Danes je 23.6.2024

Input:

018-008/2017 Dom upokojencev Podbrdo

7.2.2017, Vir: DKOMČas branja: 30 minut

Odločitev Številka: 018-008/2017-4 navajamo v celoti:

»SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Sukcesivna dobava pralnih sredstev« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba KIMI d.o.o., Planjava 1, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo 33, Podbrdo (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.02.2017

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji naročila št. III-100000/2016-100, z dne 13.12.2016.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v znesku 845,94 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 04.11.2016 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 007005/2016-W01. Naročnik je dne 13.12.2016 sprejel Odločitev o oddaji naročila št. III-100000/2016-100, s katero je javno naročilo oddal v izvedbo družbi ECOLAB d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve izhaja, da vlagateljeva ponudba ni skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Naročnik je preverjal obe vlagateljevi referenci, pri čemer je bila ena referenca potrjena, za drugo referenco pa potrditve ni prejel. Iz obrazložitve tudi izhaja, da je vlagatelj v ponudbi predložil poročilo inštituta iz Nemčije, v katerem inštitut navaja kombinacijo štirih sredstev pri enokopelnem pranju, vlagatelj pa je v ponudbenem predračunu navedel le tri. Naročnik je v zvezi s tem pridobil strokovni mnenji zunanje neodvisne institucije. Iz njiju je razvidno, da izsledki poročila lahko vzdržijo le pod pogojem, če so izpolnjeni vsi v testnem poročilu navedeni pogoji. Ker vlagatelj pri doziranju sredstev ni upošteval vseh v poročilu navedenih pogojev, njegova ponudba ni dopustna.


Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 20.12.2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi oziroma podredno, da se mu omogoči vpogled v ponudbo izbranega ponudnika ter se mu dovoli, da po opravljenem vpogledu dopolni zahtevek za revizijo. V obeh primerih zahteva tudi povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Zatrjuje, da je naročnik z izločitvijo njegove ponudbe kršil razpisno dokumentacijo in določila Zakona o javnem naročanju (Uradni lis RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3), ki se nanašajo na dopustnost ponudbe ter zlasti tudi načelo enakopravnosti. Navaja, da je naročnik kljub temu, da je dvomil le v eno izmed predloženih referenc, preveril obe referenci, pri čemer v izpodbijani odločitvi ni navedel, pri kateri referenci ni dobil potrditve. Z navedenim je naročnik ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 in v nasprotju s tretjim odstavkom 90. člena ZJN-3. Vlagatelj opozarja, da njegova ponudba ne more biti nedopustna iz razloga, ker naročnik ni prejel odgovora referenčnega naročnika v roku, ki mu ga je postavil, saj gre pri tem za okoliščino na katero vlagatelj nima vpliva. Vlagatelj sklepa, da je imel naročnik v mislih referenco referenčnega naročnika Karat servis d.o.o., Ljubljana. Vlagatelj zatrjuje, da je referenčni naročnik dne 07.12.2016 naročniku telefonsko potrdil resničnost vseh podatkov iz sporne reference, nato pa mu je naročnik postavil nerazumno kratek (enodnevni) rok za predložitev pisnih potrdil. Da je zgolj enodnevni rok prekratek, pa je odločila tudi že Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-199/2016. Vlagatelj še navaja, da je v ponudbi predložil poročilo (Expert report) inštituta Institute for Hygiene and Microbiology - Dr. Brill + Partner GmbH iz Nemčije, z dne 04.11.2011. V tem poročilu je vsebovana vlagateljeva certificirana receptura za kemotermično dezinfekcijo pri temperaturi na in nad 60º C, pri predpisanem flotnem razmerju 1:4 in času pranja 15 min: 1.) Perikim Oxy: 1,2 ml/1 lit vode oz. 4,8 ml/1kg perila, 2.) Perikim T: 0,8 ml/1 lit vode oz. 3,2 ml/1kg perila, 3.) Perikim L: 1,3 ml/1 lit vode oz. 5,2 ml/1kg perila in 4.) Perikim C: 1 ml/1 lit vode oz. 4 ml/1kg perila. Vlagatelj navaja, da je že tekom pojasnjevanja svoje ponudbe navedel, da je certifikat za kemotermično dezinfekcijo narejen z dvema namenoma. Prvi namen testiranja je v doseganju učinkovite kemotermične dezinfekcije, za kar zadostuje kombinacija dveh sredstev. Ob tem je vlagatelj testiral tudi kompatibilnost in hkratno učinkovitost dezinfekcije v pralnih recepturah z drugimi pralnimi sredstvi (Perikim L in C), kar predstavlja drugi namen testiranja. Naročnik je v zvezi s tem pridobil dve mnenji, pri čemer iz mnenja, z dne 07.12.2016, izhaja točno to, kar je tudi vlagatelj navedel v svojem pojasnilu, in sicer, »da je zelo pomembna koncentracija uporabljenega pralnega sredstva (Perikim T) in razkuževalnega sredstva (Perikim Oxy), saj ti dve sredstvi zagotavljata rezultat primerne čistosti in razkuženosti opranega perila (ne glede na temperaturo pranja)«. Navedeno potrjuje tudi dodatna strokovna izjava »Additional Expert Statement«, z dne 15.12.2016, v kateri Dr. Florian H.H. Brill navaja, da certificirana receptura za keomotermično dezinfekcijo na 40ºC, ki jo zagotavlja vlagatelj s kombinacijo dveh ponujenih sredstev (Perikim Oxy in Perikim T), verjetno zagotavlja kemotermično dezinfekcijo tudi na temperaturi 70ºC. Vlagatelj še opozarja, da je naročnik kršil tudi načelo enakopravne obravnave, saj imata ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Inter Koop d.o.o. istovrstne napake. Kljub temu, da je naročnik na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika nezakonito prekril nazive oziroma recepture ponujenih izdelkov, je vlagatelj izračunal koncentracije ponujenih sredstev. Ponujene recepture niso skladne s certificiranimi recepturami po standardih RKI oziroma VAH/DGHM. Vlagatelj navaja, da je iz javno dostopnih podatkov razvidno, da ima izbrani ponudnik na VAH/RKI listi vpisanih več dezinfekcijskih sredstev. Ker vlagatelju ni bilo omogočen vpogled v ponujena pralna sredstva, navaja podatke za Ozonit Performance, za katerega sklepa, da ga je ponudil izbrani ponudnik. Vlagatelj navaja, da je najnižja po RKI certificirana receptura s sredstvom Ozonit Performance sledeča: 1.) Ozonit Performance: 0,7 ml/1 lit vode = 3.5 ml/1 kg perila (predpisano flotno razmerje 1:5), 2.) Turbo Plus: 0,8 ml/1 lit vode = 4 ml/1 kg perila (predpisano flotno razmerje 1:5), 3.) Turbo Break: 0,5 ml/1 lit vode = 2,5 ml/1 kg perila (predpisano flotno razmerje 1:5), 4.) Temperatura pranja: 60ºC, 5.) Čas pranja: 10 min. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik ponudil recepture z nižjimi koncentracijami, ta odstopanja pa je možno ugotoviti z vpogledom v njegov ponudbeni predračun, konkretno v tiste dele, ki se nanašajo na 3, 6, 7, 8, 9, 10 in 11 program. Hkrati je mogoče sklepati tudi na neustreznost temperatur pranja v programih 7, 10, 11 in 12, saj tovrstno perilo ne prenese tako visoke temperature pranja, kot jo zahteva sredstvo Ozonit Performance. Vlagatelj navaja, da je naročnik pri izbranem ponudniku dovolil odstopanje ponujenih receptur od tistih, ki jih je certificiral. Kršitev načela enakopravne obravnave pa prav tako potrjuje dejstvo, da so tudi v ponujenih pralnih sredstvih ponudnika Inter Koop d.o.o. odstopanja od receptur, za katere je izkazal certifikacijo. Vlagatelj sklepa, da je naveden ponudnik ponudil sredstva proizvajalca Christeyns. Produkti navedenega proizvajalca (ki so registrirani po recepturah VAH/RKI) so cenovno neugodni, zaradi česar jih ni mogoče ponuditi po ceni, ki jo je ponudil ponudnik Inter Koop d.o.o., Maribor.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 30.12.2016, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Navaja, da njegova ponudba vključuje kombinacijo treh ustreznih izdelkov, ki so uvrščeni na eno izmed dopustnih list in omogočajo kemotermično dezinfekcijo perila pri 60 in 70ºC. Vlagateljeva ponudba pa (kot navaja naročnik) ne vključuje kombinacije treh sredstev (kot je zahtevala razpisna dokumentacija), temveč štiri sredstva, ki so v tehnologiji pranja napačno uporabljena, in sicer v dveh in ne v eni fazi pranja. Vlagateljeva ponudba ni dopustna, saj dokazuje ustreznost svoje ponudbe s kombinacijo štirih sredstev za kemotermično dezinfekcijo perila pri 60ºC in nato še s kombinacijo dveh pralnih sredstev za kemotermično dezinfekcijo perila pri 40ºC, medtem ko je bila zahteva iz razpisne dokumentacije nedvoumna - zahtevana je bila kombinacija treh ustreznih izdelkov za kemotermično dezinfekcijo perila pri 60 in 70ºC. Izbrani ponudnik oporeka vlagateljevi trditvi, da pralna sredstva, ki jih je ponudil, niso dozirana skladno z navedbami na RKI listi. Naročnik tega ni zahteval, poleg tega so vlagateljeve trditve hipotetične, saj mu vpogled v ta del ponudbe ni bil omogočen.

Naročnik je z dokumentom, z dne 12.01.2017, zahtevek za revizijo zavrnil in (posledično) zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Zatrjuje, da mu določilo tretjega odstavka 47. člena ZJN-3 ne prepoveduje preverjanja katerihkoli ponudbenih vsebin. Navaja, da vlagatelj pravilno ugotavlja, da se nepotrjena referenca nanaša na družbo Karat servis d.o.o., Ljubljana. Naročnik v zvezi s tem zatrjuje, da je ravnal po postopku iz razpisne dokumentacije, in potrditev reference iskal pri kontaktu, ki ga je navedel vlagatelj v ponudbi. Potrditve reference do sprejema sklepa, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, ni prejel. Naročnik zatrjuje, da je s kontaktno osebo (K.S.) telefonski razgovor opravil dne 08.12.2016. Povedal ji je, da preverja vlagateljevo referenco, a je slednja odgovorila, da se nahaja na terenu, in da je klic prejela med vožnjo. Zato je naročnika zaprosila, naj ji poizvedbo pošlje na elektronski naslov in da bo nanjo odgovorila še istega dne. Na poslano elektronsko je naročnik prejel kratek odgovor, ki se nanaša na poslovanje gospodarskega subjekta pred datumom vpisa v register. Naročnik je kontaktno osebo nato klical še trikrat (09.12.2016, 12.12.2016 in 13.12.2016), a se na klice ni odzvala. Poleg tega je neresnična tudi