatno navedel vse potrebne kalibratorje in ostali potrošni material. S tem ko je izbrani ponudnik vse predvidene reagente za izvedbo ocenjenih preiskav cenovno ovrednotil, je podal dopustno ponudbo, ki vsebuje realno vrednost stroška predmeta javnega naročila za 4 letno obdobje;
– je izbrani ponudnik pravilno izpolnil stolpec 4 predračuna. Naročnik bo posamezno nedeljivo število pakiranj kupil po ceni, navedeni v stolpcu 5. Izbrani ponudnik se je zavezal, da bo za ocenjeno število preiskav zadoščala v stolpcu 4 predračuna ponujena količina v EM oz. količina v nedeljivem pakiranju reagenta po določeni ceni;
– ponujeni izdelki izbranega ponudnika izpolnjujejo vse naročnikove zahteve;
– vlagatelj očitke o nezadostni količini reagentov in materiala izpelje iz zatrjevanih rokov trajanja posameznih izdelkov, kar ni utemeljeno, saj bo izbrani ponudnik moral zagotoviti dobavo izdelkov v skladu z dejanskimi potrebami naročnika, usklajeno z rokom trajanja posameznih izdelkov. 

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 18.1.2017 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj v vlogi z dne 23.1.2017, s katero se je opredelil do navedb naročnika, vztraja pri revizijskih navedbah.

Državna revizijska komisija je naročnika pozvala na predložitev manjkajoče dokumentacije, ki jo je naročnik posredoval z vlogo z dne 15.2.2017.

Po pregledu odstopljene dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


Uvodoma gre v zvezi z vlagateljevimi pomisleki o višini potrebne takse pojasniti, da Državna revizijska komisija skladno z 31. členom ZPVPJN pred vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo po uradni dolžnosti opravi predhodni preizkus zahtevka za revizijo, med drugim tudi preveri ali je zahtevku za revizijo predloženo potrdilo o